Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

«Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Ἐκκλησία µας ἐπὶ τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος
µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα»
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ.Καλλινίκου, ἐνηµερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, µὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν
πραγµατοποίηση στὰ Γυµνάσια τῆς Πατρίδος µας, ἐντὸς τοῦ 2017, µιᾶς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα».
Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ θέµα «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐγείρει δικαίως θύελλα διαµαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται µὲ πάµπολλες ἀναρτήσεις κειµένων στὸ Διαδίκτυο καὶ µὲ ἄλλους τρόπους, στὴν προσπάθεια νὰ ἀναιρεθοῦν οἱ σαφῶς ἀνατρεπτικὲς προοπτικὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ
ἀνακληθεῖ ἡ Ἀπόφασίς του αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς τῶν γυµνασιοπαίδων νὰ ἀντιδράσουν ἀρνητικά.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας εἶναι ἀπολύτως σύµφωνη µὲ τὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς καὶ ἐνθαρρύνει τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας µας, Κλῆρο καὶ Λαό, νὰ δραστηριοποιηθοῦν, ὥστε µὲ κάθε νόµιµο µέσον, νὰ ἀνακληθεῖ καὶ
ἀκυρωθεῖ ὁ τρίτος ἄξονας «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ὁ ὁποῖος ἀναµφισβήτητα σκοπεύει στὴν ἀπάλειψη τῆς διαφορᾶς τῶν φύλων καὶ στὴν νοµικὴ σχετικοποίηση τοῦ φύλου.
Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾽ Ἐκκλησίας
Ἡ Δογµατικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθοφρονοῦσα ἀντικειµενικὴ Ἐπιστήµη,
εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς τὶς ἐκθεµελιωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς
ἀπόψεις κάποιων ἀκαδηµαϊκῶν χώρων καὶ τῶν διαφόρων ἀκτιβιστῶν,
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Χώρας µας, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν ἀπροκαλύπτως
στὴν ἀποδόµηση τῶν «ἐµφύλων στερεοτύπων»· ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν
διαφορὰ τῶν φύλων· προωθοῦν µίαν ἄφυλη κοινωνία· κηρύσσουν τὴν
ὁµοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική· ἐπιδιώκουν τὸ λεγόµενο Κοινωνικὸ
Φῦλο, ὥστε αὐτὸ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸ Βιολογικό Φῦλο, καὶ ἔτσι νὰ
θεωρεῖται ὡς δικαίωµα, καὶ µάλιστα νοµικὰ κατoχυρωµένο· ὁ
αὐτοπροσδιορισµὸς τοῦ φύλου καὶ ἡ ταυτότητα νὰ δοµεῖται κοινωνικά,
ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ αὐτοὺς ὁ ἄνδρας / ἡ γυναίκα δὲν γεννιοῦνται, ἀλλὰ
γίνονται κατόπιν ἐπιλογῆς.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴµεθα πλήρως ἀρνητικοὶ / ἀπορριπτικοὶ
καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποχωρήσουµε σὲ ὁποιαδήποτε ὑποχρεωτική,
ἀναγκαστικὴ καὶ καταπιεστικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, µὲ τὴν ὁποία
‒προκειµένου δῆθεν νὰ ἀποφεύγoνται ἀτοµικοὶ καὶ ὁµαδικοὶ
στιγµατισµοὶ κατὰ τῶν ὁµοφυλοφίλων καὶ ἄλλων σχετικῶν
παρεκκλίσεων‒ τὰ παιδιά µας θὰ διδάσκoνται νὰ µὴν εἶναι ὁµοφοβικά,
ἀλλὰ νὰ θεωροῦν τὴν ὁµοφυλοφιλία φυσιολογική· νὰ πιστεύουν, ὅτι ἡ
διαφορὰ τῶν φύλων δὲν εἶναι ὀντολογικό, ἀλλὰ κοινωνικὸ πρόβληµα,
τὸ ὁποῖο πρέπει καὶ δύναται νὰ ξεπερασθεῖ· νὰ υἱοθετήσουν τὴν
ἄποψη, ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοκαθορίζoνται, δηλαδὴ νὰ
ἐπιλέγουν τὸ φύλο τους, κ.ἄ.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας προτρέπει τὰ πνευµατικὰ Αὐτῆς τέκνα νὰ
σταθοῦν ἔναντι τῶν εὐθυνῶν τους µὲ ἦθος εὐαγγελικὸ καὶ µὲ κάθε
νόµιµο τρόπο, προκειµένου νὰ µαταιωθεῖ τὸ συγκεκριµένο ὑπουργικὸ
πρόγραµµα, συνεργαζόµενα µὲ Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεµόνων,
Ἐπιστηµονικοὺς Φορεῖς, Ἑνώσεις Γονέων κ.ἄ.. Προτρέπουµε εἰδικώτερα
τοὺς γονεῖς νὰ συµπληρώνουν τὶς «Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν
Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα καὶ νὰ τὶς ὑποβάλουν στὰ σχολεῖα, γνωρίζοντας
ὅτι εἶναι παράνοµη ἡ ἄρνηση παραλαβῆς αὐτῶν ἀπὸ τὶς διευθύνσεις
τῶν σχολείων. [Συναποστέλλονται µὲ τὴν παροῦσα στοὺς Ναούς].
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας, ὡς φορέας τῶν ἀπολύτως δικαιολογηµένων
ἀνησυχιῶν τοῦ Ποιµνίου Αὐτῆς, ἐνεργεῖ ἤδη τὰ δέοντα ἔναντι τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ προσκαλεῖ τὰ εὐσεβῆ τέκνα Της σὲ µία
πανστρατιὰ Προσευχῆς καὶ Δράσεως, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου
καὶ µὲ τὴν Δύναµη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ,
µὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ µὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ θεµελιώδης ἔννοια τοῦ
Ἀνθρώπου ὡς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁµοίωσιν Θεοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς ΣυνόδουΕπίσημος Ιστοτόπος της Κανονικής Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος
ECCLESIAGOC.GR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
του /της ____________________________________________ του ____________
κατοίκου __________________________________________________________
κηδεμόνα του/της μαθητ____ __________________________________________
του Γυμνασίου _____________________________________________
Αξιότιμ__ κ Διευθυν_____
Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε με το υπ΄αριθ.
Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016 ΕΠ έγγραφό του την υποχρεωτική υλοποίηση στα Γυμνάσια
"Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης" με τρείς άξονες: α) τη διατροφή
και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες
ταυτότητες.
Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ το εκπαιδευτικό υλικό :
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017,
που αποτελεί την υποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας της Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με
το άνω έγγραφο του Υπουργείου.
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2
του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που ορίζει ότι :
"Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει
των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της
εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και
εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς
πεποιθήσεις"
ΔΗΛΩΝΩ
ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη
γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην
παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο "Έμφυλες ταυτότητες" διότι το περιεχόμενό του είναι
αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις,
βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το
άρθρο 16 του Συντάγματος.
Κατά την ώρα της ανάπτυξης του εν λόγω "άξονα", θα πρέπει το τέκνο να
απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές
μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από
άλλους μαθητές. Σε περίπτωση που ο "άξονας" αυτός υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του
σχολικού ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο,
αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας, που ήδη σας έχω
δηλώσει.
Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά μας και
κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας
υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου.
Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων,
είτε ο/η άνω μαθητής/τρια, επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές
ευθύνες από κάθε υπαίτιο που συνέπραξε.
Με εκτίμηση
Ο / Η κηδεμόνας