Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ιστορικό Ενωτικό Συλλείτουργο

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ)

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ... Απαντάει στίς όποιες αντιρρήσεις - αμφιβολίες - ερωτήματα, τά οποία εκφράζονται, από πιστούς τής Εκκλησίας, διά την πράξη τής ένωσης...    

23 Μαρτίου 2014

Αντιοικουμενισμός εν δράση  

Ιστορικό Ενωτικό Συλλείτουργο

Ύμνον και ευχαριστίαν ανέπεμψε προς τον Δομήτορα της Εκκλησίας Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ανέπεμψε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, στο Συνοδικό Συλλείτουργο που τελέσθηκε στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Παιανίας. 

20 Μαρτίου 2014

Συνοδική αντιπροσωπεία στην Ι.Μ. Αγίου Κυπριανού

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην περιοχή της Φυλής Αττικής πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου με επικεφαλής την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Γ.Ο.Χ.  Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Καλλίνικο. 
Περισσότερα...

19 Μαρτίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Eπισήμου Διαλόγου της  Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος μετά της Ορθοδόξου Κοινότητος των Ενισταμένων, το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση: Περισσότερα...  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα, 
Σήμερον συμπληροῦνται ἀκριβῶς 90 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴν τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ  10η Μαρτίου  Βʹ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ 1924 ὠνομάσθη 23η διὰ μιᾶς τηλεγραφικῆς ἐγκυκλίου τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.  Ὁ  εὐσεβὴς λαὸς τῆς Πατρίδος μας ἔκτοτε διηρέθη εἰς τοὺς υἱοθετήσαντας τὴν καινοτομίαν Νεοημερολογίτας καὶ εἰς τοὺς παραμείναντας εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις «Παλαιοημερολογίτας», ἤτοι τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους Χριατιανούς. Ἐπηκολούθησαν ποικίλαι διώξεις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ ἀποδεχθῇ τὴν καινοτομίαν. Ἀλλ’ ἕν ἔτος ἀργότερον, κατὰ τὴν ἀγρυπνίαν τῶν ὀρθοδόξων ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον, εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Θεολόγου Ὑμηττοῦ, κατὰ τὸ μεσονύκτιον, ἐνεφανίσθη ὁλόφωτος ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐμφάνισις αὕτη εἶναι ἡ Θεόθεν βεβαίωσις τῆς ὀρθότητος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος. Κατὰ τὰς μετέπειτα διώξεις, φυλακίσεις, ἀποσχηματισμούς κληρικῶν, ἐξορίας ἐπισκόπων, κατεδαφίσεις ναῶν κ.λπ. δεινὰ τῆς γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου ἐκείνου θαύματος τῆς Γ’ ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ ὑπῆρξε διὰ τοὺς ἀγωνιζομένους γνησίους Όρθοδόξους στήριγμα καὶ πηγὴ δυνάμεως.
Σήμερον, ἡ ἀποφράς ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας συμπίπτει μετὰ τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἡ εὐτυχὴς συγκυρία καθιστᾶ τὴν παροῦσαν ἡμέραν κατ’ ἐξοχὴν γέμουσα συμβολικῶν συνειρμῶν, ὥστε νὰ ἑορτασθῇ κατ’ αὐτὴν τὸ μέγα χαρμόσυνον γεγονός τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Συλλειτούργου ἑνότητος καὶ ὁμολογίας. Δικαίως ἁρμόζει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ ἀναφωνήσωμεν δοξολογητικῶς: «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»! 
Πράγματι, σήμερον πανηγυρίζομεν, κατ’ εὐδοκίαν Θεοῦ, ἕν μέγα εὐτυχές γεγονός: τὸ πέρας μιᾶς τριακονταετοῦς διχοστασίας. Τὰ ἔτη τοῦ παροξυσμοῦ καὶ τῆς διχογνωμίας παρῆλθον. Ἰδοὺ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡμέρα εἰρήνης καὶ ὁμονοίας. Τῳόντι, μεγάλη εὐεργεσία, τὸ γεγονός τοῦτο τῆς ἑνώσεως τῶν πρὶν διεσπασμένων, κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον: «καὶ ὅλως ἔοικε λοιπὸν ἡ τῆς Ἐκκλησίας κατάστασις ἵνα ἐναργεῖ χρήσωμαι τῷ ὑποδείγματι, κἂν εὐτελέστερον εἶναι δοκᾖ ἱματίῳ παλαιῷ, ὑπὸ τῆς τυχούσης προφάσεως ῥᾳδίως καταρρηγνυμένῳ, ὃ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἰσχὺν ἐπανελθεῖν πάλιν ἀδυνατεῖ. Ὡς οὖν ἐν καιρῷ τοιούτῳ, μεγάλης χρεία τῆς σπουδῆς καὶ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας εὐεργετηθῆναί τι τὰς ἐκκλησίας. Εὐεργεσία δέ ἐστιν ἑνωθῆναι τὰ τέως διεσπασμένα» («Τοῖς ἐν Ταρσῷ πρεσβυτέροις»).
Ἡ εὐεργεσία  αὕτη ἐπετεύχθη τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην, 5ην /18ην  Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὅπου συνῆλθεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, μὲ ἀποκλειστικὸν θέμα τὴν ἕνωσιν καὶ ἐνσωμάτωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπετεύχθη, Χάριτι Κυρίου.
Ἡ ἐκκλησιολογικὴ συμφωνία, βάσει τῶν πορισμάτων τοῦ προηγηθέντος ἐπισήμου διαλόγου μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, μία ἐπίπονος ἐπὶ δεκατετράμηνον ἑνωτικὴ προσπάθεια, παρήγαγε ἕν ἐμπεριστατωμένον Ἐκκλησιολογικὸν Κείμενον, μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴν ἀσφαλῆ θεολογικὴν βάσιν τῆς ἐπιτευχθείσης ἑνώσεως.
Τούτου, λοιπόν, διαπιστωθέντος καὶ ἀφοῦ ἤρθησαν τὰ ἱεροκανονικὰ ἐμπόδια, οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀποτελοῦν πλέον πλήρη καὶ κανονικὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, οἱ δὲ εὐσεβεῖς πιστοὶ τῆς Κοινότητος αὐτῆς ἀνήκουν πλέον εἰς τὸ ἕν καὶ μοναδικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Ἀλλ’ ἡ χαρὰ ἡμῶν δὲν εἶναι ἕν ἁπλοῦν τοπικόν γεγονός. Κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Παρασκευὴν 8ην /21ην  Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους συνεκλήθη Διορθόδοξος Σύσκεψις εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων, τῇ συμμετοχῇ ἐκτὸς τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιερέων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐτῆς κ. Ἀγαθαγγέλου, καθὼς καὶ τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Βλάσιον. Κατ’ αὐτὴν συνεζητήθη κατ’ ἄρθρον τὸ προαναφερθέν Ἐκκλησιολογικὸν Κείμενον, ἡ κατ’ ἀρχὴν συμφωνία ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἶχεν ἤδη ἐκφρασθεῖ ἐκ προοιμίου πρό τινων ἡμερῶν. Συνεζητήθησαν καὶ ἄλλα δογματικὰ καὶ κανονικὰ ζητήματα καὶ ἡ πολύωρος σύσκεψις κατέληξεν, χάριτι Θεοῦ, εἰς ἀπόλυτον συμφωνίαν. 
Ἡ ἀνάδειξις καὶ ἐπισημοποίησις τῆς ἐπιτευχθείσης ἑνότητος γίνεται διὰ τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Συλλειτούργου ἑνότητος καὶ ὁμολογίας, σήμερον Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10ην/23ην Μαρτίου, ἐδῶ εἰς τὴν Ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέα Ὑόρκης καὶ Ἀνατολικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ.κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τῇ συμμετοχῇ Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ρουμανίας. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τόπου δὲν εἶναι ἄνευ νοήματος διότι εἰς τὴν Ἱερὰν ταύτην Μονὴν ἔλαβον χώραν αἱ Ἐπισκοπικαὶ χειροτονίαι τοῦ ἔτους 1962 καὶ ἡ ἀνασυγκρότησις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν συνεργασία μετ' Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς. Διὰ τοῦ διορθοδόξου συλλειτούργου αὐτοῦ ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, καθίσταται πλέον παγκόσμιον χαρμόσυνον γεγονός. Ἁρμόζει, λοιπόν νὰ ἐπαναλάβωμεν καὶ αὔθις τὸν στίχον: «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»!
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀληθείᾳ ἑνότης ἡμῶν δὲν ἐπεβλήθη εἰς ἡμᾶς ὑπὸ κοσμικῆς ἐξουσίας, οὔτε ὑπαγορεύθη ὑπὸ ὑλικοῦ τινος συμφέροντος. Τὸ μόνον κίνητρον ἡμῶν ἦτο ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Ὀρθοδοξίας.
Ταυτοχρόνως, αἱ καρδίαι ἡμῶν στρέφονται μὲ ἀγάπην καὶ ἀνεξικακίαν πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἵτινες ποικιλοτρόπως συνήργησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ συνεργοῦν εἰς τὸ ὄντως παγκόσμιον σκάνδαλον τῆς διαστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἐν ὀνόματι τῆς ἑνώσεως μετὰ τῶν Ἑτεροδόξων καὶ ἐπὶ ἀθετήσει τῆς ἐκκλησιολογικῆς καὶ σωτηριολογικῆς ἀποκλειστικότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ καλοῦμεν αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν εἰς τὰ ἀμετακίνητα ὅρια τῆς Γνησίας Πίστεως καὶ τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπου καὶ μόνον ὑπάρχει ἡ πληρότης τῆς Χάριτος καὶ τῆς Ἀληθείας.
Ὅθεν προτρέπομεν πατρικῶς ἅπαντα τὰ πνευματικὰ ἡμῶν τέκνα, τὰ συμμετέχοντα εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὅπως ἐξακολουθοῦν νὰ προσεύχωνται διὰ τὴν στερέωσιν τῆς Ἑνώσεως αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν διεύρυνσιν Αὐτῆς μεταξὺ ὅλων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων εἰς τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ἀγάπην τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν! 
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΔ’ τῇ 10ῃ/ 23 ῃ Μαρτίου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ  
Τὰ Μέλη
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ
†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
†  Ὁ Ἔτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ
†  Ὁ Πόρτλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ 
†  Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
†  Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
†  Ὁ Φωτικῆς ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

Μετά τό Συλλείτουργο οί Αρχιερείς...
ΤΑΠΕΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΙΚΗ - ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ... Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΑΓΡΙΑ!

Ο ΗΓΕΤΗΣ Β.ΠΟΥΤΙΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ!!!ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΡΙΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ!

Απ’ ευθείας απειλές προς τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας αποκάλυψαν στο WND , πως σε μυστικές συνομιλίες που είχε η Μόσχα με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτήρισε απερίσκεπτη και πρόχειρη την εκστρατεία της Κυβέρνησης Ομπάμα κατά του Ισλαμικού κράτους στο Συριακό έδαφος καθώς και πως αποτελεί παραβίαση των διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τον έλεγχο στον εναέριο χώρο της Συρίας. Προειδοποίησε ανοικτά πως θα προβεί σε αντίποινα εάν η Δύση προσπαθήσει σκοπίμως να διευρύνει τους στόχους της με το πρόσχημα της εξόντωσης του Ισλαμικού Κράτους... περισσότερα »

Ρωσικά μαχητικά πάνω από τις ΗΠΑ

*Την ώρα που οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν... βόλτα πάνω από τις ΗΠΑ*. Συνέχεια »

Σε πανικό η Ουκρανία προκαλεί την Μόσχα σε πόλεμο - 7000 Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν

Στα πρόθυρα γενικής σύρραξης βρίσκεται πλέον η Ουκρανία, καθώς η πραξικοπηματική κυβέρνηση του Κιέβου, μη μπορώντας πλέον να ελέγξει την κατάσταση στα ανατολικά μέτωπα, λειτουργώντας υπό το κράτος του πανικού, προχωρά σε σπασμωδικές κινήσεις που αν μη τι άλλο μόνο σε ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος δεν οδηγούν. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Πούτιν, εξαντλεί κάθε περιθώριο διπλωματικών ελιγμών προκειμένου να φέρει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για πολιτική λύση στο ουκρανικό ζήτημα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο. Η γενικευμένη αντεπίθεση των ρωσόφωνων αυτονομισ... περισσότερα »

Οι Ρώσοι προελαύνουν και οι ΗΠΑ μιλάνε για "κυρώσεις": Η κατάρρευση της αποτρεπτικής αξιοπιστίας της Ουάσιγκτον

*ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ - ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ* *Οι ρωσικές ή ρωσόφωνες (μικρή σημασία έχει πλέον) τεθωρακισμένες φάλαγγες προελαύνουν προς την Οδησσό, η Μαριούπολη είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών να πέσει και οι ΗΠΑ, φυσικά, σφυρίζουν αδιάφορα και κάτι ψελλίζουν για ... "κυρώσεις" οριοθετώντας τις σημερινές πραγματικές δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του ΝΑΤΟ γενικότερα στην "αυλή της Ρωσίας".* *«Διαθέτουμε τα μέσα και τις κυρώσεις τις οποίες μπορούμε ασφαλώς να επιλέξουμε να εφαρμόσουμε»* είπε η εκπρόσωπος τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζένιφερ... περισσότερα »

Kίνα και Ρωσία έδωσαν την χαριστική βολή στην Αμερική. Τέρμα το δολάριο στις μεταξύ τους συναλλαγές.

*Μέ μια συμφωνία αστραπή και μια απόφαση βόμβα για τα παγκόσμια χρηματιστήρια, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πως να αντιδράσουν, Κίνα και Ρωσία αποφάσισαν οι μεταξύ τους συναλλαγές για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου να γίνονται σε Ρούβλια ή Γουάν (τα τοπικά νομίσματα Ρωσίας και Κίνας αντίστοιχα).Αυτό είναι το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο χτύπημα "κάτω από τη μέση" για την οικονομία της Αμερικής, αφού έτσι αμφισβητείτε ευθέως η σταθερότητα του νομίσματος τους και ουσιαστικά καταργείται η "αναγκαία υποχρεώση για συναλλαγές σε δολάρια".Αναμένεται να ακολουθήσουν κ...περισσότερα »

ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ...

Η Μόσχα απειλεί πως θα ενισχύσει την πολεμική αεροπορία του Άσαντ σε περίπτωση που η Δύση “διευρύνει” τους στόχους της στη Συρία

Απ’ ευθείας απειλές προς τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας αποκάλυψαν στο WND , πως σε μυστικές συνομιλίες που είχε η Μόσχα με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτήρισε απερίσκεπτη και πρόχειρη την εκστρατεία της Κυβέρνησης Ομπάμα κατά του Ισλαμικού κράτους στο Συριακό έδαφος καθώς και πως αποτελεί παραβίαση των διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τον έλεγχο στον εναέριο χώρο της Συρίας. Προειδοποίησε ανοικτά πως θα προβεί σε αντίποινα εάν η Δύση προσπαθήσει σκοπίμως να διευρύνει τους στόχους της με το πρόσχημα της εξόντωσης του Ισλαμικού Κράτους στ... περισσότερα »

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εμπλέκουν τήν Ελλάδα στόν πόλεμο κατά τών φανατικών μουσουλμάνων Η RAF προετοιμάζεται για βομβαρδισμούς από την Κύπρο

*Σε πολεμική ετοιμότητα η Βάση στο Ακρωτήρι «Times»* *Λευκωσία: Σε πολεμική ετοιμότητα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, την ώρα που οι βομβαρδισμοί σε Συρία και Ιράκ εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Ειδικά η Αεροπορική Βάση του Ακρωτηρίου αναμένεται να αποτελέσει την βάση εξόρμησης βρετανικών αεροσκαφών εναντίον του ISIS.Τά αντίποινα καί οί αντιδράσεις βάζουν στό παιχνίδι 7.000.000 μουσουλμάνους στήν χώρα μας... οί μισοί από αυτούς είναι οπλισμένοι...   Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Times», η Βάση Ακρωτηρίου «ετοιμάζεται για πόλεμο». Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα υπό τον...περισσότερα »

ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ - ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ!

Mετά από 11 χρόνια οι ΗΠΑ βοβμαρδίζουν ξανά την Μέση Ανατολή αυτή τη φορά χτυπώντας τους πρώην συμμάχους τους, της ISIL. Τις εντυπωσιακές σκηνές από τη στιγμή της εκτόξευσης των πυραύλων Τόμαχοκ με στόχο τις θέσεις των ισλαμιστών στη Συρία καταγράφει ένα διάρκειας 5 λεπτών βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό ναυτικό. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης από το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke σε υλοποίηση του επόμενου βήματος που είχε εξαγγείλει ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοινώντας τις κινήσεις των ΗΠΑ κατά του ΙSIL το οποίο θα το ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ, εφοδιάστηκε, χρηματοδ... περισσότερα »

Κατάσταση εκτός ελέγχου - ΗΠΑ και Γαλλία ξεκινούν αεροπορικές επιθέσεις σε Συρία και Ιράκ!

ΗΠΑ και Γαλλία ξεκινούν αεροπορικές επιθέσεις σε Συρία και Ιράκ Πλησιάζει η ώρα που οι αμερικανικά και γαλλικά μαχητικά θα εκδηλώσουν τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και το Ιράκ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του αμερικανικού Πενταγώνου ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να δώσει την εντολή για την πραγματοποίηση των πρώτων αεροπορικών επιθέσεων και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πως θα αντιδράσει η συριακή Αεράμυνα αφενός και αφετέρου τι στόχους θα κτυπήσουν τα αμερικανικά μαχητικά και αν αυτοί θα αφορούν στόχους της ISIS ή στόχους του καθεστώτος... περισσότερα »

Η Ρωσία ρίχνει λάδι στη φωτιά στον Νότιο Καύκασο, για να ελέγξει Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

*Η Μόσχα δεν υποστηρίζει αποσχιστικά κινήματα μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες όμορες χώρες* Η Ουκρανία δεν είναι το μοναδικό σημείο του πλανήτη όπου Ρωσία και Δύση αντιπαρατίθενται. Από τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, το 1991, η Μόσχα έχει επανειλημμένως υποστηρίξει αποσχιστικά κινήματα σε κράτη με τα οποία συνορεύει προκειμένου να αναγκάσει τις κυβερνήσεις αυτών των κρατών να αποδεχθούν τις εντολές της. Αλλη μια τέτοια προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη στον Νότιο Καύκασο. Τις τελευταίες εβδομάδες η Μόσχα ρίχνει λάδι στη φωτιά της χρόνιας διαμάχης ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζ... περισσότερα »

Κάτι ετοιμάζει ο Πούτιν: Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις μονάδων και πυρηνικές δοκιμές – Σε ετοιμότητα ο Ρωσικός στρατός !

[image: poutin]*Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εκτέλεση αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων πολεμικής ετοιμότητας και… στρατιωτικών ασκήσεων των δυνάμεων στη ρωσική άπω ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.* *Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Itar-Tass, ο ρώσος υπουργός Άμυνας δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ηγεσίας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ότι τα στρατεύματα διατάχθηκαν να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα μάχης στις 10.00 ώρα Μόσχας, διευκρίνισε ότι οι ασκήσεις δεν έχουν σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και εξήγησε ότι στόχ... περισσότερα »

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΡΩΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ!

Σε μια «κλωστή» κρέμεται πλέον η κατάσταση ανάμεσα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας με τα σημάδια να είναι άκρως ανησυχητικά. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Barack Obama ανακοινώνοντας το «στρατηγικό σχέδιο» εναντίον των ισλαμιστών της ISIS στο οποίο περιλαμβάνεται ο βομβαρδισμός θέσεων της οργάνωσης στη Συρία τείνει να εκτρέψει την κατάσταση εκτός ισορροπίας. Η απάντηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ότι «ενδεχόμενες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία χωρίς την έγκριση του Σ.Α. του ΟΗΕ αλλά και χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Συρίας αποτελούν ξεκάθαρη πράξη επιθετικότητας»,... περισσότερα »

ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

Το ΝΑΤΟ απειλεί την Ρωσία πως θα συγκροτήσει μία δύναμη ταχείας αντίδρασης στην ανατολική Ευρώπη. [image: Rasmussenato] Ενάντια στην πιθανή επέμβαση των Ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία,η Ατλαντική Συμμαχία σχεδιάζει να αναπτύξει έναν στρατό 4.000 αντρών στην ανατολική Ευρώπη.Η Μόσχα εν τω μεταξύ προειδοποίησε πως το στρατιωτικό δόγμα της ««θα προσαρμοστεί αναλόγως»». Ενώ οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία θέτουν την απειλή μίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην υπόλοιπη Ευρώπη,

Χάνουν το Κουρδιστάν κερδίζουν την Θράκη

*Η Θράκη βρίσκεται σε περίοδο, όπως η Κύπρος προ του 1974* – Άρθρα σε Τουρκικές εφημερίδες ήδη δίνουν το στίγμα: “Πρέπει να μικρύνουμε για να μεγαλώσουμε” – Προς τα που θα μεγαλώσει η Τουρκία; – Ο στόλος των ελικοπτέρων και η εκπαίδευση των Tουρκικών ειδικών δυνάμεων Στο πέρασμα της Ιστορίας, η κρίση και όσα έφερε είναι ασήμαντα γεγονότα μπροστά σε άλλα που πέρασαν και άλλα που θα “ρθουν, αν δεν προσέξουμε. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα: αληθινές χρεοκοπίες, φτώχεια, εμφύλιους σπαραγμούς, πολέμους, γενοκτονία και προσφυγιά. Όσο εμείς ανακατεύουμε τον ΕΝΦΙΑ και ψάχνουμε τον ανόητο πο... περισσότερα »

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ 

"Βαριά σύννεφα" και στην Βουλγαρία: "Η κυβέρνηση ανατράπηκε γιατί δεν έδωσε βάσεις στις ΗΠΑ για να κτυπήσουν στην Ουκρανία"

Η Βουλγαρία θα είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα ανάφλεξης της ανατολικής Ευρώπης; Ολα δείχνουν ότι το βουλγαρικό "ηφαίστειο" είναι έτοιμο να εκραγεί, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ και κατά δεύτερο λόγο της ΕΕ με την Ρωσική Ομοσπονδίας αρχίζει και κλιμακώνεται. Σήμερα για πρώτη φορά από τότε που η Βουλγαρία μπήκε στο ΝΑΤΟ το ισχυρό βουλγαρικό εθνικιστικό κόμμα "Ατάκα" έθεσε θέμα για την άσκηση "Θρακικός Αετός 2014" και την άφιξη 12 μαχητικών της USAFE σε βουλγαρικές αεροπορικές βάσεις και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Πλάμεν Ορεσάρσκι ανατράπηκε, όταν οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να εφαρμόσ... περισσότερα »

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.Πουτιν και Σίσι ζεσταίνουν τις μηχανές για την πρωτη σύγκρουση με τους ισλαμοφασίστες. Μάταια η Δύση προκαλούσε για “εισβολή” στην Ουκρανια…

Πριν απο λιγο το κοινοβουλιο της Λιβύης εδωσε το πράσινο φως για τη νομιμοποίηση ξένης εισβολής. Λόγω του χάους που εχει περιέλθει η χωρα μετα το δολοφονικό σχεδιο της συμμορίας Κλίντον. Η επέμβαση αυτη συζητήθηκε εκτενώς στην πρόσφατη συναντηση Πουτιν – Σίσι, αφου και οι δυο γνωρίζουν οτι η Λιβυη οργανώθηκε ως κοιτίδα των τουρκοκινητων ισλαμοφασιστών με την νατοϊκη υλικοτεχνική υποστήριξη. Τωρα οι ΗΠΑ θα τρέχουν πανικόβλητες να επιβάλλουν την ταξη, να σταματήσουν δηλαδη τους γενοκτόνους που οι ίδιοι εφτιαξαν, καθότι ο Πουτιν θα στηρίξει ανοιχτα επέμβαση Αιγύπτου και Αλγεριας ωστε να... περισσότερα »

Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

*Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος* Από πολλές δεκαετίες ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε ο εφιάλτης λαών και εθνών, ολόκληρης της ανθρωπότητας. Έγινε αφορμή για πολλές ταινίες, θεατρικά έργα, βιβλία, άρθρα και άλλα διανοητικά πονήματα. Πολύ περισσότερο υπήρξε αφορμή για κινητοποιήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη υπέρ της ειρήνης. Εκατομμύρια άνθρωποι από Βορρά και Νότο και από Δύση και Ανατολή διαδήλωσαν, αγωνίστηκαν, συγκρούστηκαν, φυλακίστηκαν, έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Έφτασε η μέρα κατά την οποία «αίφνης» κατέρρευσε το ένα μέρος του δίπολου ... περισσότερα »

Η ΡΩΣΙΑ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Τις τελευταίες 48 ώρες η Ρωσία έχει διπλασιάσει τις δυνάμεις της κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία. Η Δύση ανήσυχη προσπαθεί να «μαντέψει» τα επόμενα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Την Τρίτη ο Ρώσος Πρόεδρος ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της «ανθρωπιστικής κρίσης» στην Ουκρανία, μια κίνηση που κάποιοι στη Δύση ερμηνεύουν ως το πρελούδιο μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Νωρίτερα την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασαν την «ετοιμότητα» τους να συζη... περισσότερα »

Τό Παλαιστινιακό ἐπιλύουν ἤ τόν Γ΄ Παγκόσμιον Πόλεμον ὀργανώνουν;

*Ἡ Διεθνὴς ἀλητεία τῶν …ἡγετῶν-κλόουν τῆς Δύσεως, ὑποκινουμένων τοῦ σατανικοῦ σιωνισμοῦ, συνεσκέφθη στὸ Παρίσι γιὰ νὰ …κοροιδέψουν, γιὰ μία ἀκόμη φορά, τὸν κόσμο.Γιὰ τὴ ἐπίλυση τοῦ Παλαιστινιακοῦ!!! (Εἶπαν) Ὅμως… *ΚΥΟΦΟΡΕΊΤΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ*  *Στη διεθνή σκηνή διαμορφώνονται κατάλληλες συνθήκες* * Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι,όπως τους αναλύουν οι ειδικοί, δεν προκλήθηκαν όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Ασφαλώς οι Γερμανοί τους κήρυξαν,... περισσότερα »

Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν την επτάωρη ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, λίγη ώρα αφού αυτή τέθηκε σε ισχύ. Οι Παλαιστίνιοι ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ βομβάρδισε έναν καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα οκτάχρονο κορίτσι και να τραυματιστούν ακόμη 29 άνθρωποι, ενώ το Ισραήλ κατήγγειλε ότι τουλάχιστον τέσσερις ρουκέτες έχουν πλήξει το έδαφός του από τον παλαιστινιακό θύλακα. Ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ Κούντρα δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον ενός σπιτιού στον καταυλισμό Σάτι σημε... περισσότερα »

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ - TYΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ;

Οι παγκοσμιοκράτες του ΝΑΤΟ θέλουν να καταλύσουν κάθε μοντέλο δυαρχίας και να γίνουν οι απόλυτοι μονοκράτορες σε Δύση και Ανατολή ενόψει και της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών στις 4 και 5 Σεπτέμβρη στο Newport της Ουαλίας. Αυτό τουλάχιστον υποδηλώνει η γενικευμένη κινητοποίηση, κινητικότητα τους. Στην Πολωνία ενεργοποιούνται αμερικανοί αλεξιπτωτιστές, πολωνοί και εσθονοί που έφθασαν με C-130J στη γερμανική βάση του Ramstein. Σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Λιθουανία πραγματοποιούνται διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ με αεροπλάνα ραντάρ AWACs, καταδιωκτικά F... περισσότερα »

Χωρίς «αντιαεροπορική ασπίδα» η Ελλάδα

Γυμνή κινδυνεύει να βρεθεί η «αντιαεροπορική ομπρέλα» της Ελλάδας. Εξαιτίας των κυρώσεων που αποφάσισαν να επιβάλλουν οι Βρυξέλλες στη Ρωσία, είναι πολύ πιθανό να μείνει χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά για τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα που διαθέτει. Οι κυρώσεις που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος της κοινοπραξίας, Almaz-Antey, της στερεί τη δυνατότητα να διαθέσει τα οπλικά συστήματά της στις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, με συστήματα που παράγει η κοινοπραξία, είναι εξοπλισμένα δύο κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα (και μέλος του ΝΑΤΟ) και η Κύπρος... περισσότερα »

Ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν εἶναι ἀστεῖο…. Εἶναι ἤδη ἐδῶ…

*Θὰ σᾶς μεταφέρω μόνον μερικὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τὶς τελευταῖες πληροφορίες ποὺ κυκλοφοροῦν, ἐλπίζοντας κι εὐχομένη, νὰ γίνουν ἀντικείμενον μελέτης καὶ παρατηρήσεως ἐπὶ τέλους.Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρά. Περισσότερο ἀπὸ ὅσο θέλουμε νὰ δοῦμε…* *Βέβαια, ἐὰν ἔχω δίκαιον, ἐὰν δῆλα δὴ πράγματι ὁ πόλεμος ξεκινᾶ ἐντὸς ὁλίγου, εἶμαι βεβαία πὼς δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε καὶ πάρα πολλά, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγουμε τὰ ὅσα ἔπονται.Ἀπλῶς μποροῦμε νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ νὰ μὴν πέσουμε ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ φυσικὰ γιὰ τὸ πῶς θὰ καταφέρουμε νὰ διασώσουμε μεγαλύτε...περισσότερα »

Το έγγραφο της Άγκυρας στην ΕΕ και η «εκλιπούσα» Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

Ο Ευ. Βενιζέλος σιώπησε απέναντι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας και επέλεξε να στείλει ρηματική διακοίνωση προς το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι «εκλιπούσα» (defunct), το casus belli της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας δεν συνιστά απειλή αλλά «μέτρο αμοιβαιότητας»(!) και η χώρα μας θα πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα της «τουρκομουσουλμανικής

Σχέδιο της Άγκυρας για "εισβολή" δυτικά του 25ου Μεσημβρινού αποκαλύπτει Τούρκος βουλευτής

Σχέδιο «δράσης» των τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων δυτικά του 25ου Μεσημβρινού και αμφισβήτησης με στρατιωτική παρουσία του μισού Αιγαίου αποκαλύπτει Τούρκος βουλευτής. Φαίνεται πώς η Άγκυρα ετοιμάζει κλιμάκωση των ενεργειών εισβολής πλοίων της στις δυτικές Κυκλάδες και μέχρι την Εύβοια, κάτι που έκανε τον περασμένο Μάιο στέλνοντας στολίσκο να «παρελάσει» από τη Μήλο και μέχρι τις ακτές του Σουνίου. Ο βουλευτής Αδάνων του Εθνικιστικού Κόμματος MHP Σειφετίν Γιλμάζ κατάθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου και τον καλεί να απαντήσει «τι εμποδίζει την δραστηριοποί... περισσότερα »

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τελειώνουν με τη Ρωσία του Πούτιν εδώ και τώρα.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι μια μάχη με το χρόνο. Οι μεν ΗΠΑ επιδιώκουν να τελειώνουν εδώ και τώρα με το εμπόδιο που λέγεται Ρωσία του Πούτιν, στα σχέδια δυτικής παγκοσμιοποίησης, ο δε Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, για να οργανώσει μια αντι-παγκοσμιοποίηση ή αν θέλετε μια άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση με σεβασμό κατά βάση στην διαφορετικότητα. Η εσπευσμένη ανατροπή του εκλεγμένου Ουκρανού πρόεδρου Γιανουκόβιτς από τους νεοναζί του Κιέβου, με την καθοδήγηση και την επίσπευση της Δύσης και ιδία των ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με την ένταξη σε χρόνο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα της ... περισσότερα »

Στενεύουν τα περιθώρια για όλους

Παγκοσμιοποιητές των Η.Π.Α. ονειρεύονται νίκη επί Ρωσίας και Κίνας σε παγκόσμιο πόλεμος, πιέζεται και η «Αρκούδα» να στείλει «ειρηνευτικές δυνάμεις» στην Αν. Ουκρανία… Είναι φανερό πλέον ότι οι παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις της Δύσης θέλουν να προκαλέσουν παγκόσμια σύρραξη, προκειμένου να βγει η Ρωσία από την μέση αλλά να ελεγχθεί και το αχανές κράτος της Κίνας. Αυτό παραδέχθηκε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών των Η.Π.Α., Paul Craig Roberts, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Φωνή της Ρωσίας», δηλώνοντας ότι κέντρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού πιέζουν για πόλεμο εναντίον Ρωσίας και Κί... περισσότερα »

Ρωσία: Ζήτησε επίσημα μια νέα "Γιάλτα" από τις ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί ο Γ'ΠΠ...

*Την οικοδόμηση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος ασφάλειας, στην ουσία ,ια νέα "Γιάλτα" ζήτησε η Ρωσία από τις ΗΠΑ προκειμένου να χωριστούν οι νέες ζώνες επιρροής μεταξύ του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και της Ευρασιατιης Ένωσης-Ρωσίας.* *Όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής Γραμματέας του Ρωσικού Συμβούλιο Ασφαλείας Yevgeny Lukyanov "η ηγεμονια των ΗΠΑ τελείωσε και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε σε μια ψυχροπολεμική βάση"!* Και συνέχισε *"η ηγεμονία των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή έφτασε στο τέλος της, κάτι με το οποίο φυσικά η Ουάσιγκτον δεν θα συμφωνήσει".* Και αμέσως μετά είπε στο RIA Nοvosti *"Πρέπει να π... περισσότερα »

Πούτιν κατά παγκοσμιοποιητών: Το μοντέλο σας απέτυχε

*Βγαίνει μπροστά η Ρωσία υπέρ του διακαιώματος των λαών για αυτοδιάθεση και κατά της προσπάθειας εδραίωσης παγκόσμιας δικτατορίας στον πλανήτη και καταστρατήγησης της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράκ, οι οποίες υποκινούνται από την Δύση.Ηγετική τοποθέτηση παγκόσμιας εμβέλειας από τον Πούτιν υπέρ του δικαιώματος των λαών για αυτοδιάθεση και κατά του «μονοπωλίου» της Δύσης, της εφαρμογής της πολιτικής της στις χώρες του κόσμου και την προσπάθεια δημιουργίας ενός μονοπολικού κόσμου που θα καταργήσει τα όποια πε... περισσότερα »

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΣΦΑΓΗ 100 ΑΜΑΧΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ /ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

*ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.* *[image: vania]* Μυρωδιά καμένης σάρκας, διαμελισμένα πτώματα, παρανάλωμα πυρός οι κατοικίες, βομβαρδισμοί. Σε μια εποχή που η ΕΕ βομβαρδίζει μιντιακά και ιδεολογικά τους ευρωπαικούς λαούς με το ιδεώδες της πολυπολιτισμικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας για μια ειρηνική συνύπαρξη, οι ρωσόφωνοι Ουκρανοί έχουν καταδικασθεί σε θάνατο για τη διαφoρετικότητά τους σε θρησκεία, γλώσσα και ιστορία. *[image:...περισσότερα »

Οι παγκόσμιοι επικυρίαρχοι Σιωνιστές υπονομεύουν την Ευρώπη με τον «εποικισμό» της από μουσουλμάνους

Δύσκολο να πει κανείς τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Ευρώπη. Είναι χώρος γεωγραφικός; Είναι πολιτικό σύστημα; Ή μήπως τελικά είναι μία ιδέα; Γιά μένα η Ευρώπη είναι όλα αυτά μαζί αλλά πρώτα απ' όλα είναι μία ιδέα! Είναι η ιδέα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, είναι η ιδέα του ανθρώπου ως μέτρο των πάντων είναι ιδέα μιας κοινότητας ανθρώπων με κοινή καταγωγή και γλώσσα και ήθη που θέλουν να ορίζουν μόνοι τους την μοίρα τους με το όπλο στο χέρι! Ευρώπη είναι οι πρόγονοι μας στον Μαραθώνα όταν μόνοι τους παρατάχθηκαν απέναντι στη περσική αυτοκρατορία, Ευρώπη είναι ο Κάρολος Μαρτ...περισσότερα »

Οι εξελίξεις στο Ιράκ είναι ραγδαίες και οι συνέπειες μας αφορούν άμεσα

*Η απειλή για την εθνική μας ασφάλεια είναι κατεπείγουσα, από την στιγμή δε που το ISIL έχει ήδη στρατολογήσει «μαχητές» του από τις τάξεις των μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης. **Χάρτης στο διαδίκτυο δείχνει μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, υπό ισλαμιστική - τζιχαντιστική κατοχή...* * Ο χάρτης που έχει κυκλοφορήσει από τους οπαδούς του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους εμπεριέχει και πενταετές σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι ακραίοι ισλαμιστές θα επεκταθούν και σε κράτη όπου δεν κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο.* * Δηλαδή, το χαλιφάτο θα ξεκινά από το Ιράκ και...περισσότερα »

Πέφτουν οι μάσκες των Η.Π.Α.

*Με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι οι «δημοκρατικές» Η.Π.Α. ή μάλλον οι πολυεθνικές που τις ελέγχουν και χρηματοδοτούν τον αμερικανικό μισθοφορικό στρατό, βρίσκονται πίσω από τις αιμοσταγείς σφαγές αμάχων στην Συρία από τζιχαντιστές, κάτι που λαμβάνει χώρα και στο Ιράκ.Ο Ομπάμα ζητάει από το Κογκρέσο την άδεια για τον επίσημο εξοπλισμό των ισλαμιστών (αφού ούτως ή άλλως εξοπλίζονται από την Δύση), ενώ ο υπουργός Άμυνας, Τσακ Χέιγκελ, την σχεδιασμένη στρατιωτική εκπαίδευσή τους. Στρατιωτική βάση εκπαίδευσης ισλαμιστών σφαγέων δηλαδή, που θα εξυπηρετεί τα συμφέρον...

Ανταρσία στην Ε.Ε.: Αυστρία και Σλοβενία υπέρ του ρωσικού South Stream

Αντάρτικο κατά των Βρυξελλών κήρυξαν Αυστρία και Σλοβενία με αφορμή το μπλοκάρισμα που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες στην κατασκευή του ρωσικού αγωγού South Stream. Σε μία στιγμή που οι Βρυξέλλες, ύστερα από αφόρητες πιέσεις κατάφεραν η Βουλγαρία να αποκηρύξει την κατασκευή του ρωσικού αγωγού, οι πρωθυπουργοί της Αυστρίας και της Σλοβενίας δήλωσαν μετά από συνάντηση που είχαν ότι ο South Stream είναι «ο καλύτερος δυνατός δρόμος για έναν βιώσιμο, μεσοπρόθεσμο ενεργειακό εφοδιασμό». Αυτή είναι μία πολλή σημαντική εξέλιξη αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποστήριξη κυρίως της Γερμανίας, θέλο... περισσότερα »

New York Times: "Χρειαζόμαστε έναν πολύνεκρο παγκόσμιο πόλεμο για να συνέλθει από την ύφεση η παγκόσμια οικονομία"!

"H παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται μόνο με παγκόσμιους πολέμους" υποστηρίζουν σε άρθρο-σοκ οι *New York Times*,η ναυαρχίδα των Δημοκρατικών που είναι και το κυβερνών κόμμα στις ΗΠΑ αυτή την εποχή, την επαύριο του άρθρου του πρώην ΥΠΟΙΚ επί κυβερνήσεων Ρ.Ρήγκαν, Paul Craig Roberts ο οποίος δήλωσε "Στην Ουάσιγκτον υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο πυρηνικό πλήγμα εναντίον της Ρωσίας και να καταφέρουν να γλιτώσουν από τις συνέπειες πιθανής ανταπόδοσης"Συνέχεια »

Το ξεχασμένο Ανατολικό Ζήτημα ως υπόστρωμα των γεγονότων στο Ιράκ

*To Ανατολικό Ζήτημα, εξ ορισμού σημαίνει αλλαγή συνόρων στην περιοχή και στην εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων σε έναν προαιώνιο εσωτερικό πολιτισμικό πόλεμο, τον οποίο και θα φουντώσουν για τα δικά τους συμφέροντα.* *Θα πρέπει ως χώρα, έστω και την δωδεκάτη ώρα, να αντιληφθούμε ότι η περιοχή μας είναι έτοιμη να τιναχτεί στον αέρα συνολικότερα, αφού κι εμείς στον υδάτινο χώρο Μαύρη Θάλασσα-Στενά-Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειος βρισκόμαστε και μάλιστα ακριβώς στο κέντρο του. * *Εμείς μαζί με την Τουρκία, της οποίας η πολεμική εμπλοκή στο ζήτημα της Συρίας-Ιράκ είναι πλέον θέμα χρόνου να σ... περισσότερα 

Η Τζιά σε λίγο θα θεωρείται… προάστιο της Άγκυρας – Όσο για την Ελλάδα; Κοιμόμαστε ακόμη!

Τον Φεβρουάριο του 2014, ανοίγοντας τις εργασίες διάσκεψης σχετικά με τη θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι «η Ευρώπη αναδείχθηκε από τη θάλασσα και κυριάρχησε στη θάλασσα και ήρθε η ώρα να την αντιμετωπίσει στρατηγικά», με στόχο την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες της ελληνικής Προεδρίας για τη διαμόρφωση κοινής θαλάσσιας πολιτικής των «27». Από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια διάσκεψη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπ... περισσότερα »

Αυστηρή προειδοποίηση της Ρωσίας: Δεν θα μείνουμε άπραγοι στις προκλήσεις του ΝΑΤΟ

Αυστηρή προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, με αφορμή την ενίσχυση των δυνάμεων του κοντά στα σύνορα της. «Δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε μια αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της συμμαχίας (που είναι ανεπτυγμένη) κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία ως ο,τιδήποτε άλλο πέρα από μια επίδειξη εχθρικών προθέσεων», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Βλαντίμιρ Τιτόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Θα ήταν δύσκολο να δούμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων του NATO στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, ακόμη και εάν δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα, ως κάτι άλλο πέρα από μια ...περισσότερα »

Γιατί κρατήθηκε μυστική η «ξαφνική ενεργοποίηση της “Αντιαεροπορικής Άμυνας;

Τρία στα Τρία για τον Α/ΓΕΕΘΑ αν και και το σημερινό δεν διέρρευσε παρά τις απογευματινές ώρες όταν συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και οι χρόνοι της ξαφνικής ενεργοποίησης της Αντιαεροπορικής Άμυνας στης Χώρας !* *Η εντολή ήταν σαφής και δόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες απο τον ίδιο το Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωσταράκο μέσα από το σύστημα ! ο Στόχος διπλός να μετρηθούν οι χρόνοι και* *να διαπιστωθεί η μυστικότητα του συστήματος και το δύο πέτυχαν το στόχο τους ! *Ενεργοποιήθηκαν όλες ο...περισσότερα »

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΓΙΝΕ -ΜΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ; ΤΟΣΟ ΚΟΡΟΙΔΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ;

 Το αποσχιστικό κόμμα DEB το οποίο αποτελεί όργανο της Τούρκικης προπαγάνδας και εκστρατείας για την δημιουργία εκ του μη όντως Τουρκικής μειονότητας στην Θράκη και την συσπείρωση της εναντίον του Ελληνικού κράτους με απώτερο στόχο (πλέον μεσοπρόθεσμο) την απόσχιση . Το DEB λαμβάνει το 42,2% των ψήφων στο νομό Ροδόπης και το 27% στο νομό Ξάνθης.Βέβαια δεν θα βγάλει ευρωβουλευτή αλλά η δύναμη του δείχνει ότι έχει πετύχει να προσελκύσει τους μουσουλμάνους της Θράκης Το DEB χρηματοδο... περισσότερα »

ΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΣΕ ΕΙΣΒΟΛΗ! Ολοκαύτωμα σε Σλάβιανσκ και Μαριούπολη. Χτυπούν με στρατό αμάχους!

[image: πουτιν] Πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, βαρύ πυροβ0λικό και ειδικές δυνάμεις αυτή την στιγμή επιχειρούν κατά αμάχων και πολιτοφυλακής στο Σλάβιανσκ και την Μαριούπολη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς πολίτες ενώ η αντίδραση του Πούτιν αναμένεται σκληρή. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε την χούντα να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε στρατιωτικη επιχείρηση στην Ανατολική Ουκρανία αλλιώς η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σκληρή. Ακόμα πιο ανησυχητική όμως είναι η απάντηση των πολιτών της Αν. Ουκρανίας που προειδοποιούν για ένοπλη δράση στο Κίεβο, εάν συνεχιστο...περισσότερα »

Η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα...Θα συνεχιστεί ομαλά το 2014;

Νεότερα που πρόκειται τις επόμενες ημέρες να δείτε στα πρωτοσέλιδα και θα προβληματίσουν όσους από εσάς συνεχίζετε να σκέφτεστε… Η τιμή χρυσού σκαρφαλώνει…Το GPS παύει να λειτουργεί στην Ρώσικη επικράτεια. Shut Down και οι 11 σταθμοί… Η Κίνα αναπτύσσει στην Σανγκάι το νέο παγκόσμιο εμπορικό κέντρο (περιοχή ολόκληρη) με δικό της τραπεζικό σύστημα και έλεγχο-χρηματοδότηση offshore εταιρειών. Το παγκόσμιο εμπόριο μετακομίζει. Η Κίνα ετοιμάζεται για αλλαγή στον τρόπο πληρωμών. Καταργεί το επόμενο τρίμηνο το δολάριο… Η Ρωσία τις επόμενες εβδομάδες ξεκινάει να εμπορεύεται με Ευρώ. Τέλο... περισσότερα »

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ "ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ" ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΧΝΩΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ... ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΔΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ SHELL ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ... ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ BEBAIA ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ... περισσότερα »

Ο άξονας Ρωσίας-Κίνας στην πράξη: Απόπλους ομάδας μάχης του ρωσικού Στόλου για την Σαγκάη

*Ο άξονας Ρωσίας-Κίνας στην πράξη: Απόπλους ομάδας μάχης του ρωσικού Στόλου για την Σαγκάη* Απέπλευσε σήμερα η ομάδα μάχης του ρωσικού Στόλου Ειρηνικού από την βάση τους στο Βλαδιβοστόκ με κατεύθυνση τη Σαγκάη της Κίνας προκειμένου να συμμετάσχουν στα ναυτικά γυμνάσια που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι δύο χώρες. Η ομάδα μάχης του ρωσικού Ναυτικού θα συμμετάσχει με σκάφη του κινεζικού Ναυτικού στην άσκηση "Joint Sea-2014" στη βόρεια περιοχή της ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας . Στα ρωσικά σκάφη περιλαμβάνονται το πυραυλοφόρο καταδρομικό Varyag, το ανθυποβρυχιακό σκάφος Admiral P... περισσότερα »

Η μεγάλη στιγμή έφτασε...Είναι θέμα χρόνου!Τίποτα δεν έγινε τυχαία εδώ και 3 χρόνια!

Τα γεγονότα που διαδραματίζονται τώρα στην Τουρκία δεν είναι παρά η συνέχεια των όσων συμβαίνουν εδώ και τρία χρόνια στη Νότια Ευρώπη και στον αραβικό κόσμο. Η Τουρκική Άνοιξη είναι η φυσική απόληξη του σχεδίου γεωπολιτικής ανάπλασης της περιοχής μας, που ξεκίνησε με την Ελληνική Κρίση (τον Απρίλιο του 2010) και συνεχίστηκε με την Αραβική Άνοιξη (που άρχισε στην Τυνησία τον Δεκέμβριο του 2010), γράφει το volcanotimes. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όταν ο κύκλος αυτός των κρίσεων φτάσει στην Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει πια επικίνδυνα η Μεγάλη Στιγμή: το γεγονός εκείνο, μετά από ... περισσότερα »

«Η ΡΩΣΙΑ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

*Ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ Κρίστοφερ Π. Χίλ. λέει ότι η αντίδραση της Ρωσίας στην κρίση της Ουκρανίας σημαίνει ότι η Μόσχα έχει προδώσει τη «νέα τάξη πραγμάτων» που κατείχε ένα μέρος της τα τελευταία 25 χρόνια.Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ιράκ και την Κορέα, γράφει ότι η προσάρτηση της Ρωσίας στην Κριμαία και η εκστρατεία "εκφοβισμού" ενάντια στο Κίεβο έφερε ένα τέλος σε μια ιστορική περίοδο 25 ετών, κατηγορώντας τη Μόσχα για τη συμμετοχή της σε * *«υποχώρηση, υποτροπή, και ρεβανσισμό».Ο ορισμός του Χίλ για τη «νέα παγκόσμια τάξη" είναι η συμμετοχή της μετά Γ... περισσότερα »

ΕΚΤΑΚΤΟ...! ΡΩΣΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ!

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ 
*Το ρωσικό Ναυτικο απάντησε στις αποστολές αμερικανικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, αποστέλοντας πλοία συλλογής πληροφοριών που πραγματοποίησαν κατασκοπευτική επιχείρηση στους ναυστάθμους της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ και στον Κόλπο του Μεξικού.* *Αυτό ανακοίνωσε το Πεντάγωνο και το αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα washingtontimes.com.* *«Γνωρίζουμε ότι τα ρωσικά πλοία «Viktor Leonov» και «Nikolay Chiker» επιχειρούν σε ύδατα που βρίσκονται εκτός των αμερικανικών χωρικών υδάτων αλλά κοντά στην Κούβα», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τομ Crosson, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.* *«Σεβόμαστε τη... περισσότερα »

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ!!!!Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΑΓΡΙΑ!!!

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ
*Τρεις ρωσικές κορβέτες εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικά πυραυλική επίθεση κατά προσομοιωμένων στόχων στη Βαλτική Θάλασσα. Το μήνυμα της Μόσχας έχει αποδέκτες το ΝΑΤΟ και κυρίως τις ΗΠΑ που ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και συγκεντρώνουν δυνάμεις σε χώρες «δορυφόρους» τους πέριξ της Βαλτικής. * *Το Ρωσικό Ναυτικό διέταξε τις τρεις κορβέτες τύπου 20380 «Savvy», «Guarding» και «Courageous», οι οποίες βρίσκονται στην Βαλτική Θάλασσα, να πραγματοποιήσουν ναυτικά γυμνάσια στον απόηχο των Νατοϊκών ασκήσεων και της συγκέντρωσης δυνάμεων της Συμμαχίας στις βαλτ... περισσότερα »

Μόσχα - Άγκυρα σε πορεία σύγκρουσης για τα Δαρδανέλια και τη Συνθήκη του Μοντρέ

Θερμαίνονται τα νερά των Δαρδανελίων μετά από μια τουλάχιστον περίεργη ανακοίνωση - απάντηση της Άγκυρας στην Μόσχα για το καθεστώς των Στενών που διέπει η Συνθήκη του Μοντρέ- αλλά και την αυξημένη παρουσία πολεμικών πλοίων, ακόμα και από την Γαλλία! Πρόκειται για μια τουρκική ανακοίνωση που προκάλεσε την δημόσια έκφραση ''έκπληξης'' από την Μόσχα, αφού εμμέσως πλην σαφώς με αυτή η Άγκυρα αμφισβητεί διάταξη της Διεθνούς αυτής Συνθήκης βάσει της οποίας έχει καθοριστεί το νομικό καθεστώς διέλευσης των Στενών των Δαρδανελίων και της παραμονής πολεμικών ...

Ρωσία: «Το ΝΑΤΟ επιλέγει την οδό των όπλων – Δική τους η ευθύνη για ότι συμβεί»

*«Οι σκληροπυρηνικοί στο ΝΑΤΟ έχουν το πάνω χέρι αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις στρατιωτικές προκλήσεις του ΝΑΤΟ να εξελιχθούν σε απειλή για την στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσίας»* *Αυτό δ**ήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Άμυνας Anatoly Antonov και δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναλύοντας τη στάση του ΝΑΤΟ στην ουκρανική κρίση λέγοντας πως* *η βορειοατλαντική συμμαχία ολισθαίνει σε ένα επικίνδυνο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία«επιλέγοντας την οδό των όπλων» * *«Ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της Ουκρανίας. Κυρώσεις επιβλήθηκαν εναντίο...περισσότερα »

Σε κατάσταση πολεμικού συναγερμού η ανατολική Ρωσία

Στην Ανατολική στρατιωτική περιοχή ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας ετοιμότητας του ρωσικού στρατού Η Ιαπωνία θα καταρρίψει βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους που τυχόν θα εκτοξευθούν Μετάφραση - Απόδοση Γ. Μοτσάκος Ειδικός σε Θέματα Άμυνας και Ασφάλειας Πληροφοριών *Σε κατάσταση πολεμικού συναγερμού τέθηκαν σήμερα αιφνιδιαστικά, μεγάλες μονάδες και σχηματισμοί του ρωσικού στρατού, στην ανατολική στρατιωτική περιοχή (BBO), και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Αμούρ, δήλωσε την Παρασκευή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου της ανατολικής περιφέρειας Αντισυνταγματάρχης Alexander Gordeev.*... περισσότερα »

Η Ρωσία προειδοποίησε την Τουρκία και τις ΗΠΑ για "συνέπειες" από την παραβίαση της Συνθήκης του Μοντρέ.

"Τελευταία προειδοποίηση" τόσο προς την Τουρκία, όσο και προς τις ΗΠΑ απηύθυνε η Ρωσία προς την Τουρκία, αναφορικά με την κατάφωρη παραβίαση της Συνθήκης του Μοντρέ, βάσει της οποίας έχει καθοριστεί το νομικό καθεστώς διελεύσεως των στενών των Δαρδανελίων και παραμονής πολεμικών πλοίων κρατών που δεν βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, σε αυτήν, καθώς τις τελευταίες εβδομάδε η συνθήκη βάσει της οποίας κινούνται τα αμερικανικά πολεμικά σκάφη στην Μαύρη Θάλασσα έχουν παραβιαστεί χονδροειδώς. «Έχουμε παρατηρήσει ότι τα αμερικανικά πλοία έχουν, πολλές φορές, παραμείνει στη Μαύρη Θάλασσα πε... περισσότερα »

Η προκλητικότητα των Τούρκων και η αβάσταχτη Ελληνική ελαφρότητα.

Εδώ και καιρό γινόμαστε όλοι μάρτυρες μιας κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο σε σημείο που χωρίς κάποιος να έχει γνώση των αμυντικών θεμάτων έχει εικόνα του τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα βλέπουμε την Ελληνική κυβέρνηση (όχι μόνο τη σημερινή, όλες των τελευταίων ετών) να παρακολουθεί σχεδόν ατάραχη τις εξελίξεις σαν να πρόκειται για κάτι που συμβαίνει σε μια ξένη χώρα. Ιδίως τελευταία βλέπουμε όλοι την σχεδόν εμμονική επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας προς πάσα κατεύθυνση. Πριν λίγες μέρες η γειτονική μας χώρα κατέρριψε Συριακό μαχητικό αεροσκάφος με την δικαιο... περισσότερα »

"Πρόβες πολέμου" - Η παρουσία των Τούρκων στο Αιγαίο προβληματίζει

Οι καθημερινές *“πρόβες πολέμου” στο Αιγαίο* συνεχίζονται από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για απλές προκλήσεις . Οι συνδυασμένες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου σ΄ όλο σχεδόν το Αιγαίο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν πλέον με την λογική των απλών προκλήσεων που έχουν στόχο να παγιώσουν την παρουσία των Τούρκων στο Αρχιπέλαγος. 20 παραβιάσεις έκαναν χρησιμοποιώντας 3 αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου CN-235. Τα αριθμητικά στοιχεία: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (6 Α/Φ) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (3 CN-235, 1 Ε/Π) ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 ΠΑΡΑΒΑΣ...περισσότερα »

Το Νάτο Επιθυμεί τον Πόλεμο

0 Καταρχήν να εξηγήσουμε τι σημαίνουν (με απλά λόγια) δύο όροι: *ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ*: Σημαίνει ότι με οικονομικά και πολιτικά μέσα προσπαθώ να επηρεάσω και να ελέγχω μία γεωγραφική περιοχή. *ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ*: Σημαίνει ότι τα οικονομικά και πολιτικά μέσα συνδυάζονται και με στρατιωτικές μετακινήσεις προς την περιοχή που θέλω να επηρεάσω και να ελέγχω. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ: Ο 1ος ξεκινάει από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΩΣΙΑ και ο 2ος από την ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ , ο οποίος περνάει και από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (έλεγχος της ενέργειας) Μία ακόμη παράμετρος είναι οι τεράστιοι ΣΙΤΟΒΟΛΩΝΕΣ που υπάρχο... περισσότερα »

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΙΑ ΡΩΣΙΑ‏

*ΤΟΥΡΚΙΑ -ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΑΣ- ΡΩΣΙΑΣ* *Ξεκαθαρίζει το τοπίο του πολέμου στη Συρία* *Βρυξέλλες,Δ.Πορφύρης/Π.Σταφυλά* To καταριανό Al Jazeera έβγαλε στον.... αέρα συνέντευξη με τον αρχηγό της τρομοκρατικής επίθεσης στην συριακή πόλη Kessab που ήταν κυρίως αρμενική. Πρόκειται για τον Τσετσένο ισλαμιστή γνωστό ως Abou Moussa al Chichani. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι εισχώρησε με την ομάδα του μέσω Τουρκίας για να υψώσει στη συριακή γη τη σημαία της Αλ Κάιντα με το περιβόητο σύνθημα « Δεν υπάρχει άλλος θεός παρά ο Αλλάχ » αλλά και να περάσει το μήνυμα στις θρησκευτικές μειονότητες ότι... περισσότερα »

Την μεγαλύτερη και ισχυρότερη αρμάδα μετά το 1990 ανέπτυξε εδώ και λίγες ώρες η Ρωσία στην Α.Μεσόγειο

*Δώδεκα ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται αυτή την στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή που ξεκινά νότια από το Καστελόριζο και φτάνει μέχρι τις ακτές της Συρίας στην μεγαλύτερη παράταξη ρωσικής ναυτικής δύναμης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, ακόμα μεγαλύτερης και από αυτής του περασμένου Σεπτεμβρίου όταν η κρίση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και αναμενόταν ώρα με την ώρα η έναρξη των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών.* *Με το αεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov, έμφορτο με Su-33, Su-25, Ka-27 και το καταδρομικό Petr Velikiy ("Μέγας Πέτρος") κλάσης Kirov να μην έχει αντίπαλο στην κα... περισσότερα »

Η Ρωσία τώρα δηλώνει έτοιμη να προσαρτήσει όλη τη νοτιοανατολική Ουκρανία

Ενώ πριν λίγες ημέρες ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωνε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να προσαρτήσει άλλα εδάφη της Ουκρανίας εκτός της Κριμαίας, οι νέες δυτικές κυρώσεις σε συνδυασμό με τη συμφωνία πολιτικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέγραψε η μη εκλεγμένη ακροδεξιά μεταβατική κυβέρνηση του Κιέβου, δυναμιτίζει το κλίμα, με τους Ρώσους τώρα να μιλάνε ανοιχτά για προσάρτηση όλης της ρωσόφωνης νοτιοανατολικής Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα, ο ναζιστικών απόψεων Ουκρανός πρωθυπουργός Αρσένι Γιατσενιούκ, υπέγραψε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες το πολιτικό μέρος της συμφωνί... περισσότερα »

Σοβαρή προειδοποίηση για διάλυση της Τουρκίας

Συχνά, και ιδιαίτερα τώρα, γίνομαι αποδέκτης ερωτημάτων σχετικών με το αν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν υποκατάστατα των σημερινών ψυγείων και ακόμη αν είχαν τη δυνατότητα να ψύχουν τα διάφορα ποτά τους. Και στα δύο αυτά ερωτήματα η απάντηση είναι θετική..... Ωστόσο ακόμη και η πιο σύντομη ανάπτυξή τους απαιτεί έκταση που ξεπερνά τον περιορισμένο χώρο μιας επιφυλλίδας. Έτσι θα περιοριστώ στο δεύτερο ερώτημα, επιφυλασσόμενος σε μια άλλη, ελπίζω επίσης καλοκαιριάτικη, επιφυλλίδα να ασχοληθώ και με το πρώτο. Όπως είναι γνωστό, το κατ' εξοχήν ποτό των αρχαίων Ελλήνων ήταν ο «θείος οίνος». Ά... περισσότερα »

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ

Εν μέσω διαδηλώσεων όπου λειτουργούν ως προκάλυψη η Τουρκία πυρετωδώς ετοιμάζεται να κλείσει τις διόδους της Ρωσίας προς το Αιγαίον, αν και αντιδράει το ΝΑΤΟ την βάζει εις το πρωτομέτωπον για να δεχθεί αυτή το μετωπιαίον κτύπημα... Η Ρωσσία το γνωρίζει, να θυμάστε ότι θα περάσει αρκετά πλοία εις το Αιγαίον και ύστερα να κάνει οιανδήποτε κίνηση απόσχισης άλλων περιοχών της Ουκρανίας, επέμβαση σε Ρωμανία, Βουλγαρία και φυσικά εναντίον του κρυφού πρωτοστόχου ήτοι την Τουρκία. Ο ρωσσικός στόλος όπου θα περάσει εις το Αιγαίον από Ελλήσποντον, Σουέζ και Ηράκλειες Στήλες (Σεπτόν/Γιβραλ... περισσότερα »

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, ήταν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία

*Του Κώστα ΒουλγαράκηΟι εξελίξεις στην Ουκρανία, ήταν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ένα ασταθές γεωπολιτικό «ρήγμα», το όποιο ήταν θέμα χρόνο και αφορμής … για να ενεργοποιηθεί και να προκαλέσει (προσεχώς) την ενεργοποίηση κι άλλων τέτοιων σαθρών «ρηγμάτων» στη γύρω περιοχή.Αν κάποιοι υπέθεταν ότι η Ρωσία μπλοφάριζε στην περίπτωση της Συρίας (και κέρδισε), τώρα θα πρέπει νάναι ΣΙΓΟΥΡΟΙ ότι, η Μόσχα αυτό που λέει το εννοεί και θα το κάνει, χωρίς να λογαριάσει τίποτα και κανένα, διότι την Κριμαία την θεωρεί Ρωσικό έδαφος, έχει ζωτικά συμφέροντα

διαβάστε επίσης:


ΑΡΧΕΙΟ...  γεγονότων περασμένων μηνών..
ότι δέν πρέπει νά ξεχαστεί... καί ότι επανέρχεται μέ άλλη στρατηγική...