Η ομιλία μέ τήν μεγαλύτερη ακροαματικότιτα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ... https://apokalipsistora.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σχόλιον τού Πατρός  

Ιωάννου Γλιόγκου  Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως 

Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο…
Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τί εξυπηρετεί τόν καθένα, καί είναι μία διότι ένας είναι καί ο Χριστός καί έχει ένα σώμα καί όχι 2-3 πού ίσως πολλούς θά εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο. Νά τονίσουμε επίσης πώς άλλο είναι η μία Εκκλησία, καί άλλο είναι η Ιερά Σύνοδος. Καί ναί μέν έχουμε μία εκκλησία, αλλά μπορεί νά έχουμε πολλές Συνόδους Επισκόπων. Αλλά μόνο μία από αυτές μπορεί νά είναι η πραγματική, αυτή η οποία ταυτίζετε μέ τήν αλήθεια, οί υπόλοιπες είναι παρατάξεις διότι είπε ο Χριστός Εγώ είμαι η αλήθεια, καί δέν υπάρχουν πολλές αλήθειες, υπάρχουν πολλές απόψεις καί πολλές ερμηνείες, όπως καί παρερμηνείες, αλλά η αλήθεια μόνο μία μπορεί νά είναι. Καί καθώς η Ιερά Σύνοδος μόνο μέ τήν αλήθεια ταυτίζετε έτσι καί η μοναδική Εκκλησία μόνο μέ τόν Χριστό.
Η οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία δέν είναι Εκκλησία αλλά συναγωγή τού Σατανά, κατά τήν Αποκάλυψη καί έργο τού Αντιχρίστου, έστω καί αν θεωρεί τόν εαυτόν της ώς Εκκλησία.
Πιστεύω νά είναι κατανοητό πώς η Εκκλησία λοιπόν δέν είναι τά ντουβάρια, ακόμη ούτε καί οί εικόνες καί τά προσκυνητάρια, ή τά άμφια τών κληρικών, πολύ δε περισσότερο τό θέατρο τό οποίο προκύπτει από ανθρώπους οί οποίοι χωρίς νά έχουν ιεροσύνη, έχουν μάθει όμως σάν ηθοποιοί καλά τόν ρόλο τους καί επιτελούν θεατρικά τήν θ.λειτουργία καί άλλα μυστήρια. Άμφια φοράνε καί οί Ουνίτες καί μάλιστα Ορθόδοξα, όπως καί οί αιρετικοί καί τά άλλα θρησκεύματα έχουν άμφια, αλλά δέν έχουν Ιεροσύνη, ούτε είναι Εκκλησία τού Χριστού, έστω καί αν έχουν όμορφα ντουβάρια καί όμορφες εικόνες. Τί λοιπόν είναι η Εκκλησία εκτός από όλα αυτά τά υλικά τά οποία δεν είναι πάντα πνευματικά, πού ούτως ή άλλως δέν φαίνονται, διότι σάν πνευματικά δέν είναι καί ορατά.
Τό πρόσωπο τής Εκκλησίας είναι οί Ιεροί κανόνες μάς λέγει ο Ιερός Δοσίθεος. Τά χαρακτηριστικά λοιπόν τής πραγματικής Εκκλησίας τού Χριστού είναι αυτά. Γιά να’χει λοιπόν τό δικαίωμα η Εκκλησία νά λέει πώς είναι Εκκλησία τού Χριστού, πρέπει νά εφαρμόζει τούς Ιερούς κανόνες σέ όλες τίς αποφάσεις καί τίς δραστηριότητες, χωρίς νά παρεκκλίνει επί τό ελάχιστων από τήν Ιερά Παράδοση ήτις είναι καί η ιστορία τής Εκκλησίας τήν οποία σέβεται.
Αν η Εκκλησία δέν σέβεται τήν Ι.Παράδοση καί καταπατεί τούς Ι.Κανόνες δέν είναι Εκκλησία κατά τόν Ιερό Δοσίθεο, είναι Παρασυναγωγή καί Παράταξη πονηρευομένων μικρόψυχων κληρικών, ήτις καθίσταται έν καιρώ Σχισματική καί αιρετική, ουδεμίαν σχέσιν έχουσα μέ τήν πραγματική καί μοναδική Εκκλησία τού Χριστού, η οποία είναι όπως τήν περιγράφει ο Ιερός Δοσίθεος.
Εμείς ως Εκκλησία τών Ιερών Παραδόσεων έχουμε τό δικαίωμα νά ομολογούμε πώς είμαστε αυτό τό οποίο οί άλλοι δέν είναι στήν πράξη (από τών καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς) Δέν συμφωνώ μέ τήν άποψη πώς είμαστε η Εκκλησία τού παλαιού ή πάτριου ημερολογίου, ή τών παλαιόημερολογιτών. Είμαστε η συνέχεια τής διδασκαλίας καί τής παραδόσεως τών Αγίων πατέρων, είμαστε η μοναδική καθολική καί αποστολική Εκκλησία, οί Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΓΟΧ) καί διατηρούμε τήν ακρίβεια τής πίστεως, πού τόσο εκνευρίζει όλους όσους έκ τών πραγμάτων είναι δούλοι τής ανακρίβειας τών Παρατάξεων – Σχισματικών – αιρετικών, θύματα τού Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών) κατ’αλήθειαν τών Εβραιόπληκτων αιρετικών, μέ τούς οποίους εμείς ουδεμίαν σχέσιν έχουμε καί τό ομολογούμε, καί τό δηλώνουμε ενυπογράφως συνταυτισμένοι άπαντες επί τών προκειμένων.
Όλοι όσοι καταχρηστικώς ονομάζονται Ορθόδοξοι, ετοιμάζουν τήν μεγάλη οικουμενική σύνοδο όλων τών αιρετικών τού ΠΣΕ. μέ σκοπό νά καταργήσουν τήν Ορθοδοξία κατά τίς υποδείξεις τής μασονίας τού σιωνισμού καί τής νέας τάξης τού Αντιχρίστου. Η Σύνοδος αυτή είναι ληστρική καί όχι Ορθόδοξη, διότι εμείς οί μοναδικοί καί πραγματικοί Ορθόδοξοι δέν θά συμμετέχουμε, ενώ θά συμμετέχουν όλοι οί αιρετικοί.

Τό Σύνταγμα τής Ελλάδος αναγνωρίζει σάν πραγματική Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνον εκείνη η οποία τηρεί τάς Ι.Παραδόσεις καί δέν καταπατεί τούς Ιερούς κανόνες. Άρα ουδείς εξ΄αυτών θά είναι Ορθόδοξος, καί αυτή η ψευτοσύνοδος, δέν θά είναι η συνέχεια τών Ορθοδόξων Συνόδων καί σέ καμία περίπτωση η 8η Σύνοδος η οποία έγινε επί Μ.Φωτίου, τά πρακτικά τής Συνόδου εκείνης σώζονται στό τόμο Χαράς τού Ιερού Δοσίθεου, καί τό μόνο τό οποίο πρέπει νά πράξη, η μία καί μοναδική Ορθόδοξη καθολική καί αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, είναι νά επικυρώσει τούς κανόνες εκείνους, νά τούς εφαρμόσει, αποτειχιζόμενη από όλες τίς αιρέσεις πού δρούν στό ΠΣΕ. πράγμα τό οποίο μόνον εμείς οί Γνήσιοι Ορθόδοξοι τών Ι.Παραδόσεων τό κάνουμε σήμερα. Γιά τόν λόγο αυτόν τό Σύνταγμα τής Ελλάδος σέ μάς αναφέρεται καί όχι στήν Σχισματική Παρασυναγωγή* τών δημοσίων υπαλλήλων τού νέου ημερολογίου… Τό κράτος όμως σήμερα καλείτε νά μάς αναγνωρίσει μέ τόν νόμο περί τών θρησκευτικών κοινοτήτων, ακριβώς γιά αυτό πού ήμαστε στήν πράξη καί θαρραλέα τό ομολογούμε δημοσίως, ως Εκκλησία τών Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών διά υπευθύνου δηλώσεως τής οποίας υπογράφουμε, ώστε νά πάψουν επιτέλους κάποιοι νά μάς αντιμετωπίζουν σάν σωματείο ή αστική εταιρία, μέ τόν τρόπο τού Εβραίου καί καταστροφέα τού Ελληνισμού Ελ.Βενιζέλου, τόν οποίο επινόησε κατ΄εντολή τών μασόνων, ώστε μέχρι καί σήμερα να είμαστε υπό διωγμόν, νά μάς συκοφαντούν καί νά μάς εμποδίζουν στήν ανέγερση κάποιου Ναού, ή νά μάς αρπάζουν Ναούς όλοι αυτοί πού άχνα δέν βγάζουν γιά τήν ανέγερση τού τζαμιού στό Βοτανικό, οί οποίοι καταχρηστικώς λένε πώς είναι Ορθόδοξοι, ενώ ουσιαστικά πάντα ήταν Ουνία τού Πάπα καί όργανα τής μασονίας.
Ο νόμος μέ τόν οποίο μάς αναγνώριζε μέχρι σήμερα τό κράτος είναι καί η αιτία τών πολλών παρατάξεων στόν χώρο τού παλαιού ημερολογίου, και άς γνωρίζουν άπαντες πού είναι τό δένδρο πού είναι ο κορμός καί οί ρίζες τής Εκκλησίας μας. Τά παρακλάδια δέν ήταν ποτέ ο κορμός. Ακόμη καί τό νέο ημερολόγιο είναι ένα παρακλάδι, τό οποίο προέκυψε μετά τό σχίσμα τού 23-24 όταν κάποιοι αποσχίσθηκαν από τήν Ορθόδοξη παράδοση 1900 ετών.
*Είναι απάτη οί ουνίτες νά εκπροσωπούν τήν Ορθοδοξία σέ επίπεδο Οικουμ. Συυνόδου.


Και είναι αισχρό καί παρατάξεις τού παλαιού νά μάς αποκαλούν Σωματειακή Εκκλησία, ενώ ετούτοι είναι μία εκκλησία τών σωματείων, διότι οί ίδιοι επιλέγουν νά εντάσσονται στόν νόμο πού θέλει νά αντιμετωπίζει τήν Εκκλησία σάν Σωματείο, ή Αστική Εταιρεία, διότι διαφορετικά δέν τούς επιτρέπει ο παρών νόμος νά λειτουργήσουν, καί διά τόν λόγο αυτόν πρέπει νά αλλάξει. Είναι ντροπή νά εντάσσετε η Εκκλησία, σέ έναν κατάλογο αχταρμά πολλών άλλων σωματείων, ποδοσφαιρικών, αναπήρων, ομοφυλοφίλων, ηθοποιών, ναρκομανών, κλπ. Επιβάλετε αυτό νά αλλάξει καί μάλιστα μέ ενέργειες πού θά έπρεπε νά κάνει η ίδια η Σύνοδος πρός τήν πολιτεία, καί σήμερα μέ τόν νέο νόμο είναι μία καλή ευκαιρία, Πιστεύω δε ότι μέ τήν πρόνοια τού Θεού τούτο πραγματοποιείτε. Απαίτηση τών καιρών είναι η επιστροφή όλων τών παρατάξεων, στόν κορμό τής Εκκλησίας από τον οποίο απεκόπησαν. Προσωπικά πιστεύω πώς όπως μέ νόμο τού καθεστώτος (Χούντα) τού 1924 επεβλήθη τό σχίσμα, έτσι καί μέ νόμο τού κράτους πού θά επανέφερε τήν Εκκλησία στά πλαίσια τού Συντάγματος, θά είχε λυθεί άπαξ τό Εκκλησιαστικό πρόβλημα, (πράγμα τό οποίο θά έπραττα ως πρόεδρος Δημοκρατίας) αν η πολιτεία ήταν Ορθόδοξη καί όχι ένα χαρτοβασίλειο ή ψεύτικο Ρωμαίικο κατά τόν Άγ.Κοσμά τόν Αιτωλό καί αγαπούσαν οί κυβερνόντες τόν λαό, τόν οποίο τώρα τόν θέλουν στήν διαίρεση, διότι σέ καμία περίπτωση μία ενωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία δέν θά εξυπηρετούσε τά σχέδια τής νέας τάξης τού Αντιχρίστου. Γιά τούς λόγους αυτούς όλα τά σχίσματα καί οί παρατάξεις οφείλουν νά επιστρέψουν στόν κορμό τής Εκκλησίας από τήν οποία αποσχίσθηκαν καί στίς βαθιές ρίζες τής Ι.Παραδόσεως καί τών Ι.Κανόνων, πού ο πατριάρχης τής μασονίας αποκαλεί τείχη τού μίσους. Αυτή είναι η μόνη πραγματική επανάσταση καί αντίσταση κατά τού Αντιχρίστου καί τών υποτακτικών του. Άς πάψουν νά τό παίζουν στά λόγια επαναστάτες όσοι έχουν υποταχθεί στά σχέδια τής νέας εποχής, καί σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά επιτρέψουν τήν ψευδοσύνοδο πού ετοιμάζουν οί αιρετικοί τού οικουμενισμού καί τού συγκρητισμού. Εμείς ως Γ.Ο.Χ. διαχωρίζουμε τήν θέση μας από τήν προδοσία η οποία επιχειρείτε καί από τούς προδότες, οί οποίοι πράγματι κυριαρχούν, εντασσόμεθα μέ τόν νόμο περί Θρησκευτικών κοινοτήτων, απέναντι σέ όλους αυτούς, δέν τούς ακολουθούμε, καί δηλώνουμε πρός τόν Καίσαρα, πώς η δική μας πορεία είναι ο δρόμος τών Ορθοδόξων καί όχι ο δρόμος όλων αυτών πού αρνούνται τόν Χριστό.
Εύχομαι ο Θεός νά μάς φωτίσει όλους ώστε νά ενεργήσουμε Ορθόδοξα. Αμήν…


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΛΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ»)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ YOUTUBE (ΚΑΝΑΛΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ»  Στο βίντεο της 8ης διάλεξής μου της 15-9-2015 – το οποίο αναρτήθηκε, στις 6-12-2018, από το κανάλι στο youtube με τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ» - πραγματεύομαι το θέμα της υπαγωγής των ΓΟΧ στο Νόμο 4301/2014 από νομικής απόψεως και μόνον. Από νομικής απόψεως τίποτε δεν κωλύει τους ΓΟΧ από την υπαγωγή στον εν λόγω Νόμο. Στη συγκεκριμένη διάλεξη δεν πραγματεύομαι το θέμα αυτό από δογματικής – εκκλησιολογικής πλευράς. Από δογματικής – ε... περισσότερα »

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Αντιοικουμενιστικό ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Πατριάρχου Ειρηναίου: ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ... *"Ο Οικουμενισμός, είναι ψηφιδωτόν, συντεταγμένον από αιρέσεις και σχίσματα. Ο Οικουμενισμός, είναι ΑΙΡΕΣΙΣ και ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ της ΠΙΣΤΗΣ"! Δι' ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής, θα προτιμήσωμεν (και ήδη προτιμώμεν) την υπακοήν προς τους Πατέρας, πρό τού σχίσματος τού 1923-1924. τας Ίερ. Συνόδους, τους Ίερούς Κανόνες! τήν Ίερά Παράδοσιν, καί όχι τούς μοντέρνους ογδ... περισσότερα »


ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Ότι νεώτερο προκύπτει από τήν δ**ράση **τής Νεορθόδοξης Παρασυναγωγής ...*. Παγκόσμια Συνωμοσία και τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ... *O Πάπας Φραγκίσκος φιλάει το χέρι του Ντέιβιντ Ροκφέλερ.* *Ο φακός δίπλας αποθανάτισε και τα υπόλοιπα κουμάσια Χένρι Κίσινγκερ και John Rothschild!* Καημένε ακόμα δεν κατάλαβες τίποτα – Δείτε ποίον προσκύνησε ο Πάπας Και όμως φίλε που νομίζεις ότι όλα είναι καλά και ήρεμα… Γίνονται πολλά έγιναν και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα κατανοούμε... Μέσα σε αυτά είναι και η φωτογραφία που όπου ... περισσότερα »

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
Η γενοκτονία των Χριστιανών συνεχίζεται ... (βιντεο) *Αυτό το βίντεο το αφιερώνω στα πολιτικά κτήνη Σαμαρά Βενιζέλο και Μητσοτομπακογιάννηδων,καθώς επίσης και στους ψηφοφόρους,τους, για να απολαύσουν τα πολιτιστικά έργα των Ευρωπαϊκών ζώων,που με τόση θέρμη και παρρησία υποστηρίζουν,ενάντια στην Ορθόδοξη Ρωσία.. * *Οι υπόλοιποι παρακαλούνται να μην το δούνε...* *Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του νεομάρτυρα χριστιανού !!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ" ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ! Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ! *Η επίθεση που δέχεται η Ορθoδοξία είναι πλέον μέσ... περισσότερα »