Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Εφ' όλης τής ύλης... Απαντήσεις επί τού σχίσματος...

Ορθόδοξη Απολογητική

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Αποτειχισι: Καθημερινα τα ιστολογια των Αποτειχισμενων λενε και ξανελενε, γραφουν και ξαναγραφουν, εβραγχιασεν ο λαρυγγας, καταπονηθηκε η γραφιδα τους, να βρροντοφωναζουν οσα η Αγια Γραφη και οι Ιεροι Κανονες και οι Αγιοι Πατερες επιτασσουν, να μελετουν οι κληρικοι και οι λαϊκοι ανελλιπως τα θεοφωτιστα κειμενα των Αγιων του Θεου, οπως και ο Αγιος Ιγνατιος Μπριαντσανίνωφ, για να αποκτησουν ΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥ και να μην παρασυρονται απο το ενταλματα του Σατανοκρατουμενου κοσμου. Ομως οι σημερινοι χριστιανουληδες των κομποσχοινιων και των γερονταδων ζουν και πολιτευονται σε εναν δικο τους αποκλειστικό νεοπατερικό τρόπο... περισσότερα »


πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος... 
πρωτοπρεσβύτερος - πνευματικός (Συγγραφεύς & Συντάκτης) 
ΑΡΘΡΟ.....ΘΕΜΑ :προσοχή η ερμηνεία τών κωδικών στό τέλος τής σελ. 
1)...Κωδικός:202  
Τό Ν.Η. εισήχθη παρανόμως, καί είς τούτο έγκειται Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ... διότι, Τό Γρηγοριανόν ή νέον ημερολόγιον, εισήχθη είς τήν Εκκλησίαν μονομερώς καί αντικανονικώς, <παραβιάζοντας τήν Ι. Παράδοση> παρά τά θέσμια τών επτά Οικουμενικών Συνόδων, καί τήν αιωνόβιον πράξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας...
2)...Κωδικός:202 
Τό Ν.Η. διέσπασε τήν ενότητα τής Εκκλησίας, καί είς τούτο έγκειται ώς ανοτέρω 
Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ... διότι, Τό Γρηγοριανόν ή νέον ημερολόγιον, εισαχθέν καί έν τή θεία λατρεία άνεϋ τής συναινέσεως απασών τών Ορθοδόξων Εκκλησιών, διέσπασε τήν ενότητα τής καθ'ολοκλήρου Εκκλησίας, καί διήρεσε τούς Ορθοδόξους είς δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας καί λατρευτικές πράξεις... οί δέ αποσχισθέντες από τής παραδώσεως... πάραυτα προσβάλουν τό δόγμα τής πίστεως...<είς μίαν Αγίαν Καθολικήν καί Αποστολικήν Εκκλησίαν> πώς λοιπόν τολμούν καί τό απαγγέλουν;....
3)...Κωδ.202 
Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Συνήστατε καί στό ότι... διά τής εισαγωγής τού νέου ημερολογίου, επήλθε σύγχησις εν τή Θεία Λατρεία εκ τής παραβάσεως καί τροποποιήσεως τού τυπικού καί τού εορτολογικού κύκλου. Ως δέ εκ' τούτου διά τής εφαρμογής τού νέου καθεστώτος έν αυτή, ηθετήθησαν οί Θείοι καί Ιεροί Κανόνες οί διέποντες τά θείας Λατρείας, καί ιδία τήν νηστείαν τών Αποστόλων, ήτις ενίοτε καί εντελώς καταργείται...
4)...Κωδ.229
Περί τούτου ο Λόγος τού Θεού ίσταται κατά τών παραβατών.
Όταν παραβιάζοντας  τήν αγίαν βουλήν τού Κυρίου ημών, προσφέρεται κατ'επιλογήν η οφειλομένη λατρεία είς δόξαν τής μεγαλοσύνης Αυτού, - είτε εορταί, είτε νηστείαι κλπ.- γίνεται ευπρόσδεκτος αύτη;
Δέχεται τουτέστιν ευμενώς ο Κύριος τάς εορτάς, τάς νηστείας, τούς ύμνους, καί τήν λατρείαν, τήν οποίαν προσφέρουσιν τά τέκνα τού νεοτερισμού, <κατά τώ καί είς πόλιν Σαμαρειτών μή εισέλθητε> οίτινες τήν καινοτομίαν επεισάγοντες, εν τη Αγία καί Αποστολική Εκκλησία, αποστάται ούτω γενόμενοι υπό τών δικαιωμάτων Αυτού, καί πολέμιοι τού έργου τής Χάριτός Του καί ώς υβρισταί τών εκλεκτών του Αγίων παριστάμενοι (πάντες οί Άγιοι ήτω μέ τό παλαιό)καί ένοχοι διατελούντε έμπροσθεν τής θείας Αυτού δικαιοσύνης;         
5)...Κ:202 
Διά τής μονομερούς εφαρμογής τού Γρηγοριανού ημερολογίου, καί άνεϋ τής αναγκαίας πανορθοδόξου συνεννοήσεως καί συμφωνίας, διά Πανορθοδόξου Συνόδου, η Εκκλησία τής Ελλάδος καθίσταται πάραυτα σχισματική. Όσο καί άν διατείνεται η Διοικούσα Ιεραρχια της, ότι αφήκεν άθικτον τόν Πασχάλιον κανόνα, εορτάζουσα καί αυτή Πάσχα μετά τών Παλαιοημερολογητών... δέν απέφυγεν όμως εμμέσως καί τήν παραβίασιν αυτού, διά τής αλλοιώσεως τού εορτολογίου καί τού ενιαυσίου κύκλου τού Κυριακοδρομίου, μεθ'ού αναπόσπαστα συνδέεται ο κανών τής Α΄Οικουμενικής Συνόδου, καθιερωθείς ώς Πασχάλιος Κανών... 
Καί τούτο αίτιον τής ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΡ'ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...
6)...Κ:215 
Από δογματικής απόψεως διά τής μονομερούς καί αντικανονικής εισαγωγής καί έν τη θεία Λατρεία τού Γρηγοριανού ή νέου ημερολογίου, ή διορθωμένου Ιουλιανού όπως επινόησαν νά τό ονομάσουν...; μετά από 20 έτη από τής αλλαγής, διεσπάσθη η ενότης τής απανταχού Ορθόδοξης Εκκλησίας, καί διαιρεθέντων ούτω τών Χριστιανών είς δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας, εθίγη τό δόγμα τής Πίστεως περί ενότητας τού Ιερού Συμβόλου, τό <Πιστεύυω είς μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, καί Αποστολικήν Εκκλησίαν. Το οποίον άρθρο τής Πίστεως κακώς ομολογούν οί σχίστες, διότι τά αντίθετα έπραξαν απ'ότι μάς προτρέπει ο Κύριος είς τό Ιερόν Ευαγγέλιον (ίνα πάντες έν ώσιν, καθώς σύ Πάτερ έν εμοί, καγώ έν σοί, ίνα καί ούτοι έν ήμίν έν ώσιν... καί τετελειωμένοι είς έν.>
7)...Κ:215 
Αύτη η ενότης διεσπάσθη, διά τής μονομερούς καί αντικανονικής εισαγωγής τού Γ.Η. καί εγένετο τούτο αιτία σκανδάλου, καί θρησκευτικής διαιρέσεως καί αντεγκλήσεως μεταξύ τών πιστών εφόσων ούτοι αποβαλόντων τήν ομοφωνίαν καί τήν ενότητα διά τών αντιπαραδοσιακών ενεργειών πού κάποια πρόσωπα ηθέλησαν νά επιβάλλουν, παρακάπτοντας τούς Ι.Κανόνες....
8)...K:083
Είς τό δόγμα τής Αγ.Τριάδος, εκτός τού δόγματικού περιεχομένου, όπερ αποτελεί η πίστις μιάς θείας ουσίας έν τώ τριαδικό Θεώ, υπάρχει καί τό ηθικόν περιεχόμενον, όπερ αποτελεί η μία αγάπη έν τή αμοιβαία σχέσει καί κοινωνία τών τριών προσώπων τού Θεού (τό οποίον πρό πολλού έχουσιν απολέσει οί σχισματικοί καί αιρετικοί) Διότι όπως μεταξύ τών τριών προσώπων τού τριαδικού Θεού δέν υπάρχει καμμία διαίρεσις καί διαστολή, τουτέστιν, όπως υπάρχει έν τώ Θεώ μία ουσία, υπάρχει καί αγάπη, ούτω καί μεταξύ τών πιστευόντων είς τόν Χριστόν κατηργήθη η διαστολή τού φυσικού φυσικού εγώ, έξ ής η αμαρτία καί τό κακόν διά τής ενώσεως πάντων έν Χριστώ καί έν πνεύματι τής χριστιανηκής αγάπης. (καθ'ημάς οσίου πρώην ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ) Τούτο τό δόγμα διά τού σχίσματος καταπατήθηκε υπό τών σχισματικών...
9)...Κ:211 
Τό Γρηγοριανόν - Παπικόν ημερολόγιον, μή συμβιβαζόμενον πρός τόν υπό τής Α'Οικ.Συνόδου καθιερωθέντα Πασχάλιον Κανόνα, επιφέρει κατ' αναπάνδραστον ανάγκην, σύγχυσιν είς τήν τάξιν τής θ.Λατρείας είς τόν ενιαύσιον κύκλον τών εορτών καί τάς ημέρας τής νηστείας πασών, εκτός τού Πασχαλίου.
Εάν τίς στοχασθή, μέ τήν στοιχειώδη λογικήν καί ειπή, (άς συγκατανεύσωμεν) μετά τήν διόρθωσιν τού Ιουλ.ημερ. <κατ'αλήθειαν δε επινόησιν> Παπικού ολισθήματος... εξ'αυτού η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία έπαυσε νά είναι μία αλλά δύο -πράγμα άτοπον- μία η αποδεχθείσα τήν διόρθωσιν καί ετέρα η μή στέρξασα είς τήν καινοτομίαν, θά δύναται νά ερμηνεύση τό δόγμα τής ενότητος έν τή  εξωτερική αυτού εννοία, τής Μίας τού Χριστού Εκκλησίας, πού απαγγέλλει είς τό Ιερόν Σύμβολον;... Εάν τούτο εννοεί... κατά τό ότι οί ακατήχητοι ούκ εννοούσιν...
Εάν μεταβή τίς από τήν μίαν κατά τόπον Εκκλησίαν, ήτις εδέχθη τόν νεοτερισμόν, είς ετέραν όπου παρέμεινε είς τήν Παράδοση τήν Πατέρων, θά δύναται νά συνηστεύση καί νά συνεορτάση π.χ τήν νηστείαν τής Παναγίας από 1-15 Αυγούστου, κατά τήν ρητήν διάταξιν τού ΝΣΤ' Κανόνος τής ΣΤ' Οικ.Συνόδου;...
ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ. Τότε πώς εννοείται η διάταξις τού επικείμενου κανόνα;... ήτις διακελεύει ότι <κατά πάσαν τήν οικουμένην τού Θεού Εκκλησίαν, μία κατακολουθούσαν τάξει, τήν νηστείαν επιτελείν... Εί δε μή τούτο παραφυλάττοιεν, εί μέν κληρικοί είεν, καθαιρείσθωσαν, οί δε λαϊκοί αφοριζέσθωσαν>.
Είς τό Άγιον Όρος πώς τούτο ποιούσιν οίτινες  μετά τών νεοημερολογιτών  συνεορτάζουν  καί επικοινωνούν; κατ'αλήθειαν δε, θεατρινίζουν...   
10)...Κ:229
Κατά πόσον ο Θεός κάμει δεκτή τήν λατρείαν τών Νεοημερολογιτών;
Ο λόγος τού Θεού επ'αυτού είναι κάθετος. Όταν (αντίθετα) παρά τήν βουλή τού Κυρίου ημών προσφέρεται η οφειλόμενη λατρεία, γίνεται άραγε ευπρόσδεκτος αυτή; Δέχεται δηλονότι ευμενώς ο Κύριος τάς εορτάς, τάς νηστείας, τούς ύμνους καί τήν λατρείαν, τήν οποίαν προσφέρουν οί τά νεοτερικά επεισάγοντες παρά τάς Ιεράς Παραδόσεις έν τή Αγία Αυτού καί Αποστολική Εκκλησία, αποστάται ούτω γενόμενοι από τών Θείων δικαιωμάτων, καί πολέμιοι τού έργου τής χάριτός Του, καί υβρισταί καί συκοφάνται τών εκλεκτών Του (μή φοβού μικρόν ποίμνιον) τών ομολογητών καί Αγίων τής θριαμβεβούσης Εκκλησίας, ποιούντε αντίθετα ώς καινοτόμοι, καί παριστάμενοι, ώς ένοχοι διατελούντες έμπροσθεν τής Θείας Αυτού δικαιοσύνης;
Καί τούτο πρώτον ακούομεν από τής Π.Δ. Καί είπεν Σαμουήλ πρός Σαούλ, εί θελητόν τώ Κυρίω ολοκαυτώματα καί θυσίαι, ώς τό ακούσαι φωνής Κυρίου; Ιδού υπέρ θυσίαν αγαθή καί η επακρόασις υπέρ στέαρ κριών. ήτοι, καί είπε ο Σαμουήλ πρός τόν Σαούλ, Δέν είναι ευάρεστον είς τόν Κύριον ολοκαυτώματα καί θυσίαι, άν απουσιάζει η υπακοή είς τήν φωνήν (είς τόν λόγον) τού Κυρίου. Ιδού υπακοή θεάρεστος περισσότερον από θυσίαν, η επακρόασις τού Θείου θελήματος, από στέρ καί κριών! Τούτο ερμηνεύων ο άγιος Θεοδώρητος βροντοφωνεί: Διότι λατρεύει τίς τόν Θεόν κατά τόν προφήτην μέ τό νά εκπληρώνη τά προστάγματα, καί ουχί μέ τό προσφέρει απλός τά δώρα, είναι απαράδεκτος η λατρεία, η οποία γίνεται, κατά παράβασιν τής βουλής Αυτού (τών Ιερών κανόνων) καί πρόξενος συμφορών... θέλει γίνει. Τό Παπικόν μηνολόγιον δέν έχει θέσιν είς τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ότι κατά παράβασιν τών Ιερών κανόνων εστι, διότι είναι νεοτερισμός, ο οποίος αποτελεί ύβριν είς τό Ιερόν καθεστώς τών αγίων οικουμενικών Συνόδων, καί κατ'επέκτασιν καί ύβριν τού Αγίου Πνεύματος τό οποίον συγκροτεί όλον τόν θεσμόν τής Εκκλησίας...
Διά τούτο τόν λόγον καί ο Άγ.Ιωάννης ο χρυσόστομος κηρύττει: Διότι, εκείνο τό οποίον γίνεται κατά τήν γνώμην τού Θεού, καί εάν φαίνεται, (είς τά όμματα τού κόσμου) ότι είναι φαύλον, είναι τό πλέον άριστον από όλα. Εκείνο δέ τό οποίον γίνεται εναντίον τής γνώμης καί τού θελήματος τού Θεού (όπως Ευαγγέλιο-Παράδοση-Ι.Κανόνες) καί άν νομίζηται ότι είναι άριστον, είναι από όλα φαυλότατον καί παρανομώτατο! ότι κατά τής Εκκλησίας καί υπέρ τών αιρετικών έστι...
11)...Κ:216
Διά τούτο επιτακτική έστι η επιστροφή - επάνοδος είς τήν καθ'ημών παράδοσιν κατά τόν Μ.Χρυσόστομον, καί αναθεματίζην πάσαν καινοτομίαν. Διότι τούτο επιβάλλει τό ποιμαντικόν καθήκον, τό οποίον στεντορεία τή φωνή, καί η Ζ' Οικουμ.Σύνοδος διά τούς ποιμένας καθορίζει κηρύττουσα
<Επιστηρίζειν τήν αρχαίαν παράδοσιν καί περισπούδαστον εαυτοίς ποιείσθαι, ήν άπαν τό πλήθος πιστών έκ παραδόσεως Αποστόλων καί Πατέρων τετήρηκε καί ωμολόγησεν. Καί μή καινοτομίαν καί αφαίρεσιν ποιείσθαι τής ευσεβώς έν ημίν κεκρατημένης πίστεως... Τά γάρ παραδοθέντα έν τή Ορθοδόξω εκκλησία ούτε προσθήκην ούτε μείωσειν επιδέχονται>
Τούτο τό ύψιστον καθήκον υποδεικνύει ο φωστήρ καί Χρυσορρήμων Μ.Χρυσόστομος πρός πάσαν σχισματικήν Ιεραρχίαν  οίτινες τήν καινοτομίαν επεισάγοντες, λέγων.
<Επειδή τόσον χρόνον απεσχίσθης από τήν Εκκλησίαν καί μητέρα ημών, τήν οποίαν εκπροσωπή η παρουσία τών Ι.Κανόνων, (τό πρόσωπο τής Εκκλησίας είναι οί Ιεροί Κανόνες :Ιερού Δοσιθέου Ιεροσολύμων) επάνελθε είς τό εξής πρός τήν μήτηρ ημών (Ι.Παράδοσιν) Ουδείς λέγει, επειδή τοσούτον χρόνον διέμεινα είς τήν έχθραν, (εναντίον τών Παραδόσεων) αισχύνομαι τώρα νά συμφιλιωθώ. Διότι δέν είναι αισχύνη νά μεταβάλλεται ο χριστιανός πρός τό καλλίτερον, διά τής επανόδου είς τήν αλήθειαν, αλλά τό νά επιμένει είς τήν άκαιρον φιλονεικίαν (λόγος είς τά πρώτα Πάσχα επιτελούντας)
12)...Κ:122
Τούς καινοτόμους επί τού εορτολογίου - πασχαλίου ελέγχει ο λόγος τού Ιερού Χρυσοστόμου, καί καθιστά τούτους σχησματικούς λέγων ότι οί θεόπνευστοι Πατέρες τής Α΄Οικ.Συνόδου ώρισαν ως ημέραν ισημερίας τήν 21ην Μαρτίου ως φωτισθέντες υπό τού Θεού, όπως αποφευχθώσι τά κακά, τά προερχόμενα έκ τής ματαίας καί ανωφελούς ακρίβειας τών αστρολόγων, διότι ο Θεός καί η Εκκλησία πρωτίστως ενδιαφέρονται περί τής αγάπης είς τήν αλήθειαν τού λόγου καί τής ομονοίας τής Εκκλησίας, καί ουχί διά τά αστρονομικά τής ισημερίας. Τούτο διαφυλάσεται διά τής τηρήσεως τών Ιερών Παραδόσεων κατά τόν λόγο όλων τών Πατέρων... όπως. 
Άγ.Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. <Πάς ο λέγων παρά τά διατεταγμένα, κ'άν αξιόπιστος ή κ'άν νηστεύει, κ'άν παρθενεύει, κ'άν σημεία ποιεί, λύκος εστί έν δορά προβάτου, καί φθοράν προβάτου κατεργάζεται.>
Αγ.Ιωάννης Δαμασκηνός. <Ουδείς ουδέ πρέπει κ'άν ν'ακούει τούς αθετούντας τήν Εκκλησιαστικήν παράδοσιν> πολλώ μάλλον ασπάζεστε αυτών τάς χείρας...
Αγ.Γρηγόριος ο Νήσσης. <Αρκεί γάρ είς απόδειξιν τού ημετέρου λόγου, τό έχειν πατρόθεν τήν Παράδοσιν>
Αγ.Μάρκος ο Ευγενικός. <Φεύγε από πάντων τών βεβηλούντων τήν πατρώαν παραγγελία μέ οιονδήποτε τρόπον καί καινοτομίαν>
Αγ.Ιωάννης ο Χρυσόστιμος. <Ώστε καί τήν Παράδοσιν τής Εκκλησίας αξιόπιστου ηγούμεθα... ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΕΣΤΙ ΜΗΔΕΝ ΖΗΤΕΙ
13)...Κ:122 & 202 κοδικός θέματος...
Ο αρνούμενος τό κύρος τού γνήσιου Εκκλησιαστικού Εορτολογίου αρνείται καί τό κύρος τού μετά συνδεδεμένου μετ'αυτού Πασχαλίου κανόνος, τών Πατέρων τής Α΄οικουμενικής Συνόδου, οίτινες ώρισαν τό Πασχάλιον μεταξύ 22 Μαρτίου - 25 Απριλίου, καί ο νεοτερισμός προσέκρουσε είς τούτον τόν όρο. Αι 51 πλήν τής 52ας τού Πάσχα υπάγονται πάσαι πρός τόν Πασχάλιον κύκλον, ήτοι είναι κινηταί καί εξαρτώνται έκ τής ημερομηνίας καθ'ήν συμπίπτει τό Πασχα. Από τό Πάσχα μέχρι τού Τριωδίου έχουμε συγκεκριμένα - ορισμένα Ευαγγελικά  καί Αποστολικά αναγνώσματα, μέχρι τών Αγίων Πάντων, όπως έν συνεχεία από τών Αγ.Πάντων μέχρι καί τής τής Κυριακής πρό τού Σταυρού, καί έν συνεχεία μέχρι τής Κυριακής πρό τών Χριστουγέννων. Αλλά εφ'όσον η ημέρα τού Σταυρού μεταβάλλεται κατά 13 ηέρας κατά τό νέο ημ. συμβαίνει ώστε νά περιορισθούν κατά δύο ολιγότερα τά Ευαγγέλια οί απόστολοι οί ήχοι τών Εκκλησιαστικών ύμνων καί περικόπτονται... καθώς περικόπτονται καί ημέραι τής νηστείας τών Αποστόλων ή καί καταργείται καθώς θά δούμε είς άλλη ενότητα, παρά κάτω καί μαζί μέ τήν κατά 13ων ημερών λιγότερη νηστεία τών Αποστόλων καταργούνται καί τά αναγνώσματα τών Κυριακών πρό τής εορτής των... Διά τούτο προ ειδών τήν παράβαση ο μέγας Χρυσόστομος λέγει, <Ώστε καί τήν παράδοσιν τής Εκκλησίας αξιόπιστον ηγούμεθα... Παράδοσις εστί, μηδέν ζήτει> ότι αύτη θεράπων εστί τών οικουμενικών Συνόδων... Ο αρνούμενος τό κύρος τών Πασχαλίου καί τού μετ'αυτού αρρήκτως  συνδεδεμένου Εκκλησιαστικού - Ιουλιανού ημερολογίου κατά τό πώς μάς τό παρέδωκαν οί πατέρες, αρνείται τήν θεοπνευστίαν καί πάντων τών Οικουμενικών Συνόδων.
14) άρθρο, στήν συνέχεια πρώτα ο Θεός...
... >
 προσεχώς η εκπόνηση περαιτέρων άρθρων...               


<έπεται συνέχεια>
202) Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
229) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  Ο ΛΟΓΟΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ
215) Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΔΙΑ  ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ
083) ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ  ΔΟΓΜΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΕΝ ΤΗ ΕΝΟΤΗΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ   
211) ΑΝΤΙΘΕΤΟ  ΣΕ Ι.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Ι.ΚΑΝΟΝΕΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
216) ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
122) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ      


 Τό έργο τού κληρικού αρχίζει από τό Ιερό, προετοιμάζεται στόν άμβωνα, καί ολοκληρώνεται μέσα στήν κοινωνία, γιά μία πραγματική Ιεραποστολή η οποία στόχο έχει τήν αναγέννηση τού ανθρώπου καί τής κοινωνίας, στήν υπηρεσία πρός τόν ασθενή, στήν καταπολέμηση τής υποκρισίας καί τού ψεύδους, στήν διακονία τής αλήθειας, η οποία είναι μία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός...
Ακολουθήστε με σέ αυτή τήν διαδρομή,

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ *«Κι αν αλλάξουν όλοι να παραμείνετε στην παράδοση»«Τα σπίτια σας να γίνουν Εκκλησίες»...* Βρισκόμαστε στη Θηβα το 1924 στην περιοχή του Πυρίου. Όλα κυλούν ήρεμα και καλά. Οι νοικοκυρές στολίζουν τα σπίτια τους με τα έργα των χεριών τους, οι πατεράδες αγωνίζονται για το καθημερινό αναλώνοντας τις περισσότερες ώρες τους στα χωράφια ενώ τα παιδιά ανέμελα τρέχουν από δω και από κει για να χορτάσουν το παιχνίδι τους. Ξαφνικά όμως μέσα σε αυτή την ηρεμία δύο άντρες ανεβασμένοι στα άλογά τους, γνωστοί στους περισσότερους των Θηβών, ο Κί... περισσότερα »


αδύνατη η ένωση μέ τούς αλλόθρησκους

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Ἅγιος Νεκτάριος: «Ἡ ἕνωσις (μὲ τους Παπικούς) εἶναι ἀδύνατος »! Ο διενεργούμενος μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ διάλογος οὐσιαστικὰ ἔχει ὁδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξοδο καὶ ὅτι τυχὸν λύση στὸ ἀδιέξοδο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀποτελεῖ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ αὐτό, διότι ἀπὸ πλευρᾶς Παπισμοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ὑποχώρηση στὸ καίριο ζήτημα τῆς παπικῆς ἐξουσίας. Ὄχι μόνο ἐπειδὴ κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε κατάρρευση τῆς αὐτοκρατορίας του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο λόγο ὅτι ἡ παπικὴ ἐξουσία στὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ ἀποτελεῖ δόγμα πίστεως κατοχυρωμένο ἀπὸ τὶς δύο Συνόδους τοῦ Βατικανού οί οποίες θεωρούνται οικουμενικές, πράγμα τό οποίον ακυρώνετε υπό τών Ορθοδόξων καί πραγματικών Οικουμενικών Συνόδνων ... περισσότερα »


ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ (1895)


[image: pros.papikin.egkuklion] *Μέ τήν βοήθειαν τοῦ θεοῦ προβαίνομεν εἷς τήν ἐπανέκδοσιν τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου Ἐπιστολῆς, τήν ὁποίαν ἕξαπελυσεν ἤ Μεγάλη του Χρίστου Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν Ἀΰγουστον τοῦ 1895, πρός ἀπάντησιν εἷς τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Πάπα Λέοντος τοῦ ΙΓ' περϊ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν.* *Εὔχομεθα, δπῶς ἤ παροῦσα ἔκδοσις βοηθήση κυρίως τούς Ὀρθόδοξους κληρικούς, ἄλλα καί τόν πιστόν λάδν τοῦ θεοῦ, τδν φύλακα τῆς Πίστεώς μας, νά καταλάβουν δτί μεταξύ της Ἁγίας 'Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Παπικῆς «χάσμα μέγα ἔστήρικται... περισσότερα »