Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

TO ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ο ανιαύσιος στέφανος...

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου: Η μεγάλη πίστη του εκατόνταρχου

*Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλη ταπείνωση, πραότητα, υποταγή και υπακοή στο Θεό, πώς μπορεί να σωθεί; Πώς θα μπορούσε να σωθεί ένας άπιστος κι αμαρτωλός άνθρωπος, όταν κι ο δίκαιος «μόλις σώζεται»* (Α’ Πέτρ. δ' 18)*;* Το νερό δε μαζεύεται στα ψηλά κι απόκρημνα βουνά, αλλά σε χαμηλά, επίπεδα και βαθιά μέρη. *Το έλεος του Θεού δεν κατοικεί στους υπερήφανους, που κομπάζουν και αντιτίθενται στο Θεό, αλλά στους ταπεινούς και τους πράους, που η καρδιά τους είναι ταπεινωμένη κι ειρηνική, που είναι υποταγμένοι στο μεγαλείο του Θεού κι υπάκουοι στο θέλημά Του*... περισσότερα »

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου - Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἐκατοντάρχου

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου - Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἐκατοντάρχου *1. Μὲ ταπεινὸν φρόνημα* Μετὰ τὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» ὁ Κύριος κατέβηκε στὴν Καπερναούμ. Ἐκεῖ Τὸν πλησίασε ἕνας ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἑκατόνταρχος. Ἤθελε νὰ ζητήσει μία χάρη, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ τὸν δοῦλο του ποὺ εἶχε ἀρρωστήσει βαριά. Τὸν εἶχε σὰν παιδί του καὶ δὲν ἄντεχε ἡ σπλαχνική του καρδιὰ νὰ τὸν βλέπει νὰ ὑποφέρει. Δι’ αὐτὸ κι ἔτρεξε νὰ παρακαλέσει τὸν Κύριο: ─Κύριε, ὁ δοῦλος μου εἶναι κατάκοιτος καὶ παράλυτος στὸ σπίτι καὶ βασανίζεται ἀπὸ τρομεροὺς πόνους, εἶπε. ─Θὰ ἔλθω ἐγὼ στὸ σπίτι... περισσότερα »
 (πάτριον) Εορτολόγιον
Σήμερα 04-07
(†) Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
+Ανδρέου αρχ/που Κρήτης 


4/7  ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ή 17/7 ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ...

† ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄MAΤΘΑΙΟΥ...


....  

(+Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης... )


Ηχος Γ΄ος...  Εωθ. 4  

Ευαγγ. Ματθ. η΄5-15   Απόστ. Ρωμ.στ΄18-23

(Λόγος  περί τής Σωτηριόδου  ταπεινώσεως...)

«Τώ καιρώ εκείνω ελθόντι τώ Ιησού είς Καπερναούμ...»
http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html
{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

τή αυτή ημέρα Κατά τό Ορθόδοξο Αγιολόγιον]


«Ζηλοῦτε τὰ πνευματικά». Νὰ ἐπιθυμεῖτε μὲ ζῆλο τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Τέτοιο ζῆλο σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ εἶχε καὶ ὁ ἅγιος Ἀνδρέας. Ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐκκλησιαστικοὺς ποιητὲς ὁ Ἀνδρέας, γεννήθηκε στὴ Δαμασκὸ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸ Γεώργιο καὶ τὴν Γρηγορία. Σὲ ἡλικία 15 χρονῶν, κατατάχθηκε στὸν κλῆρο (ἀναγνώστης) τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Στὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ Ἀνδρέας διακρίθηκε γιὰ τὴν μόρφωση καὶ τὴν ἀρετή του μεταξὺ τῶν ἁγιοταφιτῶν πατέρων, γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸν προέκριναν νὰ σταλεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ τὴν ἕκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῶν Μονοφυσιτῶν. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Συνόδου, ὁ Ἀνδρέας παρέμεινε στὴ βασιλεύουσα, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καὶ διορίσθηκε διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου « Ἅγιος Παῦλος». Ἡ ἔξοχη ἐπιμέλεια ποὺ ἀνέπτυξε στὸ φιλανθρωπικὸ αὐτὸ ἵδρυμα, τὸν ἀνέδειξε ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ἀφοσιωμένος στὰ καθήκοντα τῆς νέας του θέσης, ἀναδείχθηκε μέγας ἐκκλησιαστικὸς διοικητής, ἀλλὰ καὶ λαμπρὸς διδάσκαλος καὶ ρήτορας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅλο του τὸ ποίμνιο τὸν θεωροῦσε πραγματικὰ πατέρα. Ἀλλ᾿ ὡς μητροπολίτης πῆρε μέρος στὴ σύνοδο ποὺ συγκάλεσε ὁ Φιλιππικὸς Βαρδάνης (712) καὶ ὑποστήριξε τὸν Μονοφυσιτισμό, ἀλλ᾿ ἐπανῆλθε στὴν ὀρθὴ πίστη μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Βαρδάνη. Στὸ γυρισμὸ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε πάει γιὰ διάφορες ὑποθέσεις, πέθανε (740μ.Χ.) ἐπάνω στὸ καράβι. Τὸν ἔθαψαν στὴν Ἐρεσὸ τῆς Μυτιλήνης, στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Νὰ σημειώσουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, συνέθεσε καὶ ἀρκετὰ μουσικὰ τροπάρια καὶ κανόνες. Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαία ἔργα τοῦ εἶναι καὶ ὁ Μέγας Κανόνας, ποὺ ψάλλεται τὴν Πέμπτη της Ε´ ἑβδομάδος Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ Ἅγιος αὐτὸς ὑπῆρξε στὰ χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Διοκλητιανοῦ (284-304) καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κυρήνη τῆς Λιβύης. Ἦταν ἀντιγράφος ἱερῶν βιβλίων, ποὺ τὰ μοίραζε στὶς ἐκκλησίες γιὰ τὸν φωτισμὸ τῶν πιστῶν. Τὸν κατάγγειλε ὁ ἴδιος ὁ γιός του Λέων, στὸν τοπικὸ ἡγεμόνα Διγνιανό, ὅτι προσηλυτίζει πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴ χριστιανικὴ πίστη μὲ τὰ βιβλία του. Τότε τὸν προσκάλεσε ὁ ἡγεμόνας καὶ ὁ Θεόδωρος παρουσιάστηκε μπροστά του, συνοδευόμενος ἀπὸ πολλοὺς χριστιανούς, μεταξὺ δὲ αὐτῶν ἦταν καὶ οἱ Ἁγίες Κυπρίλλα, Ἀρόα καὶ Λουκία. Ὁ ἡγεμόνας τοῦ ζήτησε νὰ παραδώσει τὰ βιβλία του καὶ ν᾿ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, ἀλλ᾿ ὁ Θεόδωρος δὲν ὑπάκουσε στὴ διαταγὴ τοῦ ἡγεμόνα καὶ ἔτσι ὑπέστη σκληρὰ βασανιστήρια. Στὴν ἀρχὴ τὸν μαστίγωσαν ἀνελέητα, κατόπιν τὸν σταύρωσαν καὶ στὴ συνέχεια ἔξυσαν τὶς πληγές του μὲ δέρματα. Ἔπειτα ἀφοῦ ἔκοψαν τὴν γλῶσσα του, τὸν ἔριξαν στὴ φυλακή, ὅπου καὶ ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή. (Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτοῦ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου ἐν τῷ Ρησίῳ).

Ἡ ἁγία Κυπρίλλα, καταγόταν ἀπὸ τὴν ἴδια πατρίδα, μ᾿ αὐτὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἐπισκόπου Κυρήνης, δηλαδὴ τὴν Κυρήνη. Παντρεύτηκε καὶ ἔζησε μὲ τὸ σύζυγό της μόνο δυὸ χρόνια. Διότι αὐτὸς πέθανε καὶ ἔτσι ἔμεινε χήρα 28 χρόνια. Ἐπειδὴ ὅμως εἶχε φοβεροὺς πονοκεφάλους, πῆγε στὸν ἅγιο Θεόδωρο, ποὺ τότε ἦταν φυλακισμένος γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν θεράπευσε. Ἀπὸ τότε ἡ Κυπρίλλα, μαζὶ μὲ τὴν Λουκία καὶ τὴν Ἀρόα, ἔμεινε ἐκεῖ καὶ ὑπηρετοῦσε τὸν Ἅγιο. Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, καταγγέλθηκε στὸν ἡγεμόνα καὶ ἡ Κυπρίλλα. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δὲν κατόρθωσαν νὰ τὴν κάνουν νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, τὴν κρέμασαν σ᾿ ἕνα ξύλο, ὅπου τῆς ξέσχισαν τὶς σάρκες, καὶ ἔτσι παρέδωσε τὴν μακάρια ψυχή της. Τὸ τίμιο λείψανό της παρέλαβαν καὶ ἔθαψαν μὲ τιμὲς ἡ Λουκία καὶ ἡ Ἀρόα. Ἀργότερα ὁ ἡγεμόνας Διγνιανὸς θανάτωσε καὶ τὶς δυὸ αὐτὲς γυναῖκες.

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ἦταν στολισμένη μὲ πολλὲς χριστιανικὲς ἀρετὲς καὶ γέννησε τὸν Ἅγιο Συμεὼν κατόπιν ἐπαγγελίας τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρξε σὲ μεγάλο βαθμὸ φιλάνθρωπη καὶ βοήθησε τὸν πλησίον ἀπεριόριστα. Ὅταν ἀπεβίωσε εἰρηνικά, ἐνταφιάστηκε στὴ Δάφνη τῆς Ἀντιοχείας. Ἀργότερα, λέγεται, ὁ γιός της μετέφερε τὸ ἅγιο λείψανό της κοντὰ στὸν στῦλο ὅπου ἀσκήτευε. Ἐκεῖ μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ Ἁγίου γιοῦ της, ὁ τάφος της θαυματουργοῦσε. (Ἡ μνήμη τῆς φέρεται καὶ κατὰ τὴν 1η Σεπτεμβρίου).

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

Ἡ μνήμη της ἀναφέρεται ἐπιγραμματικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1956, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ μνήμη της.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Μ. Γαλανοῦ, πρόκειται γιὰ τὸν Δονᾶτο ἐπίσκοπο Arerro τῆς Ἐτρουρίας. Οἱ γονεῖς του εἶχαν πεθάνει καὶ αὐτοὶ γιὰ τὸν Χριστό, ὁ δὲ γιός τους, μαζὶ μὲ κάποιο μοναχὸ Ἱλαρίωνα, εἶχε καταφύγει στὴ προαναφερθεῖσα συγκεκριμένη πόλη, τῆς ὁποίας ἀναδείχθηκε ποιμενάρχης. Ἐπὶ διωγμοῦ ὅμως, ποὺ κίνησε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, ὁ ἔπαρχος Κουαδρατιανὸς διέταξε καὶ τοὺς δυὸ νὰ θυσιάσουν στὰ εἴδωλα. Ἐκεῖνοι ὄχι μόνο ἀρνήθηκαν, ἀλλὰ καὶ διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα στὶς δημόσιες ἀρχὲς γι᾿ αὐτή τους τὴν πλάνη. Τότε τὸν μὲν Ἱλαρίωνα χτύπησαν μὲ ραβδιὰ μέχρι θανάτου, τὸν δὲ Δονάτο μετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ἀποκεφάλισαν. Τὰ ἁγία λείψανά τους παρέλαβαν οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ἐκτέλεσης, ὅπου εἶχαν ἀφεθεῖ, καὶ τὰ ἔθαψαν μὲ τιμές.
.

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...


ΣΕ  ΑΝΑΜΟΝΗ...  

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Τό γεγονός τής ενανθρωπήσεως τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τό σημαντικότερο ιστορικό γεγονός οπωσδήποτε, τό οποίο δύο χιλιάδες χρόνια μετά από τήν γέννηση τού Χριστού, δέν έπαψε νά επηρεάζει τήν ανθρωπότητα. Τό αιώνιο στίγμα – πρό ΧΡΙΣΤΟΥ, &amp; μετά ΧΡΙΣΤΟΥ – επιβεβαιώνει τόν κάθε σοβαρό, καί μή εμπαθή ιστορικό, ότι όντως ο μοναδικός Ιησούς, είναι κυρίαρχος τής ιστορίας, καθώς καί πρίν τήν ενανθρώπησή Του, τά πάντα θεωρούνται ως προπαρασκευή γιά τό μοναδικό αυτό γεγονός. Όλα τά σχετικά στοιχεία μέ τήν ενσάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεο... περισσότερα »

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ 


ότι δέν πρέπει νά ξεχαστεί...

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...

ΤΑ ΒΡΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ KAI ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ...

Η πουτανίστικη πολιτική της Γερμανίας και η Ρωσία που «βάζει φρένο» στην γερμανική επεκτατικότητα στα Βαλκάνια αλλάζοντας τις ισορροπίες

Η Γερμανία από το 1990 έχει θέσει σε εφαρμογή ένα προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο σχέδιο, με το οποίο προσπάθησε να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.* *Από την εποχή την διάλυσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας μέχρι την σημερινή εποχή των μνημονίων της Ελλάδας , το Βερολίνο προσπαθεί να «κυριεύσει» οικονομικά και πολιτικά την περιοχή αυτή. Οι παρεμβάσεις των γερμανικών κυβερνήσεων σε όλες τις βαλκανικές χώρες είναι πλέον συχνό φαινόμενο.* *Έτσι τώρα και στην περίπτωση της Σερβίας και της «υποψηφιότητας» ...περισσότερα »

«Χαϊδεύει» πάλι την Τουρκία η Μέρκελ, ψελλίζοντας για το Κυπριακό

Πρόοδο πρός όφελος της Γερμανίας για την επίλυση του Κυπριακού θέλει η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, αφήνοντας ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για την κατάληξη της όλης διαδικασίας της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ. Απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, παράλληλα όμως, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ξεκινήσει ένας νέος γύρος ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εμπλέκοντας τις εξελίξεις στο θέμα της Κύπρου το αμέσως επόμενο διάστημα. «Δεν πιστεύω ότι το να αναφέρουμε τώρα μια τέτοια ημερομηνία είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των πραγμάτων», ... περισσότερα »

"ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!"

*Πολλοί ανώτατοι αλλά και νέοι αξιωματικοί έχουν αντιληφθεί ότι η χώρα τους κυβερνάται από μια εγκληματική συμμορία Χαζάρων, οι οποίοι ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα και το Πεντάγωνο, και χρησιμοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για να διεξαγάγουν παράνομους πολέμους στο εξωτερικό, για λογαριασμό του Ισραήλ.ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ.....* Διαβάστε περισσότερα »

Απίστευτες εξελίξεις: Ψεύτικες οι φωτογραφίες με τον νεκρό πιλότο; Ποιοι θέλουν να προκαλέσουν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας;

Αλήθεια η όχι ...η έρευνα συνεχίζεται ..* *Αν δεν είναι ο Ρώσος πιλότος ο άνδρας που είναι νεκρός στα χέρια των ανταρτών στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο μετά την κατάρριψη του Su 24, τότε ποιος είναι; Και κυρίως ποιος είχε συμφέρον να φανεί λίγο μετά το θερμό επεισόδιο ότι ο Ρώσος πιλότος είναι νεκρός, ρίχνοντας έτσι κι άλλο λάδι στη φωτιά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας; ... περισσότερα »ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ....!! ΣΩΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΡΩΣΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ...!! ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤ;Α ΑΠΟ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ....Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι ο δεύτερος πιλότος του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους SU-24 που κατερρίφθη χθες από την Τουρκία είναι ασφαλής και επιστρέφει σε ρωσική βάση στη Συρία, μετέδωσε το IFAX. Ο ρωσικός στρατός επιβεβαίωσε τη διάσωση κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης του δεύτερου πιλότου.

Αυτό γίνεται στη Γαλλία... αυτό θα γίνει σ' όλη την Ευρώπη... αυτό γίνεται στην Ελλαδα. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

* Ο Kalergi διακηρύσσει την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και, στη συνέχεια, την εξάλειψη των εθνών μέσω των εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων ή την μαζική μετανάστευση. Προκειμένου η Ευρώπη να είναι ελεγχόμενη από μία ελίτ, θέλει να μετατρέψει τους ομοιογενείς λαούς σε μία μικτή φυλή μαύρων, λευκών, και Ασιατών. Θα πρέπει οι λαοί της Ευρώπης να διασταυρωθούν με ασιατικές και έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη. Το 1970, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, βραβεύτ... περισσότερα »

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ »ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

 Τα προσφάτως αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των Υπουργείων ‘Αμυνας και Εξωτερικών των ΗΠΑ σπάνε κόκκαλα διότι αντίθετα με αυτά που επανειλημμένα επαναλαμβάνει η Ουάσιγκτον για τον »εμφύλιο χαρακτήρα» του συριακού πολέμου και την »μετριοπαθή εξέγερση» κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ, καταδεικνύουν ευθέως ότι «οι σαλαφιστές , η Μουσουλμανική Αδελφότητα και η Αλ-Κάιντα του Ιράκ είναι οι κύριες δυνάμεις που οδηγούν την εξέγερση στη Συρία…» και ότι η Αμερικανική Διοίκηση γνώριζε από τον Αύγουστο του 2012 ότι η ... περισσότερα »

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ! Ερντογάν: “Θα πληρώσει ακριβά η εφημερίδα για το βίντεο

*Ερντογάν: “Θα πληρώσει ακριβά η εφημερίδα για το βίντεο που οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες παραδίδουν όπλα στους Τζιχαντιστές Εξοργισμένος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κίνηση της εφημερίδας Cumhuriyet να δημοσιεύσει βίντεο που φέρεται να δείχνει φορτηγά των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας (ΜΙΤ) να παραδίδουν όπλα στους τρομοκράτες Τζιχαντιστές. «Το πρόσωπο που το δημοσίευσε ως αποκλειστικό θα πληρώσει ακριβά, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι» είπε ο Ερντογάν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση TRT. Η εφημερίδα Cumhuriyet δημοσίευσε την Πα...περισσότερα »

Όταν το περίφημο ΝΑΤΟ συνεργάστηκε με τον παραστρατιωτικό UCK για να αλλάξει τα σύνορα των Βαλκανίων

Σαράντα χρόνια ταραχών: *Το timeline των γεγονότων που χάραξαν την πορεία του Κοσόβου* Το Κόσοβο, είναι μια ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων, παλαιότερα αυτόνομη επαρχία της πρώην Γιουγκοσλαβίας (γνωστό τότε και ως Κοσσυφοπέδιο), η οποία το 1999 τέθηκε υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ και τη στρατιωτική προστασία του ΝΑΤΟ, ενώ το 2008 κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της από τη Σερβία. Η Σερβία δεν αποδέχθηκε την απόσχιση και προσέφυγε στον ΟΗΕ, ο οποίος αποφάνθηκε ότι η ανεξαρτησία του Κοσόβου δεν είναι παράνομη. Το Κόσοβο αναγνωρίσθηκε άμεσα από κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένω...περισσότερα »

Έκθεση του κογκρέσου αποδεικνύει αυτό που όλοι γνωρίζουμε – Η CIA δημιούργησε του Ισλαμικό Κράτος

CIA...Μια απόρρητη έκθεση του κογκρέσου αναφέρει αυτό που όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ σε συνεργασία με πλούσιους Άραβες δημιούργησαν και χρηματοδότησαν το Ισλαμικό Κράτος. Η πρόσφατη έκθεση τησ επιτροπής πληροφοριών αναφέρει ότι τζιχαντιστές εκπαιδεύτηκαν στην Ιορδανία από πράκτορες της CIA και χρηματοδοτήθηκαν από πάμπλουτους Σαουδάραβες. Μεταξύ άλλων στην έκθεση αναφέρεται ότι η CIA ήξερε τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την πρόθεση των τζιχαντιστών να καταλάβουν την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, τη Μοσούλη. Παράλληλα στην έκθεση, της οποίας ένα αντίγραφ... περισσότερα »

Bίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη στενή συνεργασία των Τούρκων με το Ισλαμικό Κράτος

Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη στενή συνεργασία των Τούρκων με το Ισλαμικό Κράτος. Η κάμερα καταγράφει συνάντηση στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας Τούρκων στρατιωτών με τζιχαντιστές. Η πληροφορία που διακινείται στο Twitter είναι ότι οι Τούρκοι στρατιώτες επέτρεψαν στους τζιχαντιστές να εισέλθουν σε τουρκικό έδαφος. Αυτό, ωστόσο, από την πλευρά μας δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα όμως είναι ότι οι τζιχαντιστές έχουν άριστες σχέσεις με τους Τούρκους στρατιώτες στα σύνορα, γνωρίζονται, χαιρετιούνται, είναι φιλαράκια. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πέρα α...περισσότερα »

Ρώσοι αναλυτές: "Οι δυτικοί έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν την Μεγάλη Αλβανία... Χτύπημα κάτω από τήν Ζώνη πού προκαλεί ανάλογη αντίδραση..!

«Μια ζοφερή περίοδος αναμένεται για τη Σερβία μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς είναι εν εξελίξει το έργο-σχεδιασμός της «Μεγάλης Αλβανίας», με την ενσωμάτωση του Κοσσυφοπεδίου καταρχήν, μια διαδικασία που θα γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα χρόνια», ισχυρίσθηκε σε συνέντευξή της στη σερβική 'Alo', η Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, Άνια Φιλιμόνοβα, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Σλαβικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. «Το έργο Μεγάλη Αλβανία, έχει λάβει μια νέα δυναμική. Φαίνεται ότι η Δύση έχει περάσει την πρώτη φάση το 2008, με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου...περισσότερα »

Έκτακτο:Οι Τζιχανιστές κατέλαβαν το Κομπάνι με Συμφωνία της Τουρκίας !

*Έκτακτο : Οι Τζιχανιστές κατέλαβαν το Κομπάνι με «Συμφωνία της Τουρκίας;; !»* Άφησαν το Κομπάνι στο Έλεος του Αλλάχ οι σύμμαχοι ενώ οι Τούρκοι αν και ήταν έτοιμοι όπως αποδεικνύουν και οι σχετικές εικόνες απο τα Τουρκικο-Συριακά σύνορα όχι μόνο δεν βοήθησαν τους Κούρδους αλλά εμπόδισαν με δακρυγόνα τους Κούρδους που είχαν περάσει τα σύνορα να επιστρέψουν για να βοηθήσουν στη μάχη της Πόλης ! Ήταν μαθηματικά και στρατιωτικά βέβαιο ότι η πόλη θα πέσει όταν την έχουν εγκαταλείψει πάνω απο 130.000 Κούρδοι και οι Τζιχαντιστές την πολιορκούσαν με βαρύ οπλισμό απέναντι στα ( λανιοντο...περισσότερα »

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ:Τουρκικά τανκς στα Συριακά σύνορα…έτοιμοι για εισβολή στη Συρία!

Τουρκικά τανκς πήραν θέση πάνω σε ένα λόφο με θέα την πολιορκημένη πόλη Kobane στα σύνορα της Συρίας την 29η Σεπτεμβρίου, ανέφερε ένας ανταποκριτής του Reuters . Τουλάχιστον 15 τανκς τοποθετήθηκαν, μερικά με τα όπλα τους στραμμένα προς συριακό έδαφος , κοντά σε μια τουρκική στρατιωτική βάση ακριβώς βορειοδυτικά της Kobane . Λόφοι καπνού σηκώθηκαν καθώς οι όλμοι έπληξαν τόσο την ανατολική όσο και τη δυτική πλευρά της Kobane . Στις 29 Σεπτεμβρίου, ένα βλήμα όλμου που τροφοδοτούνταν από τη Συρία προσγειώθηκε σε τουρκικό έδαφος , χωρίς να προκαλεί βλάβη . Αλλά ένα βλήμα όλμου που έπλη... περισσότερα »

Αμάχους αντί για ισλαμιστές βομβαρδίζουν οι… «δημοκρατικές» δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Στόχος των συμμαχικών δυνάμεων των ΗΠΑ, που πλήττουν θέσεις του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, έγιναν άμαχοι κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών στα βόρεια και ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μέσα μεταδίδουν ότι τα μαχητικά πέρασαν δήθεν για βάση του ΙΚ αποθήκες σιτηρών και μύλους στη βόρεια πόλη Μανμπίτζ, αν και μέχρι... 

Αποκάλυψη-ΒΟΜΒΑ Ιρακινών αξιωματούχων: «Η ISIS είναι δημιούργημα της CIA και των Σιωνιστών»

Αποκάλυψη-ΒΟΜΒΑ Ιρακινών αξιωματούχων: «Η ISIS είναι δημιούργημα της CIA και των Σιωνιστών» Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν τον τελευταίο μήνα μια κλιμακούμενη εκστρατεία φονικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές Ιρακινών αξιωματούχων που υποστηρίζουν ότι η CIA βρίσκεται κρυφά πίσω από τους ίδιους τους ισλαμιστές δολοφόνους που υποτίθεται ότι πολεμά. «Γνωρίζουμε ποιος δημιούργησε την ISIS», δήλωσε το Σάββατο ο Bahaa al-Araji, αναπληρωτής πρωθυπουργός, κατά τη διάρκειας μίας διαδήλωσης-προειδοποίησης ενάν...περισσότερα »

Ουκρανία: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΝΑΤΟ – Το Λονδίνο απειλεί την Ρωσία

*Ουκρανία: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΝΑΤΟ – Το Λονδίνο απειλεί την Ρωσία* Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας με αφορμή τις καταγγελίες της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έχει εισβάλλει στην επαρχία Ντονέτσκ. Αύριο συνεδριάζουν εκτάκτως οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή της Ουκρανίας παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα από το Λονδίνο ο Ντέιβιντ Κάμερον έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας από τη Ρωσία και απείλησε την Μόσχα με κυρώσεις. «Προτρέπουμε τη Ρωσία να ακολουθήσει ένα διαφορετικό...περισσότερα »

Η εκκωφαντική σιωπή των ΗΠΑ, για τη γενοκτονία των Χριστιανών, απο τους Ισλαμοφασίστες

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Frank Wolf καταδίκασε τη σιωπή της Ουάσιγκτον – τόσο στο Λευκό Οίκο όσο και στο Κογκρέσο – όσον αφορά στις σφαγές των Χριστιανών στο Ιράκ (κυρίως) αλλά και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Γιατί είναι σιωπηλή η Ουάσιγκτον, αναρωτήθηκε. Ορίστε γιατί: Οι Χριστιανοί ηγέτες του Ιράκ επιρρίπτουν τις ευθύνες για αυτές τις φρικαλεότητες ξεκάθαρα στον Τζορτζ Μπους, ο οποίος αποφάσισε την εισβολή και την μετέπειτα κατοχή του Ιράκ το 2003. Μισό εκατομμύριο Χριστιανοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Μοσούλη, ενώ όσοι παραμένουν θα σφάζοντ... περισσότερα »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΚ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΙΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΝΑΖΙ

*Ο Μητροπολίτης Ονούφριος Μπερεζόφσκι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στην περιοχή Τσερνίβτσι, κάνει έκκληση προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και ανέφερει ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πιστών του Ντόνετσκ στην Μητρόπολη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας παραβιάζονται.* *Ο πρόεδρος Ποροσένκο στήριξε ενεργά τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ευρωμαϊντάν από το Νοέμβριο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2014, τόσο πολιτικά όσο και υλικά, γεγονός που ενίσχυσε τη δημοτικότητα του. Αποσπάσματα από την επιστολή του Μητροπολίτη σας παρουσιάζει η Αθέατ... περισσότερα »

Η Τουρκία προκάλεσε εσκεμμένα αυτό το επεισόδιο. Σε Συριακό έδαφος έπεσε το ελικόπτερο μετά την κατάρριψη του

Εδώ και σε Συριακό έδαφος έπεσε το ελικόπτερο μετά την κατάρριψη του απο Τουρκικά F-16 …(Video &amp; φώτο) *** Η Τουρκία έδωσε το στίγμα του RADAR σε μια προσπάθεια να αποδείξει οτι το Συριακό ΜΙ-17 πετούσε εντός του Τουρκικού Εναερίου χώρου !* Τουρκικά μαχητικά F-16 κατέρριψαν ένα συριακό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου MI-17 μετά την είσοδό στο Τουρκικό εναέριο χώρο *και αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να απομακρυνθεί …όπως ανέφεραν Τουρκικές πηγές 

ΣΥΡΙΑ: ΣΩΡΟΥΣ ΒΙΒΛΩΝ ΕΚΑΨΑΝ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΡΑΚΚΑ. ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ SADAD

Oι ισλαμιστές αντάρτες του « Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής», που σχετίζεται με την Al-Qaeda οργάνωσαν τις τελευταίες ημέρες μια μαζική πυρπόληση Βίβλων και χριστιανικών βιβλίων μπροστά από την εκκλησία της Ανάληψης στην Ράκκα.Η συριακή αυτή πόλη βρίσκεται εδώ και μήνες υπό τον έλεγχο των ανταρτών.Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το ανεξάρτητο κουρδικό πρακτορείο AraNews,

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΑΛΟΥΛΑ! ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΙ, ΑΠΑΓΩΓΕΣ, ΟΡΦΑΝΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΣΕ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ. ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ…

[image: Η ελληνορθόδοξη Μονή της Αγίας Θέκλας]Kρίσιμες ώρες για τις μοναχές και τα ορφανά της ελληνορθόδοξης μονής της Αγίας Θέκλας **ΗΡΩΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ.**ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΑΛΟΥΛΑ.** Βρυξέλλες,Δ.Πορφύρης/Π.Σταφυλά**** Δραματικές ώρες στα χέρια αδίστακτων τζιχαιστών μεταξύ άλλων τσετσένων και λίβυων περνούν οι μοναχές και τα παιδιά του οικοτροφείου της ιστορικής ελληνορθόδοξης μονής της Αγίας Θέκλας στη Μααούλα.Όλες οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα συγκλίνουν ότι οι ισλαμιστές εδρεύουν πλέον στην μονή

ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ; ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

[image: 20130909-235731.jpg]*Πρώην αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας που δουλεύει εργολαβικά για την αμερικανική κυβέρνηση έριξε τα χημικά στην Συρία για να δημιουργηθεί το άλλοθι για επίθεση από αέρος, αφού ο στρατός του Άσαντ θερίζει τους εργολάβους της Saudέμμισθης εισαγώμενης “αντιπολίτευσης”. ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ; ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ Του ALFATAU clarissa.it (μεταφρασμένο) Την ώρα που αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα αναζητεί την θετική ψήφο του Κονγκρέσου 


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ RUSSIA TODAY! Ισλαμοφασίστες ετοίμαζαν επίθεση με χημικά στο Ισραήλ για να κατηγορηθεί η Συρία!

[image: сирия оппозиция боевики боевик оружие] Οι αντάρτες πιθανόν να υπονομεύσουν τον 'Ασαντ με χημική επίθεση κατά του Ισραήλ *Οι αντάρτες, που μάχονται κατά των κυβερνητικών στρατευμάτων της Συρίας, είναι έτοιμοι να επιφέρουν πλήγμα κατά του Ισραήλ - κάνοντας χρήση χημικών όπλων – από περιοχή ελεγχόμενη από τις συριακές αρχές, για να προκαλέσουν προβοκάτσια μεγάλης κλίμακας – μεταδίδει το Russia Today, επικαλούμενο πηγές.**Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, πρότεινε στη Δαμασκό να παραδώσει τα χημικά όπλα σε διεθνή έλεγχο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ!

Δήλωση – ΒΟΜΒΑ των απαχθέντων (Βέλγος – Ιταλός) καθηγητή και δημοσιογράφου στη Συρία που απελευθερώθηκαν σήμερα… Quirico, Piccinin… Τα χημικά αέρια δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Άσσαντ! Ο Βέλγος Piccinin είναι καταρρακωμένος και δηλώνει: «Αυτό μου στοιχίζει πάρα πολύ γιατί από τον Μάη του 2012 στηρίζω αποφασιστικά τον Ελεύθερο Στρατό της Συρίας(τους αντάρτες) στον δίκαιο αγώνα για δημοκρατία»!! ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝ! «Είναι ηθικό καθήκον να το πούμε. Δεν χρησιμοποίησε η κυβέρνηση του Bashar al-Assad τα χημικά sarin ή οτιδήποτε άλλο χημικό αέριο

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ SKY NEWS: Η Dr Shaaban καταγγέλει ότι τα παιδιά των βίντεο της χημικής επίθεσης ήταν παιδιά που είχαν απαγάγει οι ισλαμιστές από την Λαττάκεια!

* * *ΔΕΝ ΤΟ ΧΩΡΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΝΟΥΣ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΗΓΑΓΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΟΙ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ (και κανένα δυτικό καλοπληρωμένο κάθαρμα δεν ασχολήθηκε), ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ “ΧΗΜΙΚΩΝ”! Τα πραγματικά κίνητρα και οι αληθινοί πρωταγωνιστές Βρυξέλλες, Δ.Πορφύρης/Π.Σταφυλά Τα ακαριαία αντανακλαστικά των ΗΠΑ και των λοιπών συμμαχικών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένων των αραβικών πετροαυτοκρατοριών, προς σωφρονισμό της συριακής κυβέρνησης που έκανε χρήση χημικών όπλων, αποδεικνύουν τον προμελετημένο χαρακτήρα της βιντεοαφορμής του πολέμου


ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ: ΟΙ “ΑΝΤΑΡΤΕΣ” ΒΙΑΖΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 1200 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡ ΚΑΙ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ!

* Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. ΘΗΡΙΩΔΙΑ, ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ.* Το ραντεβού μέσω Skype με το Δημήτρη Μόγνιε που ειδικεύεται στην ιατρική εν καιρώ πολέμου ήταν για μετά τις 7 το βράδυ. Τις ώρες, δηλαδή, που κρατάει για κείνον. Εκτός απροόπτου, βεβαίως. Διότι στη Συρία που χειρουργεί κι εκπαιδεύει γιατρούς πάνω από ένα χρόνο τώρα, το απρόοπτο είναι ο κανόνας.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
[image: ορθοδοξια και νεα ταξη πραγματων] *Γιατί αυτοί που κινούν τα νήματα της Παγκοσμιοποίησης πολεμούν λυσσωδώς την Ορθοδοξία;Στυγνές αλήθειες από τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κασιμάτη αλλά και τον Πατριάρχη Ρωσίας Κύριλλο.* «Η Ελλάδα αποτελεί το μέγιστο πείραμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων για την απόλυτη κατοχή μίας χώρας χωρίς να προηγηθεί πόλεμος! Στην Ελλάδα έχει γίνει πραξικόπημα…» Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο γνωστός καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γεώργιος Κασιμάτης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΡΤ FM! Υποστήριξε επιπλέον αυτό που επί σειρά ετών γράφουμε στην εφημερίδ... περισσότερα »

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΣΜΟ ΛΕΕΙ Ο ΣΟΥΗΔΟΣ ΥΠΕΞ ΚΑΡΛ ΜΠΙΛΝΤ

carl bildt
Αυτά είναι τα τσιράκια της Νέας Τάξης Πραγμάτων που έπιασαν τις καρέκλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας κυβερνούν
Στοκχόλμη. Ο Καρλ Μπίλντ υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας ο οποίος υπήρξε και πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994), είναι τακτικός θαμώνας της Λέσχης Bilderberg (2006, 2008, 2009, 2013) του Council on Foreign Relations (CFR) και της Τριμερούς Επιτροπής και ένας από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της Ε.Ε. για την Ανατολική Ευρώπη θεωρεί ότι η Ρωσία έχει αλλάξει προς το χειρότερο τα τελευταία χρόνια. Ενώ έδειξε σύνδεση με τις «δυτικές αξίες» κατά την πρώτη δεκαετία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και προσπάθησαν να τις επιβάλλει στους πολίτες της, η σημερινή ηγεσία της Ρωσίας παίρνει μια σταθερή στάση κατά της Δύσης, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο REX.
Σύμφωνα με τα λόγια του Bildt, ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταδεικνύει την προσήλωσή του όχι στις παγκόσμιες αξίες, αλλά στις αξίες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που γίνεται σαφές από ένα post του στο Twitter του.
Η νέα αυτή συμπεριφορά κατά της Δύσης του Πούτιν βασίζεται στο βαθύ συντηρητισμό των ιδεών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια πολιτική της Νέας Τάξης...  είναι πεπεισμένος ο Καρλ Μπιλντ, και για τον λόγο αυτό  ακριβώς η Ανατολική Ορθοδοξία, σύμφωνα με τον Bildt, είναι η κύρια απειλή για τον δυτικό πολιτισμό...