Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Η ΕΛΛΑΣ, Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Η ΜΑΣΟΝΙΑ

Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν... Θὰ μείνουμε καὶ πάλι ὡς χριστιανοὶ ἀδρανεῖς καὶ ἀμέτοχοι στὰ πολιτικὰ δρώμενα; *-*Θὰ ἐπιλέξουμε πάλι μὲ γνώμονα τὴ τσέπη μας καὶ τὸ συμφέρον μας ἄθεους καὶ μασόνους νὰ μᾶς κυβερνοῦν; -Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ ἀνατρέψουμε τὸ νοσηρὸ αὐτὸ σύστημα ἄσκησης διοίκησης τῶν σκοτεινῶν στοῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν*.* Γράφει εἰδικὸς συνεργάτης Ὑπάρχει γενικὰ ἡ ἀντίληψη οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐπιλέγουν τὴ σιωπὴ καὶ νὰ μὴν συμμετέχουν στὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας! Αὐτὸ ὡστόσο εἶναι παντελῶς λανθασμένο. Κι αὐτὸ γιατί τὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξου... περισσότερα »

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον
Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει... τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.0
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας

ΗΡΞΑΝΤΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΔΙΚΩΝ

Ανάλυση τής σημερινής ιστορικής συγκυρίας:
«Έξεστιν Κλαζομενίοις ασχημονείν», αυτό το Αρχαίο Ελληνικό ρητό ταιριάζει απόλυτα στη παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση, και στα πιόνια & μαριονέτες αυτής, τους πολιτικούς «ηγέτες» των Η.Π.Α. & χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε.
Οι υπουργοί εξωτερικών τριών δυτικών δυνάμεων, της Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, είχαν σύσκεψη στο Κίεβο, με τον τέως νόμιμο Πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιανούκοβιτς, και συμφώνησαν στο παρόν Status Quo της Ουκρανίας. Η συμφωνία ανετράπη 24 ώρες μετά, που ξέσπασαν οι φονικές διαδηλώσεις στο Κίεβο, και η ανατροπή από τους Σιωνιστές «νέο-Ναζί», του νόμιμου προέδρου της Ουκρανίας.
Οι Δυτικές Σιωνιστικές δυνάμεις, προετοιμάζονταν εδώ και μήνες για τα γεγονότα αυτά της Ουκρανίας.
Τέτοια εμπιστοσύνη (Μπέσα) έχει η παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση.
Στο Κίεβο είχε σύσκεψη ο Σιωνιστής ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ κ. John Keri, με τους «νέο-Ναζί» Σιωνιστές πράκτορες της Δυτικής Ουκρανίας.
Η νέα Κυβέρνηση της Ουκρανίας προέκυψε μέσα από πραξικόπημα, των Δυτικών Σιωνιστικών δυνάμεων της Ν.Τ.Π. με πολλούς νεκρούς. Οι Σημίτες Σιωνιστές ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, στηρίζουν τους «αντι-σημίτες» «νέο-Ναζί» νέους ηγέτες του Κιέβου. Όλα τα πιστεύω θυσιάζονται για τα συμφέροντα!!!
Όλα αυτά έγιναν για να εγκαταστήσουν οι Αμερικάνοι πυραύλους στο έδαφος της Ουκρανίας, και να ζώσουν έτσι στρατιωτικά τη Ρωσία.
Η ΥΠ.ΕΞ της Ε.Ε. κυρία Κάθριν Άστον γνωρίζει ότι έγινε προβοκάτσια Σιωνιστών δυτικών πρακτόρων στη κεντρική πλατεία του Κιέβου.
Η ΑμερικανοΕβραία πρώην ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ, και υποψήφια πρόεδρος
των Σιωνιστικών ΗΠΑ, με δηλώσεις κατά της Ρωσίας, υπερέβη πάσαν έννοιαν υποτέλειας προς τους ψυχασθενείς ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας. Tα ίδια και οι δικοί μας ΣαμαροΒενιζέλοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα στους Κοσμοκράτορες.
Η νέα κυβέρνηση των «νέο-ναζί» διορίζει Εβραϊκής καταγωγής πρωθυπουργό τον Arseniy Yatsenyuk. Όλα για τα συμφέροντα.
Επίσης ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας είναι Εβραϊκής εθνικότητος σύμφωνα πάντα με τα διεθνή ΜΜΕ, και πιόνι της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπυ δεν διαμαρτυρήθηκε για τους «νέο-Ναζί» του Κιέβου. Τηρεί άκρα σιωπή! Οι Ισραηλινές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, δεν διαμαρτυρήθηκαν. Όλα παίζονται για τα συμφέροντα.
Η ιδεολογία και ο πατριωτισμός «πάει περίπατο» για τα συμφέροντα!!
Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, Εβραίος την εθνικότητα Ισαακασβίλι, (προσέξτε το Ισαάκ), πήγε στο Κίεβο για στήριξη των «νέο-Ναζιστών».
Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Αμερικανός Republican Γερουσιαστής Σιωνιστής σκληροπυρηνικός Μακ Κέϊν, πρόσφερε στήριξη στο νέο καθεστώς της Ουκρανίας.
Ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ, ΑμερικανοΠολωνόΕβραίος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, και τώρα μέλος της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, μαζί με τον διαβόητο Εβραίο μέλος της παγκόσμιας διακυβέρνησης, Kissinger, είπε,
«Η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία παύει να είναι μεγάλη δύναμη». Συνεχίζει να λέει, « Η Νέα Τάξη Πραγμάτων, με πιόνια τις ΗΠΑ & Ε.Ε. είναι εναντίον της Ρωσίας».
Η Ουκρανία είναι το δυτικό φυλάκιο για να μη ξαναγίνει η Ρωσία μεγάλη δύναμη, και να καταστεί χώρα πιόνι των Κοσμοκρατόρων!!!
Υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο Πούτιν!!!
Η κρίση στην Ουκρανία είναι απαρχή επικίνδυνων παγκόσμιων φαινομένων και εξελίξεων. Κατόπιν όλων αυτών η Ρωσία ζήτησε παραίτηση της Κυβερνήσεως των στασιαστών πρακτόρων του Κιέβου, αλλιώς τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.
Τα Δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ οργιάζουν αυτές τις ημέρες σε προπαγάνδα, ότι για τα πολιτικά & πολεμικά γεγονότα της Ουκρανίας
φταίει λένε η Ρωσία, που εισέβαλε στρατιωτικά στη Κριμαία.
Θέλουν να ξεχνούν ποιος άρχισε τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, Γερμανικές & Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, σε πλήρη συνεργασία, οργάνωσαν και υποκίνησαν
τις διαδηλώσεις, και τελικά το πραξικόπημα στο Κίεβο.
Βασικά η Σιωνιστική Δύση, με τις ενέργειες αυτές, κήρυξε το πόλεμο στη Ρωσία.!!! Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό πύραυλο, ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή! Φαντασθείτε ένας τέτοιος πύραυλος να πέφτει στη Νέα Υόρκη, και άλλος ένας στο Σικάγο. Ο Αμερικανικός λαός θα επαναστατήσει εναντίον της Σιωνιστικής κυβέρνησης των ΗΠΑ, των υπηρετών των τρελών Κοσμοκρατόρων. Φαντασθείτε ένας τέτοιος πύραυλος να πέφτει στο Βερολίνο, και στο Λονδίνο…
Ήταν παλιό το σχέδιο της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης-Δικτατορίας, να «βάλουν χέρι» στην Ουκρανία, ώστε να περικυκλώσουν στρατιωτικά τη Ρωσία, και να σπρώξουν αυτήν βορειότερα, μέχρι να την καταλάβουν!!!
Ήταν παλιό σχέδιο των παγκόσμιων Σιωνιστών Δικτατόρων, να ζώσουν τη Ρωσία με στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Η παγκόσμια Σιωνιστική δικτατορία θέλει την Ουκρανία μέσα στην Ε.Ε. στο ΝΑΤΟ, και στο Δ.Ν.Τ. για να την ελέγχει απόλυτα, όπως ελέγχουν την πατρίδα μας, όμως υπολόγιζαν «χωρίς το Ξενοδόχο»!!!
Όλοι γνωρίζουμε πως άρχισαν και που κατέληξαν τα γεγονότα του Κιέβου. Τώρα πηγαίνει εκεί ο Βενιζέλος και καταθέτει στέφανον στο τύμβο των θυμάτων των δυτικών υπηρετών της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Οι «νέο-Ναζί» της Ουκρανίας υποστηρίζονται από τη Σιωνιστική Νέα Τάξη Πραγμάτων με όργανα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.
Ο Μέτερνιχ ΥΠ.ΕΞ. της κυβερνήσεως Σαμαρά δηλώνει ότι είναι μείζον θέμα η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας! Ο Βενιζέλος ενδιαφέρεται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, και όχι της Ελλάδος-Κύπρου!! Οι δηλώσεις αυτές είναι πρωτοφανείς και απαράδεκτες για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, δηλαδή ο Βενιζέλος θα στείλει Ελληνικές δυνάμεις, (λόγω ΝΑΤΟ), να πολεμήσει στην Ουκρανία, για τα συμφέροντα των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π. & ΗΠΑ – Γερμανίας;; Για τα συμφέροντα των δολοφόνων των Ελλήνων;;;
Αυτός ο υπουργός είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα!!!
Η Ελλάς πρέπει να μείνει ΟΥΔΕΤΕΡΗ σε πιθανή ανάφλεξη, για να τιμωρήσουμε τους «συμμάχους» αυτούς που μας χρεοκόπησαν, και μας εξαθλίωσαν. Οι «νέο-Ναζί» του Κιέβου δεν θα διαρκέσουν για πολύ, αφού έρχεται νέα επανάσταση! Εμείς οι Έλληνες φωνάζουμε, Όχι στην εμπλοκή της Ελλάδος, στους τυχοδιωκτισμούς των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π. του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-& Ε.Ε. στην Ουκρανία.
Όχι στις πολιτικές των ΣαμαροΒενιζέλων, υπηρετών και υποτελών των ψυχασθενών ηγετών της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης.
Η Ρωσία σήμερα εφαρμόζει τη μέθοδο «Καρότο και μαστίγιο» στη Σιωνιστική Δύση, και λέγει, «Από εμάς εξαρτάται η σταθερότητα της Ευρώπης». Η Ρωσία ομιλεί από θέσεως ισχύος με τη Σιωνιστική Δύση.
Αμερικανικές και Γερμανικές Σιωνιστικές μυστικές υπηρεσίες οργάνωσαν και υποκίνησαν τις φονικές διαδηλώσεις στο Κίεβο.
Oi πολιτικοί της Ε.Ε. & Η.Π.Α. είναι όλοι τους πιόνια & μαριονέτες της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. Στην ουσία η Σιωνιστική Δύση, παρεμβαίνοντας στα εσωτερικά της Ουκρανίας, κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία.
Τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι με τη Ρωσία. Αυτό θα φανεί στο μέλλον στα στενά του Βοσπόρου – Δαρδανελίων και θαλασσίων διαδρόμων του Αιγαίου!!! Ή μήπως η Κυβέρνηση ΣαμαροΒενιζέλων θα πολεμήσουν στο πλευρό της Τουρκίας, για υποστήριξη Τουρκικών συμφερόντων;;; Από αυτούς όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς!
Στη περίπτωση αυτή θα αποδείξουν πόσο Προδότες είναι!
Ο Πούτιν είπε στον ΟΒΑΜΑ, «αν εμπλέξεις τη Τουρκία στο παιχνίδι,
τότε θα φτάσω μέχρι το Αιγαίο»…..
Η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, υπόσχονταν στους Ουκρανούς την είσοδο της Ουκρανίας στη Σιωνιστική Ε.Ε. της Μέρκελ, και ότι θα
«τρώνε με χρυσά κουτάλια», και έτσι ξεσήκωσαν τους αφελείς-αθώους Ουκρανούς. Τα όσα συνέβησαν στο Κίεβο υποκινήθηκαν από τη Σιωνιστική Δύση, για τα Γεωπολιτικά & Γεωστρατηγικά συμφέροντα της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, εις βάρος της Ρωσίας.
Τι να πρωτοθυμηθούμε, τα κορίτσια των «Pussy Riots»;; τη Τζούλια Τιμοσένκο;; τους ακροδεξιούς πράκτορες των Δυτικών «νέο-ΝΑΖΊ»;; τους ελεύθερους δυτικούς σκοπευτές;; τους επιστρατευμένους από τη δύση Ισλαμιστές;; τη «Πορτοκαλί Σιωνιστική επανάσταση» της Τιμοσένκο;; τους πληρωμένους από τη δύση πράκτορες;;;, τους Τσετσένους Ισλαμιστές αντάρτες;; τους μαχητές της «Αραβικής Άνοιξης»;; μέχρι και οι μισθοφόροι πολεμιστές της «Λεγεώνας των Ξένων» ενεργοποιήθηκαν!!! Όλοι αυτοί χρηματοδοτήθηκαν από τη Παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση για να δράσουν στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας!!! Κατόπιν αυτού περιμένατε η Ρωσία να κάτσει με σταυρωμένα χέρια;; Αντέδρασε δυναμικά, όπως θα αντιδρούσε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της.
Οι ψυχοπαθείς Κοσμοκράτορες κατόπιν όλων αυτών των υπονομευτικών ενεργειών, έφεραν το αποτέλεσμα να διώξουν από την Ουκρανία τον νόμιμα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, και να εγκαταστήσουν «επαναστατική» κυβέρνηση μειοψηφίας των «νέο-Ναζί» πρακτόρων της Σιωνιστικής διακυβέρνησης του πλανήτη!!!
Σημειωθήτω ότι οι ακροδεξιοί «νέο-Ναζί» του Κιέβου, υποστηρίζονται & χρηματοδοτούνται από τις δυνάμεις της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Τώρα οι «νέο-Ναζί» του Κιέβου, παρακαλούν τη Δύση, να τους βάλλουν στο Δ.Ν.Τ. για χρηματοδότηση. Έτσι η κατάσταση στο Κίεβο έφθασε να είναι εκτός ελέγχου. Η Ελλάς σε πιθανή ρήξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ, πρέπει να παραμείνει ΟΥΔΕΤΕΡΗ, και όχι να βοηθήσουμε τους Σιωνιστές δολοφόνους μας της Τρόϊκας, του ΔΝΤ, της Μέρκελ, και των Τούρκων. Για παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κατηγορούν τη Ρωσία, ποίοι;;; Οι Σιωνιστές Αμερικανοί, που εισέβαλαν στη Κορέα, στο Βιετ-Νάμ, στη Κύπρο (μέσω Τούρκων), στο Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, και Συρία, τέτοια υποκρισία, σε στιγμή που αυτοί διέπραξαν αντισυνταγματικό πραξικόπημα, και με τη δύναμη και χρήση των όπλων, ανέτρεψαν το νόμιμο πρόεδρο της χώρας, και εγκατέστησαν τους «νέο-Ναζί», πράκτορες των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π.!!
Ο λαός λέει τη φράση, «κοίτα ποιος μιλάει»!!!
Ο ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ John Keri αγκάλιασε τους πράκτορες της Ν.Τ.Π.!
Στήριξη στο Πούτιν πρόσφερε ο Κινέζος Πρόεδρος.
Η Κίνα απειλεί με νομισματικό και οικονομικό Αρμαγεδδώνα τις ΗΠΑ λέγοντας, «Αν επιτεθείτε στη Ρωσία, δώστε μας ως εγγύηση των ομολόγων σας, το χρυσό σας». H δε Ρωσία απειλεί τις Αμερικανικές τράπεζες, με στάση εξωτερικών πληρωμών των δανείων.
Η Ρωσία-Κίνα απειλούν να βγάλουν στην αγορά τα Αμερικάνικα ομόλογα. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Αμερικανική οικονομία θα καταρρεύσει. Είναι που είναι ετοιμόρροπη!!!
Αυτά έγιναν διότι οι παγκόσμιοι Σιωνιστές προέβησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Δηλαδή προέβησαν σε οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, για αντίποινα.
Όπως λένε τα διεθνή ΜΜΕ, λίγες-λίγες οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραδίδονται σιγά-σιγά στη Ρωσία, αφού είναι δημιούργημα των Ρώσων. Η Κριμαία κατελήφθη υπό των Ρωσικών δυνάμεων, χωρίς να ανοίξει μύτη, λέει ο λαός. Η λέξη Κριμαία, πρώην Ταυρίδα, είναι Ελληνική λέξη, με δεκάδες Ελληνικές πόλεις & χωριά που φέρουν Ελληνικά ονόματα, όπως Σεβαστούπολη, Συμφερούπολη, Μαριούπολη.
Θεοδοσία, κ.λ.π. Η πρώην Ταυρίδα, και σήμερα Κριμαία, κατοικήθηκε από τους Αρχαίους Έλληνες τον 5ο και 4ο π.χ. αιώνα, και ίδρυσαν κατά μήκος των ακτών της Κριμαίας, πολυάριθμες Ελληνικές πόλεις.
Σήμερα στη χερσόνησο της Κριμαίας-Ταυρίδας, κατοικούν περίπου 150.000 Έλληνες, σε σύνολο πληθυσμού 2 εκ. κατοίκων ΕλληνοΡώσων γιαυτό η Ελλάς οφείλει ευγνωμοσύνη στη Ρωσία, διότι με την επέμβασή της, διέσωσε τους Ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι επρόκειτο να εξολοθρευτούν από το μελλούμενο Σιωνιστικό καθεστώς της Δύσης.
Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, είναι προέκταση των γεγονότων που συνέβησαν στη Λιβύη, Αύγυπτο, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, κ.λ.π. είναι συνέχεια της «Αραβικής Άνοιξης», της «Πορτοκαλί Επανάστασης» της Τιμοσένκο, των σχεδίων των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων για παγκόσμια Κυριαρχία, σύμφωνα με
«Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών». Αυτό το κάνουν για να στερήσουν από τη Ρωσία, ένα πολύτιμο φίλο, και σύμμαχο, την Ουκρανία, μέσα από τα εδάφη της οποίας περνούν όλοι οι Ρωσικοί αγωγοί ενεργείας που ζεσταίνουν τις χώρες κράτη-μέλη της Σιωνιστικής Ε.Ε. Η Γερμανία της Μέρκελ, θα σπάσει πάλι τα μούτρα της από τη Ρωσική Αρκούδα, όπως τα έσπασε στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ελπίζω ύστερα από αυτή τη περιγραφή των γεγονότων, να θυμηθείτε ποίος «Ήρξατο χειρών αδίκων»…
Η Ρωσία έστειλε αυστηρό μήνυμα στους Δυτικούς ότι δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα γεγονότα στην Ουκρανία τύπου Γεωργίας.
Σήμερα η Ουκρανία ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια λίγο πριν πέσει στο ράμφος των γερακιών της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ο Πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας που ξεκίνησε από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, είναι βρώμικος όχι μόνον εναντίον του Λαού της Ουκρανίας, αλλά και εναντίον όλης της ανθρωπότητας.
Πρόκειται για επέλαση της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, της οποίας τα απάνθρωπα σχέδια έφραξε η Ρωσία. Όλοι εμείς οι κάτοικοι του πλανήτη Γη, οφείλουμε χάριτας στη Ρωσία, για την ελευθερία μας.
Οφείλουμε τη καλή μας τύχη στη Ρωσία, αλλιώς τώρα θα είμαστε υπηρέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυριαρχίας-Δικτατορίας.
Μια παροιμία λέει, «Μέσα στη τύχη κρύβεται ο ΘΕΟΣ»………..
Τα δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ, κρύβουν την αλήθεια των γεγονότων, και ποίος τα προκάλεσε. Η Ουκρανία ΄τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με καθαρά εξτρεμιστικές Σιωνιστικές δυνάμεις. Εν όψει αυτής της εισβολής των Σιωνιστικών δυτικών δυνάμεων, μέσω ένοπλων πρακτόρων, ένοπλων ελεύθερων σκοπευτών, και τοπικών «ναζιστικών» Σιωνιστικών δυνάμεων, η Ρωσία δεν μπορούσε να αδιαφορήσει, έπρεπε να προστατεύσει την ειρήνη, και τους Ρωσικούς πληθυσμούς που κατοικούν στις πόλεις της Ουκρανίας.
Ιδιαίτερα στη Κριμαία, όπου βρίσκεται Ελληνο-Ρωσικός πληθυσμός, και ο κεντρικός ναύσταθμος του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι φραστικές απειλές των Δυτικών Σιωνιστικών δυνάμεων, δεν πτόησαν τη Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται το πληθυσμό της, και τα δίκαιά της. Η Ουκρανία ήδη χωρίζεται στα δύο. Πρώτοι παραβίασαν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες της παγκόσμιας διακυβέρνησης, με τα γνωστά γεγονότα του Κιέβου.
Τα Ελληνικά φιλοδυτικά ΜΜΕ, λένε πολλά ψέματα, κάνοντας προπαγάνδα υπέρ της Σιωνιστικής Δύσης, δηλαδή υποστηρίζουν τους δυνάστες, κατακτητές, και δολοφόνους του Ελληνικού Λαού, Σιωνιστές Αμερικανούς, Γερμανούς, ΝΑΤΟ, Τρόϊκα, ΔΝΤ, και όλο αυτό το κακό συναπάντημα του πλανήτη. Επίσης τα δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ, τάσσονται μονομερώς υπέρ των ενεργειών της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα της Ουκρανίας.
Η Ρωσία χτυπά «καμπανάκι» για Γ! Παγκόσμιο Πόλεμο, εάν οι Δυτικοί δεν σταματήσουν. Εν τω μεταξύ ο Πούτιν αδιαφορεί για τα κροκοδείλια
δάκρυα των μαριονετών Σιωνιστών προέδρων των ΗΠΑ & Ε.Ε.
Οι Γ.Γ. Ο.Η.Ε. & ΝΑΤΟ δυστυχώς και αυτοί απεδείχθησαν πιόνια και μαριονέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής ηγεσίας των ψυχασθενών Κοσμοκρατόρων, από τους οποίους αντλούν τη δύναμή τους, και τη πολυθρόνα. Αφεντικά στη Δύση είναι οι ψυχοπαθείς ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, ή αλλιώς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, και οι Πρωθυπουργοί , Πρόεδροι, & Βασιλείς των χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε. είναι απλώς πιόνια & μαριονέτες των τρελών ηγετών της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
Ο Ο.Η.Ε. , ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ΗΠΑ, Ιαπωνία, κ.λ.π. τελούν υπό τον απόλυτο έλεγχο των τρελών ηγετών της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Από αυτή την εξουσία εκπορεύονται όλα τα κακά της ανθρωπότητας.
Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι προαναγγελία σχεδόν πολέμου, την έκταση του οποίου όλοι υποπτευόμαστε. Προς το παρόν η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε ψυχρό πόλεμο μεταξύ Σιωνιστικής Δύσης & Ρωσίας.
Η Γεωπολιτική & Γεωστρατηγική στο πλανήτη, ευρίσκεται σε ανωμαλία. Η παγκόσμια ειρήνη ευρίσκεται σε κίνδυνο!!
Η Ουκρανική κρίση δυνατόν και πιθανόν να εξελιχθεί σε θερμή σύγκρουση Σιωνιστικής Δύσης & Ρωσίας-Κίνας.
Γι’αυτό βλέπετε τον ΟΒΑΜΑ διστακτικό.
Αυτά που κάνουν σήμερα στην Ουκρανία, τα ίδια κάνανε στην Ελλάδα
οι κλέφτες και δολοφόνοι του Ελληνικού Λαού, ηγέτες της Ν.Τ.Π.
Μετά το Σιωνιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία, η μόνη ελπίδα για τη Δύση να αποφύγει το πόλεμο, είναι η διπλωματική μαεστρία του Πούτιν
και οι αμφιβολίες και διστακτικότητα του ΟΒΑΜΑ, στις εντολές των ψυχασθενών ηγητόρων της Ν.Τ.Π.
Τώρα καλούμεθα εμείς οι Έλληνες-λόγω αναξίων και ανικάνων πολιτικών- να θυσιαστούμε για τους κλέφτες και δολοφόνους του Ελληνικού Λαού, για εκείνους τους ψυχασθενείς ηγέτες της Ν.Τ.Π. και παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, που μας χρεοκόπησαν, και γέμισαν τη πατρίδα μας με Ισλαμιστές λαθρομετανάστες.
Κανείς στο καθεστώς των ΗΠΑ, και κανείς των ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν είχε αρκετό μυαλό για να δεί το προφανές αποτέλεσμα της αυτάρεσκης επέμβασής τους, στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας. Οι «νέο-Ναζί» πράκτορες της Ν.Τ.Π.
που ανέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο, είναι ανδρείκελα και ορντινάντσες της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης.
Εάν κυβερνάται κύριοι της Ν.Τ.Π. με τέτοιο τρόπο το πλανήτη, έτσι εξηγείται το φαινόμενο των επικίνδυνων πολιτικών και πολεμικών καταστάσεων, και τη δυστυχία των Λαών του πλανήτη.
Κύριοι της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. αποτύχατε!!!
Συγχαρητήρια για τις επιλογές Σας, κύριοι, κύριοι, ROTHSCHILD & ROCKEFELLERS. Το όνομά σας θα μείνει με «χρυσά» γράμματα στας δέλτους της παγκόσμιας Ιστορίας, προς διδαχή των επιγενομένων.
Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε
του Αντώνη Ι. Γρυπαίου – Διεθνολόγος

ΟΙ 154 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού;

 Οι Άγιοι Τόποι. Χάρτης του 1759 ("Terra Sancta sive Palæstina").

Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού;

Διαβάστε τις μέχρι τούδε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία, σύμφωνα με χάρτη του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης!.. 
Η Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού.
Χάρτης του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος έγινε ειδικά για το έργο μας: "Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός".
ΟΙ 154 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Κατωτέρω παραθέτουμε έναν αλφαβητικό πίνακα του κ. Κων/νου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος εμφανίζει τις μέχρι τούδε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία.
Περιττό να πούμε ότι τις πόλεις αυτές μνημονεύουν πάρα πολλοί αρχαίοι Έλληνες, Λατίνοι και Ιουδαίοι ιστορικοί και συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Στοβαίος, ο Βιργίλιος , ο Ιώσηπος και άλλοι.
Ο πίνακας έχει ως ακολούθως:
1. Αβέλα Βαταναίας
2. Αβίλη (Ιορδάνης)
3. Αβίλη (Φοινίκη)
4. Αγκάλη
5. Άδρα
6. Άδουρα (Ιδουμαία)
7. Άζωτος (Ashdod: Πεντάπολις Φιλισταίων)
8. Αιαλών
9. Αιλία (Eyiat)
10. Αινών (Σαμάρεια)
11. Αίρη (Πεντάπολις Φιλισταίων)
12. Άκη
13. Ακκαρών (Πεντάπολις Φιλισταίων)
14. Ακράβατα
15. Αμάθη
16. Αμαθούς (Ιουδαία)
17. Ανθηδών (πλ. Γάζα)
18. Αντιόχεια η προ Ίππου (πλ. Τιβεριάς)
19. Αντιόχεια (Γέρασα)
20. Αντιπατρίς (Ιουδαία, ΒΔ Ιόππης)
21. Απολλωνία (μετ. Ιόππης-Καισαρείας )
22. Άραδος (εκβ. Ελευθέρου /ομοσπονδία: Τύρος, Σιδών, Άραδος)
23. Άρβηλα (Γαλιλαία)
24. Αρέθουσα (Ιδουμαία)
25. Αρέθουσα (Ιουδαία)
26. Αρεόπολις (επί Αρνώνος)
27. Αρίνδηλα (Ιτουραία)
28. Άρκη (Φοιν)
29. Αρχελαϊς (Ιουδαία)
30. Αρχελαίς (μετ. Ιεριχούς-Σκυθοπόλεως / Πτολεμαίος / Δ. Ιουδαία)
31. Ασκαλών (Asguelon /ΒΔ Γάζας)
32. Άστυρα
33. Βαιταρρούς
34. Βαλανέαι (: Λευκάς)
35. Βάλδας (Φοιν.)
36. Βάσηρα (Φοιν.)
37. Βηθανία (Δεκάπολις)
38. Βερενίκη – Πέλλα
39. Βόστρα
40. Βότρυς (Φοιν Β. Βύβλος .)
41. Bουκόλων πόλις
42. Γάβα (Ιουδαία / Α. Καισάρειας )
43. Γάβαλα (Φοιν.)
44. Γάδαρα (Δεκάπολις)
45. Γάδαρα (Ιουδαία /ΝΑ Ιόππης)
46. Γάδωρα (Δεκάπολις)
47. Γάζα (Φιλιστ. /τέως Καδύτις)
48. Γαζαίων Λιμήν (Επ. Nazle)
49. Γάζωρος
50. Γέθη (Φιλιστ. Tel – Es - Safi)
51. Γέραρα (Φιλιστ. / έδρα βασιλέων)
52. Γέρασα (Πολύβιος/30χιλ. β. Αman)
53. Γιγγλυμώτη (Φοιν)
54. Γίππα (ή Γίττα ;)
55. Γάαρα
56. Γυναικόσπολις
57. Δάβειρα (Γαλιλ. Τ. Φιλωτέρεια)
58. Δαμασκός (Δεκάπολις)
59. Δημητριάς (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ)
60. Δίον (Δεκάπολις / Husn)
61. Διόσπολις (τ. Λύδδα / ΝΑ Ιόππης)
62. Δίφροι (Φοιν)
63. Δώρος (Φοιν.)
64. Έβοδα
65. Εκρών (Φιλιστ)
66. Ελαία (Φοιν. Μετ. Τύρου –Σιδώνος)
67. Ελευθερόπολις (μετ. Ιεροσόλυμα –Ασκαλόν)
68. Ελούσα (πλ. Αραβίας)
69. Έμεσα (Φοιν.)
70. Έμμαθα
71. Εσεβών
72. Επτάπηγον (Ettarga / B. λίμνης Γεννησαρέτ)
73. Ζόρα
74. Ηλιούπολις (Δεκάπολις)
75. Θήβαι
76. Θήνα (Σαμάρεια )
77. Ιάμνεια (Φιλιστ. Μετ. Αζωτη-Ιόππης/5 χιλ. ακτή / Iebna)
78. Ιεριχός (-ώς)
79. Ιήνυσας (λιμήν /Ηρόδοτος/ μετ. Γάζας –Αιγυπτ. συνόρων)
80. Ίμυρα
81. Ίνα (Δεκάπολις)
82. Ιόππη (Yafa)
83. Ιουλιάς (Βηθσαϊδά)
84. Ιππόνη (Δεκάπολις)
85. Ίππος (Δεκάπολις / πα. Γαλιλαία)
86. Ιτύκη
87. Ιωτάπατα (Γαλιλαία)
88. Κάδυτις (πλ. Θαλάσσης > Γάζα > Ιεροσόλυμα)
89. Καισάρεια (μετ. Ιόππης –Τύρου /τ. Στρατωνίς)
90. Καισάρεια η Φιλίππου (πηγές Ιορδάνου / τ. Πανιάς)
91. Κάναθα
92. Καναλά (Δεκάπολις)
93. Καπιτωλιάς
94. Κάρνη (= Κάρνιον /Φοιν.)
95. Κορεαί (Β. Ιουδαία, δεξ. Παραποτ. Ιορδάνου .Β. Ιεριχούς / Kurana)
96. Κροκοδείλων πόλις
97. Κρομμύων πόλις (πλ. Ασκαλών)
98. Λάρισα (Ιδουμαία)
99. Λαχίς
100. Λεοντόπολις (Φοιν. / μετ. Βηρυτ. – Σιδώνος)
101. Λήγιον (Leggio, πλ. Θαβώρ / 15 χιλ. Ναζαρέτ)
102. Λίσα
103. Λύδδα (Σαμάρεια (< Διόσπολις)
104. Μάζαινα
105. Μάμυις
106. Μαριαμμία (Φοιν)
107. Μάρμη
108. Μάρσιππος (Φοιν)
109. Μαρσύα (Μάρισα).
110. Μαχαιρούς (Ιουδαία / Mukawir / 60 σταδ. Ν. Θαλ.)
111. Μέδεβα
112. Νάζαρα (Ναζαρέτ / El Nazira)
113. Νεάπολις ( Nablus / Σαμάρεια)
114. Νέσσοινα
115. Νικόπολις (Emaus)
116. Νίειβις (Περαία, πλ. Τίγρητος)
117. Νόμβα (Ιουδαία)
118. Πανεάς (= Πάνειον /Φοιν)
119. Πάφανα (Δεκάπολις)
120. Πέλλα (Δεκάπολις)
121. Περιστερή (Φοιν)
122. Πέτρα (Περαία, πλ. Ιορδάνου)
123. Πέτρα (Ιδουμαία, πλ. Αραβίας)
124. Πηγαί
125. Πλάτανος (Φοιν.)
126. Πορφυρών (Φοιν,)
127. Πτολεμαίς (τ. Άκκα)
128. Πύργος Στράτωνος ( > Καισάρεια)
129. Ραφάνεια
130. Ραφία
131. Σαμουλίς
132. Σάρηπτα
133. Σεβάστεια (<Σαμάρεια / όρος Somer = Σαμάρειον)
134. Σέκελλα
135. Σελεύκεια (τ. Άβιλα /Περαία / Ιδρ. Σέλευκος Νικ.)
136. Σεπφωρίς (Γαλιλαία /Sefuri / Δοκαισάρεια)
137. Σίκυμα (Σαμάρεια)
138. Σκυθόπολις (Beth – Shan /Δεκάπολις / 600 σταδ. Ιεροσόλυμα, αρ. Ιορδάνου)
139. Σόανα (Δεκάπολις)
140. Συκαμίνων (Φοιν)
141. Σύναγγος (Φοιν.)
142. Σώζουσα
143. Τάβαι (Περαία)
144. Ταριχέαι (- εία) (Ιουδαία /Λίμνη Γεννησαρέτ)
145. Τιβεριάς (Tiberiya /Γαλιλαία)
146. Τύρος
147. Φαινά
148. Φάραθος (Γαλιλαία)
149. Φασαηλίς (Ιουδαία)
150. Φιλαδέλφεια (Δεκάπολις)
151. Φιλωτέρεια (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ)
152. Χάλκη
153. Χαλκίς (Ιδουμαία)
154. Χαράκμωβα (Μουβουχάραξ).

Αναρτήθηκε: 26/04/11 17:59

ΝΟΘΕΙΑ των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ

Όταν έχεις στά χέρια σου όλη τήν τράπουλα τήν ανακατεύεις εσύ...
καί όπως σέ εξυπηρετεί κάθε φορά...

Κυκλοφορούν φήμες και ψίθυροι, αλλά και δημοσιεύματα των ΜΜΕ, ότι επίκειται ΝΟΘΕΙΑ των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ, όπως σε κάθε εκλογή.
Η Παγκόσμια Κυβέρνηση-Δικτατορία δεν θα αφήσει τη «μπουκιά-Ελλάς, να φύγει από το στόμα της».
Προς ενημέρωση του Ελληνικού Λαού παραθέτουμε τα κάτωθι, παρμένα από τα ΜΜΕ.
Άλλα ψηφίζουμε το πρωϊ, και άλλα βγαίνουν το βράδυ.
Πράγματι είναι περίεργη η ύπαρξη της εταιρείας ηλεκτρονικών υπολογιστών SINGULAR LOGIC
μέσα στο Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Κατελήθη πάσα έννοια ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ!!!
Δεν υπάρχει ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ούτε στα υπουργεία μας. Παντού κάνουν κουμάντο οι δανειστές της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του Λόρδου Μεγιστάνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Την εταιρεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών SINGULAR LOGIC την αγόρασε ο Λόρδος Ολιγάρχης ΡΟΤΣΙΛΝΤ πρόεδρος της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι παμφάγον όν, τίποτα δεν αφήνει να πέσει κάτω, είναι αρπακτικό πρώτης επιλογής, όλα τα αγοράζει, «όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει» λέει ο Λαός.
Η εταιρεία SINGULAR LOGIC είναι αυτή που μέσω των Η/Υ εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα, και εμείς οι αφελείς τα πιστεύουμε. Σιγά μην άφηνε ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ τους εφιάλτες πολιτικούς, πιόνια του, απροστάτευτους.
Ο Λόρδος Επικυρίαρχος, Μεγιστάνας και Ολιγάρχης Βαρώνος ΡΟΤΣΙΛΝΤ βγάζει ότι αποτελέσματα θέλει. Βγάζει ότι κόμματα επιθυμεί. Βγάζει τους βουλευτές που είναι υπάλληλοί του, και έχουν συγγενικότητα με την δική του Εθνότητα. Ο Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ σκέφθηκε, «Δώσμου το λογισμικό των Η/Υ, και θα κυβερνάω εγώ την Ελλάδα».
Σαν το Παππού του με το δολάριο.
Αυτό το πράττει μέσω των Η/Υ του Ελληνικού (υποτίθεται) Υπουργείου Εσωτερικών, για να εξασφαλίσει-σαν δανειστής και Κοσμοκράτορας- την ψήφιση όλων των Μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, που προστατεύουν τα συμφέροντά του. Ο Ελληνικός Λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, πλιν Ρωσίας.
Ο αφελής Λαός ψηφίζει κατά 80% Μνημόνιο, απληροφόρητος ών!!!
Πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών, να εξασφαλίσει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ από τον οποίον πληρώνεται, και ΟΧΙ τον Κοσμοκράτορα Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Χρόνια τώρα η εταιρεία SINGULAR LOGIC των Η/Υ, Σιωνιστικών συμφερόντων-ιδιοκτησίας ΡΟΤΣΙΛΝΤ, έχει αναλάβει την διεξαγωγή των εκλογών, μέσω των προδοτών
πολιτικών αχυρανθρώπων του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται όλα τα εκλογικά αποτελέσματα.
Έτσι ο Κοσμοκράτορας ΡΟΤΣΙΛΝΤ κάνει HACKING, - μέσω Η/Υ και ελέγχει την Ελληνική Δημοκρατία.
Έγκλημα κατά της πατρίδος έκαναν οι προδότες πολιτικοί εκείνοι που επέτρεψαν να πωληθεί στον Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ η εταιρεία των Η/Υ των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Αρχικά η SINGULAR LOGIC ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας MIG, αυτή η εταιρεία την πούλησε στη Τράπεζα Πειραιώς, και η Τράπεζα τη πούλησε στο παμφάγον όν Μεγιστάνα και Παντοκράτωρα Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Αυτά τα γνωρίζουμε από τα ΜΜΕ.
Έπρεπε η τότε Ελληνική Κυβέρνηση να αγοράσει την SINGULAR LOGIC, να την κάνει Δημοσίου συμφέροντος, και όχι να αφήνει τον κάθε επιχειρηματία να κάνει κουμάντο, και να βάζει στο χέρι στα εκλογικά αποτελέσματα.
Από κοντά και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες προσγειώνουν το Λαό, για το εκλογικό αποτέλεσμα......
Εμείς ο Λαός, σαν εκλογικοί αντιπρόσωποι, φροντίζουμε να μην κλαπεί ούτε μία ψήφος από τα κόμματα, ή από τους υποψηφίους βουλευτές, και ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ κάνει ότι θέλει!!! Βγάζει τα δικά του αποτελέσματα!!!!
Μας ενδιαφέρει η SINGULAR LOGIC διότι συνοψίζει τις καταμετρημένες ψήφους, και το αποτέλεσμα που βγάζει
ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, και ο Λαός το πιστεύει. Τουλάχιστον το 1/3 των βουλευτών είναι της απολύτου εκλογής και επιλογής του Επικυρίαρχου Κοσμοκράτορα Λόρδου, Βαρώνου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Το παράλογο είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία εκδίδει τα αποτελέσματα, εν απουσία αντιπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που αγωνίσθηκαν στις εκλογές.
Ποίος νόμος δίνει το δικαίωμα στο Υπουργείο Εσωτερικών να δίνει το πλέον νευραλγικό πόστο των εκλογών σε μιά ιδιωτική εταιρία;;;
Ο Ελληνικός Λαός ερωτά, είναι αξιόπιστα τα εκλογικά αποτελέσματα, ή ο Παντοκράτωρας Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ εκλέγει τους βουλευτές, και την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση;;; για εξασφαλίσει το παράνομο ΧΡΕΟΣ & τα Μνημόνια;;;(παράνομο και επαχθές το χαρακτήρισε πρόσφατα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής).
Να σκεφθείτε ότι την εταιρεία αυτή την πληρώνει ο Ελληνικός Λαός εκ του υστερήματος, για να εκλέγει ο Μεγιστάνας Επικυρίαρχος ΡΟΤΣΙΛΝΤ τους εκλεκτούς.
Πολιτικό συμπέρασμα.
-----------------------------

Ο Επικυρίαρχος Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ δεν θα αφήσει να εκλεγεί μια κυβέρνηση του Λαού, Πατριωτική. Πάντα θα εκλέγει μνημονιακές κυβερνήσεις συνεργασίας, μνημονιακών κομμάτων και επίορκων πολιτικών.
Oι εφιάλτες πολιτικοί πούλησαν στον ΡΟΤΣΙΛΝΤ την εταιρεία Η/Υ υπολογισμού εκλογικών αποτελεσμάτων, ώστε ο Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ να ελέγχει Κοινοβούλιο και Κυβέρνηση, εκλέγοντας υπουργούς-βουλευτές πολιτικούς ορντινάντσες δικές του.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ.
ΟΧΙ στην κατοχή, ΝΑΙ στην ρήξη, * ήταν το μήνυμα της μαζικής αποχής στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Την ώρα που το 44,8% των 9.840.525 εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους είπε ΝΑΙ στην ξενόδουλη κατοχή, ένα 55,20% βροντοφώναξε ΟΧΙ στην νομιμοποίηση των μνημονίων και των κοτσαμπάσηδων. Η λαϊκή πλειοψηφία αποφάσισε να βγεί από το 41χρονο λήθαργο της, να ‘ρθει σε ρήξη με το σύστημα και να αναθέσει τώρα σε Έλληνες την διακυβέρνηση της χώρας.* *Στις τελευταίες εκλογές της μεταπολίτευσης πρυτάνευσε πνεύμα πολιτικής αναισθησίας, ανθελληνισμού και ψεύδους, διεξήχθηκαν δε σε ατμόσφαι... περισσότερα »

H Ορθόδοξη Ελλάδα, Σε καθεστώς σιωνιστικής αιχμαλωσίας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Δόγμα Ζόνενφελντ : Αυτό είναι το σχέδιο γενοκτονίας του Ελληνικού Έθνους ]*Βαρύτατα και αδιάλειπτα τα πλήγματα που δέχεται η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και δη τα τελευταία χρόνια. Χτυπήματα, τα οποία προέρχονται από τον προαιώνιο εχθρό του Ελληνισμού, τον Εβραϊσμό-Σιωνισμό. * **Κυριότερος στόχος τους η εξόντωση οποιουδήποτε Ελληνικού στοιχείου στον πλανήτη Γη και η οριστική επικράτησή τους, σε κάθε επίπεδο. Για την εκπλήρωση των επαίσχυντων αυτών στόχων λειτουργούν με υποχθόνιες μεθοδεύσεις και ύπουλες τακτικές,* κάτι που φαίνεται από τα ανθε... περισσότερα » ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ... περισσότερα »

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
«Και οι κύνες αναιδείς τη ψυχή, ουκ ειδότες πλησμονήν και εισί πονηροί ουκ ειδότες πάντες εν ταις οδοίς αυτών εξηκολούθησαν, έκαστος κατά το εαυτού» (Ησαΐα νστ΄10). Ένα προδοτικό πολιτικό κατεστημένο, μια ξεπουλημένη οικονομική ελίτ που ποτέ δεν αισθάνθηκε ελληνικά, μια εγκληματικά αναίσθητη τραπεζιτική ολιγαρχία που είναι όργανο ξένων ανθελλήνων τοκογλύφων και μια οικουμενιστική νεοταξική θρησκευτική ηγεσία, έφεραν την μοναδική χώρα στον κόσμο με τόσους ήρωες στην ιστορία της, στην σημερινή άθλια κατάσταση και μνημονιακή σκλαβιά. Η Νέα Τάξη είχε οργανώσει καλά τα σχέδια της για την... περισσότερα »Kαρύδια κατά του καρκίνου του διαβήτη με άμεση προστασία από τις καρδιακές παθήσεις.

ΔEITE τι θα συμβεί στον οργανισμό σας αν φάτε 5 καρύδια και περιμένετε για 4 ώρες
Κάντε το πείραμα και θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Δοκιμάστε να φάτε μια χούφτα καρύδια και δείτε τι θα συμβεί στον οργανισμό σας μετά ακριβώς απο 4 ώρες….

Έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση μιας χούφτας καρυδιών την ημέρα παρέχει άμεση προστασία από τις καρδιακές παθήσεις. Η τακτική κατανάλωση παρέχει μόνιμη προστασία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης σημαντική βελτίωση στα επίπεδα της χοληστερόλης και την ελαστικότητα των αγγείων, η οποία βοηθά στην καλή ροή του αίματος , μόλις 4 ώρες μετά αφού έτρωγαν ξηρούς καρπούς όπως καρύδια .

Η έρευνα δείχνει ότι η τακτική κατανάλωση καρυδιών μπορεί να σας προστατεύσει από καρδιαγγειακές παθήσεις.

«Και μόνο με την κατανάλωση μιας χούφτας καρύδια ή καρυδέλαιο για τέσσερις ημέρες, θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων,» είπε ο Δρ Πένι Κρίς Έρετρον, καθηγητής διατροφολογίας στο Penn State University στην Πενσυλβάνια.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που προσδιορίζει ότι τα καρύδια περιέχουν πολλά οφέλη για την υγεία. Και μόνο με την κατανάλωση τριών κουταλιών της σούπας (51 γρ) καρυδέλαιο, μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση των αιμοφόρων αγγείων σας σε 4 ώρες.

Το καρυδέλαιο έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα καλό για την ακεραιότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων. Είναι τα κύτταρα που ευθυγραμμίζουν τα αιμοφόρα αγγεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευελιξία τους.

Διαβάστε επίσης: Τα αντισηπτικά αλκοόλης κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων
Καρύδια και άλλα οφέλη

Καρύδια κατά του καρκίνου
Tα καρύδια περιέχουν την ουσία IPP, που φαίνεται να συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση «Cancer Research».

Καρύδια κατά και του διαβήτη
Έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση «Journal of the American Medical Association» το 2002, έδειξε ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα καρύδια έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2.

Καρύδια και προστασία από τις πέτρες στη χολή
Αρχίστε να καταναλώνετε καρύδια αν θέλετε να προστατευτείτε από τις πέτρες στη χολή. Τα αποτελέσματα τις πολύχρονης έρευνας από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι («American Journal of Epidemiology», 2004) έδειξαν ότι οι άνδρες που κατανάλωναν 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα τέτοιες τροφές είχαν περίπου 30% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν χολολιθίαση. Αντίστοιχη έρευνα για τις γυναίκες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συχνή κατανάλωση ξηρών καρπών μειώνει τον κίνδυνο χολοκυστεκτομής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η Φυσιοπαθολογία, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε ασθένειας, μέ φυσικά μέσα...Όπως Νηστεία καί ανάλογη διατροφή, άσκηση, καί θεραπεία μέ τά κατάλληλα βότανα. Ο Φυσιοπαθολόγος πιθανόν νά συμβουλέψει τόν ασθενή, αποφεύγοντας τά χημικά φάρμακα καί ανάλογα μέ τήν φύση τού προβλήματος, τήν Ψυχοθεραπεία όπως καί τήν Φυσιοθεραπεία, μέ τήν ταυτόχρονη χρήση Βοτάνων..συστήνοντας στόν ασθενή οπωσδήποτε καί κάποια συμπληρώματα διατροφής σέ σχέση μέ τήν διαφοροποίηση τής διατροφής του, λόγο τού προβλήματός στήν υγεία τού ασθενούς... *Συμβουλή... * Τι προκαλεί το Φθόριο στις οδοντόκρεμες. *ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ... περισσότερα » Επιπλέον ενδιαφέρον καί χρήσιμο, Καθυστέρηση γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο... Στο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ... Καθυστέρηση της γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο Κάθε μέρα, τα κύτταρα στο σώμα σας αναπαράγονται. Η ίδια διαδικασία που αναπτύσσεται ένα αυγό σε ένα ανθρώπινο ον που συμβαίνουν συνεχώς να ανανεώσει το δέρμα σας, τα μαλλιά, τα κύτταρα του αίματος, και μερικά εσωτερικά όργανα. Σε εξέλιξη κυτταρικής αντιγραφής Εάν νομίζετε ότι πίσω στην τάξη της βιολογίας, ένα κύτταρο αντιγράφει σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, ενδιάμεση φάση του, το κύτταρο συγκεντρώνει τα θρεπτικά συστατικά και αρχίζει να αναπαράγει το DNA στο εσωτερικό πυρήνα του. Στη συνέχεια, το κύτταρο διαιρείται...περισσότερα »

Γ Α Ν Ο Δ Ε Ρ Μ Α... DXN - bio ganoderma

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ * *Σοφότερο τώ προ λαμβάνειν από τώ θεραπεύειν* *μεριμνήστε καί κάντε τώρα άμεσα τήν παραγγελία σας... * *ΤΗΛ:697.6892-975 ** Αρ.Γνωστ.ΕΟΦ 12582/16-2-2012* γανοδερμα bio ganoderma ~ Αυξάνει την δύναμη, την αντοχή και την πνευματική διαύγεια. ~ Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. ~ Ρυθμίζει την πίεση ~ Μειώνει την κακή χοληστερίνη ~ Μειώνει τα επίπεδα σακχάρων στο αίμα ~ Εξισορροπεί τα επίπεδα χοληστερόλης ~ Βοηθά στην διαχείριση της απώλειας βάρους γανοδερμα. ~ Αναστρέφει τα αποτελέσματα της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της αρθρίτιδας. ~ Αποβάλλει τ... περισσότερα »


ΒΟΤΑΝΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
7 φυτά και βότανα που θεραπεύουν τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και καταπραϋνουν τους πνεύμονες... Ο Ιπποκράτης είχε δίκιο όταν έλεγε ότι «Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου». Η θεραπευτική δύναμη της τροφής καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή η πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει επιβεβαιωθεί ύστερα από δεκαετίες έρευνας. Έτσι, πολλές ασθένειες αλλά και η ραγδαία αύξηση των χρόνιων ασθενειών τις τελευταίες δεκαετίες ίσως συνδέονται με τις διατροφικές μας συνήθειες. ... περισσότερα »

ακολουθήστε με... καί πιάστε δουλειά

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
*Ξεπεράστε τώρα τήν κρίση... αντιδράστε στήν ανεργία καί ελάτε στό δικτυακό μάρκετινγκ νά κτίσουμε μαζί βήμα-βήμα μία πραγματικά επαγγελματική καριέρα μίας πρωτοποριακής επιτυχημένης πρότασης... Στήν αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις καί επιχειρηματίες οί οποίοι θέλουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση καί νά επιζήσουν... Γιά νά τό πετύχουν αυτό έχουν ανάγκη τό δικτυακό Μάρκετινγκ... Έχεις ίντερνετ ; είσαι στό δίκτυο λοιπόν, καί πρέπει νά τό εκμεταλλευθείς τώρα... Τηλεφωνήστε μου στό 697.6892-975 καί πάψτε νά γκρινιάζετε γιά τήν ανεργία.... * *ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ... περισσότερα »

EΠΕΙΓΟΝ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

EΠΕΙΓΟΝ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα-άμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, «Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους».

Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.

Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιο της από το κατοχικό δάνειο.Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεμικές επανορθώσεις στην Ελλάδα, και η Γερμανία πλήρωσε πολεμικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995.

Παρά ταύτα Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωμή του δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε το 1990.

Ενδεικτικό της σημερινής αξίας των Γερμανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιμοποιηθεί σαν τόκος ο μέσος τόκος των Κρατικών Ομολόγων των ΗΠΑ από το 1944 μέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή των πολεμικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011).

Ο Γερμανός ιστορικός οικονομολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Der Spiegel, June 21, 2011,guardian.co.uk, June 21, 2011).

Οι Γερμανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες μόνο «ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους».
Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού χάθηκε στην μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών.

Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 89 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισσότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.

Ζητούμε από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών.
Αγαπητοί φίλοι,
όπως αναφέρεται παρακάτω από το
EΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Αυτές τις μέρες διεξάγεται η Δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
για τα θύματα του Ναζισμού και τις Γερμανικές αποζημιώσεις.

Παρακαλώ ζητήσετε από φίλους και γνωστούς σας να πάνε στο

http://www.greece.org/blogs/ wwii/

και να υπογράψουν το Αίτημα μας που ζητά

από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα,

πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες,

πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών,

των εγκλημάτων και των λεηλασιών, που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών...ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
------------------------------ ------------------------------ -----------
Αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα θύματα του Ναζισμού και τις Γερμανικές αποζημιώσεις.

Η δικαίωση των Ελλήνων θυμάτων του Ναζισμού μέσω των Ιταλικών δικαστηρίων, έχει οδηγήσει την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο προσέφυγε η Γερμανία για να ακυρώσει τις αποζημιώσεις και το οποίο ξεκίνησε τη σχετική δικαστική διαδικασία τη Δευτέρα 12/09.

Την ίδια ώρα, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το μέγα θέμα του ανεξόφλητου αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου της χώρας μας προς τη Γερμανία και των γερμανικών επανορθώσεων για τις κατοχικές καταστροφές στη χώρα μας, αφού η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει λάβει ως αποζημίωση ούτε ένα ευρώ.

Η μέχρι τώρα παθητική, δυστυχώς, στάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, στο μέγιστο αυτό Εθνικό θέμα, ήρθε η ώρα να γίνει ενεργητική.

Είναι απόλυτη ανάγκη, από σήμερα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Οικονομικών, τουλάχιστον, να παρακολουθήσουν αυτή την πολυσήμαντη για τα εθνικά μας συμφέροντα δίκη στη Χάγη.

Η παρουσία τους δεν θα είναι τιμή μόνο, για τα θύματα του Ναζισμού, αλλά, επιτέλους θα καταδείξει στους Δικαστές της Χάγης και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, την αποφαστικότητα της Ελληνικής Πολιτείας να στηρίξει δυναμικά τις διεκδικήσεις των συγγενών των Ελλήνων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας για ηθική και υλική αποζημίωση.

Αυτή η δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στις σημερινές συνθήκες, έχει τεράστια σημασία για το παρόν και το μέλλον της Πατρίδας μας.

Για το Εθνικό Συμβούλιο
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!!!

Νέο γερμανικό όχι στίς κατοχικές αποζημιώσεις, μέ αποδέκτες πολιτικούς στήν Ελλάδα Γερμανικών συμφερόντων...

*Την πάγια θέση της γερμανικής κυβέρνησης που θέλει το ζήτημα των επανορθώσεων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου να έχει νομικά οριστικά διευκρινιστεί, επανέλαβε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μίχαελ Ροτ. Εξέφρασε δε την ευχή το ζήτημα να μην αποτελέσει εμπόδιο στην διμερή συνεργασία, ενώ μετέφερε τον σεβασμό και την στήριξη του Βερολίνου στην ελληνική προσπάθεια μιλώντας για μεταρρυθμίσεις «επαχθείς» για τους Έλληνες πολίτες. «Ζητήματα αποζημιώσεων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν για την Γερ... περισσότερα »

Πάνω από 510 Δις. Ευρώ τα κατοχικά δάνεια - Τι οφείλει η σημερινή Γερμανία στην Ελλάδα - Ο Σαμαράς ήξερε πόσα μας χρωστάνε - Η άγνωστη επιστολή

*“Επειδή κατά περιόδους έχουν λεχθεί πολλά για τα κατοχικά* *δάνεια και ιδιαίτερα για το ύψος που αντιπροσωπεύουν, θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει ένας αντικειμενικός – επιστημονικός θα έλεγα – υπολογισμός, ώστε να γνωρίζουμε το πραγματικό ποσόν, φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το ζήτημα αυτό είναι υπαρκτό και η ελληνική αξίωση για την αποπληρωμή τους ρεαλιστική. * *Το καθήκον αυτό επαφίεται σε πιο ειδικούς οικονομολόγους και είναι όλως ατυχές που μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ένας αρμόδιος οιασδήποτε βαθμίδας να το πράξει ή ένας υπεύθυνος πολιτικός να αναθέσει σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόν... περισσότερα »

Maca EuCafe..Ενισχύει τη λίμπιντο

Στιγμιαίος καφές με Μάκα και Γανόδερμα!


...ΤΗΛ:697.6892-975 * (παραγγελίες) 
Αρ.Γνωστ.ΕΟΦ 
12582/16-2-2012
MIA ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ
Περιγραφή
DXN Maca EuCafe
Καφές με Μάκα και Γανόδερμα!
Ενισχύει τη λίμπιντο, παρέχει ενέργεια, δίνει δύναμη, αυξάνει την αντοχή!
Ο DXN Maca EuCafe είναι άλλος ένας αποκλειστικός καφές εμπλουτισμένος με εκχύλισμα από το θρυλικό φυτό Maca των Ινκας και αγνό Γανόδερμα. Για περίπου 2.000 χρόνια, ο βολβός του Maca έχει διαθρεπτική αξία και αποτελεί σημαντική φαρμακευτική παραδοσιακή τροφή στα υψίπεδα της Λατινικής Αμερικής, όπου φύεται. Εκεί είναι ιδιαίτερα γνωστό και το εκτιμούν πολύ! Θεωρείται τροφή υψηλής διατροφικής αξίας! Δίνει ενέργεια, ενισχύει τη δύναμη, αυξάνει την αντοχή και δρα ως αφροδισιακό! Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάκαπαραδοσιακά ονομάζεται το Βότανο του σεξ των Ινκας!
Το Γανόδερμα είναι ένα χρυσορυχείο βιοενεργών και μακροθρεπτικών συστατικών το οποίο σε συνδυασμό με το Μάκαδημιουργούν έναν ασυναγώνιστο και εξαιρετικό ποτό, τόσο σε θρεπτικά συστατικά, όσο και σε τονωτικές και υγιεινές ιδιότητες!
Συσκευασία: 20 φακελάκια Χ 21gr                                                                                  
Συστατικά: Στιγμιαίος καφές σε σκόνη, κρέμα λαχανικών, Μάκα σε σκόνη (Lepidiummeyenii), εκχύλισμα από Γανόδερμα, ζάχαρη.
Τρόπος χρήσης: Αδειάστε το περιεχόμενο (1 φακελάκι) στην αγαπημένη σας κούπα, προσθέστε ζεστό νερό (όχι καυτό) και ανακατέψτε. Δοκιμάστε τον και παγωμένο προσθέτοντας κρύο νερό και παγάκια.
Εταιρεία: DXN

   Διαθρεπτική Αξία
Περιγραφή
Ανά 100gr
Ανά μερίδα 21gr
Ενέργεια
449Kcal            
94,3Kcal
Πρωτεΐνες
4,1gr              
0,9gr
Υδατάνθρακες
78gr                
16,4gr
Λιπαρά
13,4gr               
2,8gr    
  

 Σχετικά άρθρα:
 Γανόδερμα! Ένα υπέροχο βότανο!
 Τριάντα λόγοι για να παίρνουμε Γανόδερμα!
 Μάκα! Το θρυλικό βότανο των Ινκας!

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Τα μυστικά όσων δεν αρρωσταίνουν* Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να μην υποφέρουν ποτέ από ασθένειες που στέλνουν εμάς τους υπόλοιπους κάτω από τα παπλώματα για μέρες. Oι γιατροί δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει με σιγουριά τους τρόπους να παραμείνουμε υγιείς. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στις συνήθειες όσων οι αρρώστιες δεν αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους και ας τις υιοθετήσουμε! ◊ Προτιμούν τις φυσικές θεραπείες με βότανα Μπορεί η δυτική ιατρική να καταφεύγει συνήθως στα φάρμακα ως μόνο τρόπο αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων υγείας, κανείς όμως δεν μπορεί να παραβλέψει το ρόλο τη...περισσότερα »

ακολουθήστε με... καί πιάστε δουλειά

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Ξεπεράστε τώρα τήν κρίση... αντιδράστε στήν ανεργία καί ελάτε στό δικτυακό μάρκετινγκ νά κτίσουμε μαζί βήμα-βήμα μία πραγματικά επαγγελματική καριέρα μίας πρωτοποριακής επιτυχημένης πρότασης... Στήν αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις καί επιχειρηματίες οί οποίοι θέλουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση καί νά επιζήσουν... Γιά νά τό πετύχουν αυτό έχουν ανάγκη τό δικτυακό Μάρκετινγκ... Έχεις ίντερνετ ; είσαι στό δίκτυο λοιπόν, καί πρέπει νά τό εκμεταλλευθείς τώρα...*Τηλεφωνήστε μου στό 697.6892-975 καί πάψτε νά γκρινιάζετε γιά τήν ανεργία.... *ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ... περισσότερα »