Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ :8

Η ψυχοθεραπευτική ενέργεια της πίστεως…
πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος... Πρωτοπρεσβύτερος-Πνευματικός-Συγγραφέας 
Είχε έρθει πολύς λαός καί τό σούρουπο ήτο προχωρημένο, επλησίαζε νά βραδιάσει καί ο λαός επεινούσε. Οί μαθηταί είπαν στόν Κύριο νά δώσει εντολή νά διαλυθούν καί νά πάνε στό κοντινότερο χωριό κάτι νά φάνε. Ο φιλάνθρωπος όμως καί θεραπευτής τών ψυχών καί τόσων ασθενειών, είπε είς τούς μαθητάς Του. Δέν έχουν ανάγκην τοιούτου πράγματος καί άδικου κόπου. Δώστε τους εσείς από τά δικά σας καί τούτο αρκεί.
Οί μαθηταί εξεπλάγησαν, διότι είχαν μόνο πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια. Τό εγνώριζε τούτο ο Κύριος, ήθελε όμως νά δοκιμάσει τήν πίστη τους καί νά τούς φανερώσει τήν καλοσύνη καί τήν στοργή Του πρός τό πλάσμα του, καί νά τούς διδάξει, τήν ελπίδα καί τήν εμπιστοσύνη τήν οποίαν οφείλουν νά έχουν είς τήν πρόνοια τού Πατρός… πράγμα τό οποίον δυστυχώς έχουν απολέσει οί νεοέλληνες στούς έσχατους τούτους καιρούς.
Οί ελπίζοντες είς τόν Θεόν δέν στερούνται ουδενός αγαθού. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος ο έχων τήν ελπίδαν του είς τόν Θεόν. Μεγάλο είναι τό δώρο τής ελπίδας, σάν ενέργεια τού Αγ.Πνύματος πρός τόν πιστό. Η απελπισία είναι ένα από τά αίτια τού ψυχολογικού προβλήματος. Η δύναμη τής ελπίδας πρός τόν Θεόν είναι θαυματουργική καί σωτήριος. Αυτή στηρίζει τήν καρδιά τού ανθρώπου, καί είναι η κινητήριος αυτού δύναμις διά τήν σωτηρία τής ψυχής του. Είναι παρηγοριά καί ενίσχυσις τής τεθλιμμένης ψυχής του καί η θεραπεία, ήτις ενεργεί ψυχοθεραπευτικά. Είναι θείον δώρον, φυτευθέν υπό τού Χριστού, είς τήν καρδίαν τού ανθρώπου, καί καλλιεργούμενη υπό τών ποιμένων τής Εκκλησίας. Μέ τήν βοήθειαν αυτής βαδίζουμε πρός τήν τελειότητα καί αυτή είναι η κλίμαξ η σωτήριος πού από τήν γή μάς ανεβάζει στούς ουρανούς.
Χωρίς αυτήν θά φτάναμε στήν απόγνωση καί στό χάος. Είναι η πυξίδα η οποία κατευθύνει τήν πορεία τής ζωής μας. Είναι ο πιό πιστός φίλος καί συμπαραστάτης τού ανθρώπου. Είναι αρετή, ήτις πηγάζει από τόν Θεόν όστις είναι η αυτοαρετή, άρα είναι ο Θεός μέσα μου, πού κυριαρχεί στήν ψυχή μου. Είναι άγκυρα τής ψυχής κατά τόν Απ. Παύλο, ασφαλής καί βεβαία. Χωρίς τήν ελπίδα αυτή ο άνθρωπος νεκρώνεται καί παράλυτος όλος καθίσταται καί από τής αδρανείας πρός τήν μελαγχολία χειραγωγείται.
Η ελπίς πρός τόν Θεόν είναι εκείνη η οποία μάς δίνει κουράγιο νά υπομένουμε τίς θλίψεις τών πειρασμών καί νά ζούμε κατά τήν διδασκαλία τού Κυρίου μας – τών Αποστόλων – τών Πατέρων, κατέχοντες τήν απόλυτον εμπιστοσύνη τής προνοίας τού Θεού έχοντας απόλυτον ελπίδα είς τήν δικαιοσύνην Αυτού διά πάσαν ημών μέριμνα..
Οί άνθρωποι τού κόσμου τούτου είναι θύματα τού ένστικτου τού θανάτου όπως τό εκλαμβάνει ο Φρόϋντ, ο πιστός άνθρωπος τού Θεού απαλλάχθηκε από αυτό διά τού λόγου τού Θεού όστις μάς βεβαιώνει διά τού Απ. Παύλου, Καί απαλλάξει (ο Χριστός) αυτούς (τούς πιστούς του) όσοι φόβω θανάτου διά παντός τού ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Διά τούτο κατά τήν ταπεινή μου άποψη σάν ψυχολόγος, εκεί πού τελειώνει η ψυχανάλυση, αρχίζει η Ορθόδοξη Αναλυτική ψυχοθεραπεία. Ήτις δέν λειτουργεί διά τούς άπιστους καί διά τούς ασεβείς, παρά μόνον είς όσους κατέχουν τήν Ορθότητα τής πίστεως. Τουτέστιν ούτε είς τούς αιρετικούς, ούτε είς τούς σχισματικούς. Διότι η Ορθόδοξη αναλυτική ψυχοθεραπεία ήτις πηγάζει από τήν μυστική θεολογία τών πατέρων (μυστικών) Απαιτεί τήν εφαρμογή τής Παραδόσεως καί κατ’επέκτασιν τήν ακρίβεια τής πίστεως, πράγμα τό οποίον έχουν απολέσει από πολλού οί αιρετικοί καί οί σχισματικοί οί οποίοι καταπατούν τούς Ιερούς κανόνες καί τήν Ιερά Παράδοση.
Διά τούτο καί πολλοί πιστοί οί οποίοι ευρίσκονται – ανήκουν είς τόν χώρον τής ανακρίβειας (σχίσμα) δέν θεραπεύονται καί έχουν ψυχολογικά προβλήματα..
Η ελπίς τής αιωνίου ζωής επιπλέον, είναι εκείνη πού μάς κάνει νά μή φοβόμαστε τόν θάνατον, διότι θεωρούμε αυτόν ώς προθάλαμον τής ουρανίου βασιλείας. Αυτή μάς καθιστά ανίκητους στόν αγώνα μας, κατά τού ανθρωποκτόνου διαβόλου. Μέσα της, κρύβει όλες τίς δυνάμεις – προϋποθέσεις τής προόδου, τής χαράς, καί τής ευημερίας, πού όταν τά στερείται ο άνθρωπος, απειλείται από νευρώσεις καί άλλα ψυχολογικά προβλήματα, διά τά οποία θά κάνουμε λόγο ώς πρός τήν θεραπείαν τους είς τά επόμενα κεφάλαια. Πάντα βέβαια υπό τό φώς τής Ορθόδοξης Αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Ήτις τήν αρχή της έχει, στήν εξομολόγηση καί είς τήν πνευματική καθοδήγηση. Απαιτεί η διαδικασία της, ταπείνωση καί υπακοή. Αρετές οί οποίες καί από μόνες τους σάν τρόπο ζωής, είναι ψυχοθεραπευτικές, καί οί οποίες στερούνται οί άνθρωποι τού κόσμου τούτου.
Αίτιον τών ψυχολογικών προβλημάτων κατά τήν Ο.Α.Ψ. είναι Α)ο εγωϊσμός, Β)η υπερηφάνεια, Γ)καί η φαντασία, τά οποία παράγουν, εκνευρισμό, καχυποψία, καί λογισμούς (έμμονες ιδέες) πλεονεκτήματα πάντων τών ακατήχητων, τών άθεων καί τών αλλοθρήσκων. Διά τούτο καί οί μόνοι οί οποίοι θεραπεύονται κατά τούς μυστικούς Πατέρες είναι αυτοί οί οποίοι έχουν, πίστιν πρός τόν Θεόν, φόβον είς τόν Θεόν καί αγάπην διά τόν Θεόν, τά οποία στερούνται, οί ακατήχητοι, οί άθεοι καί οί αλλόθρησκοι. Καί σάν συνέπεια τής παραπάνω απώλειας δέν ενεργείται η ψυχοθεραπευτική Ορθόδοξη διαδικασία είς αυτούς, οί οποίοι αντίθετα πρός τούς πιστούς έχουν, αγάπη διά τόν εαυτόν τους, πίστιν είς τόν κόσμον καί φόβον τού διαβόλου – θανάτου.
Η ευσεβής ψυχή καί αγαπώσα τόν Κύριο, δέν στηρίζει τήν ελπίδα της στήν αρπαγή καί στήν αδικία, διότι έχει αγάπη Θεού ήτις επιβεβαιώνεται διά τής αγάπης πρός τούς αδελφούς του, καί διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι δίκαιος καί τιμωρός κάθε αδικίας.
Ούτε στηρίζει τήν ελπίδα της στόν πλούτο, τής οποίας η φύσις είναι ρευστή καί πρόσκαιρη, διά τούτο καί πρόσκαιρη είναι καί η χαρά τού κόσμου τούτου όστις επί τού πλούτου ελπίζει καί ουχί είς τόν Θεόν. Ούτε στηρίζεται στούς ανθρώπους, όσο ισχυροί καί άν φαίνονται αυτοί. Όλοι οί θησαυροί τής γής δέν αξίζουν τής ελπίδας τού ανθρώπου διότι είναι φθαρτοί καί ολισθηράν έχουσιν τήν παρουσίαν, διά τούτο η στέρησις πάντων τούτων είς τούς πιστούς αυξάνει τήν ελπίδα… είς δέ τούς απίστους αυξάνει τήν απελπισία. Κατά τήν ταπεινή μου έποψιν αίτιον τών αυτοκτονιών εσχάτως.
Η ευσεβής ψυχή στηρίζει τήν ελπίδα της είς τόν ουρανό, είς τόν γλυκύτατον Ιησούν καί μεσίτη καί υπερασπιστή τών ψυχών καί τής ζωής ημών. Αύτη εστί η πίστις ήτις από μόνη της, υπερεντυγχάνει μεγάλης ψυχοθεραπευτικής ωφελείας.
Ο πιστός έχει μία μοναδική ελπίδα τήν οποίαν στερείτε ο άπιστος. Ο Θεός είναι πού μέ τήν πρόνοιάν Του είναι δίπλα στούς πιστούς του, στίς δοκιμασίες τους, στίς ανάγκες τους, είναι Αυτός ο δημιουργός καί συντηρητής τού Σύμπαντος κόσμου, τόν ποιούντα κρίμα τοίς αδικουμένοις, τόν διδόντα τροφήν τοίς πεινώσι, Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος σοφοί τυφλοίς, Κύριος ανορθοί κατερραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσει τούς προσηλύτους, ορφανόν καί χήραν αναλήψεται καί οδόν αματρωλών αφανιεί. (ψαλμ. Ρμε’7-9) Η εκδήλωσις τού ψυχολογικού προβλήματος είς ανθρώπους εντός τής Εκκλησίας λοιπόν, έχει νά κάνει μέ τήν ελλειπεί πνευματική ζωή τού ασθενούς καί τό ακατήχητον καί τό ολιγόπιστον τού ανθρώπου.
Ο Αγ.Ιωάννης ο Χυσόστομος τονίζει επί τού θέματος… Η απελπισία καί η αδιαφορία είναι ολέθριες. Διότι η μέν απελπισία δέν αφήνει τόν πεσμένο κάτω νά σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία κάνει καί εκείνον ο οποίος στέκεται όρθιος νά πέσει.
Έχοντας τήν ελπίδαν μου είς τόν Θεόν, γίνομαι φίλος τού εαυτού μου, οί επιλογές μου δέν στρέφονται εναντίον μου (ένστικτο τού θανάτου) δέν αντιμάχομαι τόν αδερφόν μου καί δέν τόν κατηγορώ γιά τά δικά μου λάθη, διά τά οποία πρέπει νά μετανοήσω καί νά αλλάξω έν τή πράξη, άμεσα τήν συμπεριφοράν μου. Έκ’τούτου απορρέει πώς η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, είναι κατ’ανάγκην Ευθύνοκεντρική εμπεριέχουσα τήν ανάλυση τής αυτογνωσίας.
Μεγίστη λοιπόν η ωφέλεια καί η σπουδαιότης, όχι μόνον διά τήν πρόληψη τού ψυχολογικού προβλήματος, αλλά καί διά τήν σωτηρία τής ψυχής μας, είναι η πρός τόν Θεόν ελπίδα. Είναι γέννημα καί καρπός τής πρός Αυτόν πίστεώς μας. Διά τής πίστεως μέν επικαλούμεθα είς τάς δυσκόλους στιγμάς τής ζωής μας τήν βοήθεια παρά τού Θεού, διά δε τής ελπίδος προσμένομεν μετά βεβαιότητος αυτήν, καί έτσι η ελπίς γίνεται τό βάλσαμον καί τό σωτήριον φάρμακον τής τεθλιμένης καί πονούσης καρδίας ημών.
Ο πιστός αδικούμενος καταφεύγει είς τόν Θεόν, ελπίζων ότι συντόμως ο δίκαιος Θεός θά βοηθήσει καί θά λυτρώσει τήν ψυχήν αυτού από τήν τυραννούσαν αδικίαν
Η ελπίς αυτή γίνεται ο ιατρός τής οδύνης αυτού καί ο λυτρωτής ψυχής του…
στό επόμενο τεύχος, Θεού θέλοντος η συνέχεια. Τού επόμενου κεφαλαίου

Εάν τίς λαλεί, άς λαλεί ώς λαλών λόγια Θεού, εάν τίς υπηρετεί, άς υπηρετεί
ώς υπηρετών έκ τής δυνάμεως τήν οποίαν χορηγεί ο Θεός

πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος... Πρωτοπρεσβύτερος-Πνευματικός-Συγγραφέας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Τά έντυπα είς τό εξής μέ τήν ένδειξη 3η περίοδο θά αφορούν τόν άμβωνα
Τά έντυπα μέ τήν ένδειξη 2η περίοδο θά αφορούν τόν Λόγο περί τών εσχάτων. ΤΟΜΟΣ Β.
Τό πρώτο μέρος έχει κυκλοφορήσει σέ βιβλίο. « Λόγος περί τών εσχάτων » ΤΟΜΟΣ Α.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ «ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1Ο ΕΥΡΩ
στό επόμενο τεύχος, Θεού θέλοντος η συνέχεια. Τού επόμενου κεφαλαίου
Εάν τίς λαλεί, άς λαλεί ώς λαλών λόγια Θεού, εάν τίς υπηρετεί, άς υπηρετεί
ώς υπηρετών έκ τής δυνάμεως τήν οποίαν χορηγεί ο Θεός

πατέρας Ιωάννης 

ΟΜΙΛΙΑ: ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 6 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ στο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΣ ΗΣΥΧΙΑΣ * *Κείμενον **τού Πατρός **Ιωάννου Γλιόγκου **Πρωτοπρεσβυτέρου*Όταν υποφέρει κάποιος από τήν εσωτερική τρικυμία τών λογισμών, καί χάνει τόν ύπνο του καί τήν ηρεμία του έχουμε δύο τινά. Αφενός μέν είναι ήδη ασθενής, διότι δέν αντιμετώπισε εγκαίρως τό στρές καί τό άγχος, αίτια τά οποία κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι χωράφια επί τών οποίων καλλιεργούνται τά ψυχολογικά προβλήματα, αφετέρου δε, δέν είναι στήν πράξη Ορθόδοξος, παρά μόνον ίσως στήν θεωρία, υπό τήν έννοια τής φιλοσοφίας. «Σπουδάζετε ούν πυκνότερον συνέρχεσθαι είς ευχαριστία... περισσότερα »


Η φιλοσοφία ως μέθοδος ψυχοθεραπείας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Ο Λου Μαρίνοφ στο βιβλίο του "Πλάτωνας όχι Πρόζακ", προτείνει να διαβάζουμε Πλάτωνα, αντί να παίρνουμε τα αντικαταθλιπτικά χάπια Πρόζακ! Δε θα ήταν μεγάλο προνόμιο να μπο­ρούσαμε να μιλάμε για τους φόβους μας, τα άγχη μας ή για κάθε είδους στενοχώρια μας με τα μεγαλύτε­ρα πνεύματα της ιστορίας; Ασφαλώς θα αισθανόμα­σταν μεγάλη πνευματική ανακούφιση, αν κουβεντιά­ζαμε για τον θάνατο με τον Πλάτωνα ή με τον Καρτέσιο. Θα ανακαλύπταμε άγνωστες πτυχές του εαυ­τού μας αν ανοιγόμασταν στον Καντ, στον Αριστοτέ­λη ή στον Μοντεσκιέ. * [image: Αποτέλεσμα εικόνας για psychology] ... περισσότερα »ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Η μοναξιά οι αιτίες της και τα προβλήματά της (loneliness) Είναι πιθανό ένας άνθρωπος να περιτριγυρίζεται από έναν σεβαστό αριθμό ατόμων, φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, μια εκτεταμένη οικογένεια, από έναν σύντροφο ή ακόμη και να συζεί με κάποιον και παρ' όλα αυτά να αισθάνεται μοναξιά... Να βιώνει κατά κάποιο τρόπο μια συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση. Μια απόσταση που αδυνατεί να γεφυρώσει ή ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει. Τότε μιλάμε για το αίσθημα της μοναξιάς. Και είναι διαφορετικό από την μοναχικότητα. Η μοναξιά και η μοναχικότητα εί... περισσότερα »


Μία ψυχολογική τακτική αποτροπής τών τροχαίων ατυχημάτων...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ στο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...

*Μελετήστε κάτι το διαφορετικό για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των τροχαίων και διαπιστώστε τα ¨κρυφά αίτια ¨ που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και τις εκατόμβες νεκρών κάθε χρόνο*. *Στην τροχαία αστυνόμευση η πολιτεία κάνει τρομερά λάθη που κοστίζουν ζωές...**Ανακοινώνει για παράδειγμα λήψη αυξημένων Τροχονομικών μέτρων κατά τις εξόδους Πάσχα , Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιάς κτλ , τακτική που ωθεί τον κόσμο σε μια χαλάρωση τον υπόλοιπο χρόνο με ολέθρια αποτελέσματα .* *Πέραν τούτων , θεωρούμε πλέον ότι τα άτομα που ρέπουν να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα ή τελικά εμπλέκονται σε τροχαίο... περισσότερα »


Φωτογραφία

  • Φωτογραφία προφίλ του χρήστη πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος
    κοινοποιήστε-ενημερώστε-μεταδώστε
    Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε
    πατέρας Ιωάννης Αγ.Παρασκευή 23/2/2018

Περί Μυστικής Θεολογίας καί Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ *Ἁγιορείτης ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ὑμνητές τῆς Παναγίας, ἀναφέρει μέ τή θεολογικότατη γλῶσσα του: «Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τά μεγαλεῖα σου Παρθένε Θεομῆτορ; Ἕνωσες τόν νοῦ μέ τόν Θεό, ἕνωσες τόν Θεό μέ τήν σάρκα· ἔκαμες τόν Θεό υἱό ἀνθρώπου καί τόν ἄνθρωπο υἱό Θεοῦ. Συμφιλίωσες τόν κόσμο μέ τόν ποιητή τοῦ κόσμου...». Καί συμπεραίνει ὁ θεῖος Πατήρ: «Ἑπομένως ἡ Παρθενομήτωρ εἶναι ἡ μόνη μεθόριο κτιστῆς καί ἄκτιστης φύσεως. Ὅσοι βέβαια γνωρίζουν τόν Θεό, θά ἀναγνωρίσουν καί αὐτήν ὡς χώρα τοῦ ἀχωρήτου κ... π...περισσότερα »