Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Η ΕΛΛΑΣ, Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Η ΜΑΣΟΝΙΑ

Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Ὅλα τριγύρω ἀλλάζουνε μὰ ὅλα τὰ ἴδια μένουν... Θὰ μείνουμε καὶ πάλι ὡς χριστιανοὶ ἀδρανεῖς καὶ ἀμέτοχοι στὰ πολιτικὰ δρώμενα; *-*Θὰ ἐπιλέξουμε πάλι μὲ γνώμονα τὴ τσέπη μας καὶ τὸ συμφέρον μας ἄθεους καὶ μασόνους νὰ μᾶς κυβερνοῦν; -Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ ἀνατρέψουμε τὸ νοσηρὸ αὐτὸ σύστημα ἄσκησης διοίκησης τῶν σκοτεινῶν στοῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν*.* Γράφει εἰδικὸς συνεργάτης Ὑπάρχει γενικὰ ἡ ἀντίληψη οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐπιλέγουν τὴ σιωπὴ καὶ νὰ μὴν συμμετέχουν στὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας! Αὐτὸ ὡστόσο εἶναι παντελῶς λανθασμένο. Κι αὐτὸ γιατί τὰ τεκταινόμενα τῆς πολιτικῆς ἐξου... περισσότερα »

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον
Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει... τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.0
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σχόλιον τού Πατρός  

Ιωάννου Γλιόγκου  Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως 

Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο…
Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τί εξυπηρετεί τόν καθένα, καί είναι μία διότι ένας είναι καί ο Χριστός καί έχει ένα σώμα καί όχι 2-3 πού ίσως πολλούς θά εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο. Νά τονίσουμε επίσης πώς άλλο είναι η μία Εκκλησία, καί άλλο είναι η Ιερά Σύνοδος. Καί ναί μέν έχουμε μία εκκλησία, αλλά μπορεί νά έχουμε πολλές Συνόδους Επισκόπων. Αλλά μόνο μία από αυτές μπορεί νά είναι η πραγματική, αυτή η οποία ταυτίζετε μέ τήν αλήθεια, οί υπόλοιπες είναι παρατάξεις διότι είπε ο Χριστός Εγώ είμαι η αλήθεια, καί δέν υπάρχουν πολλές αλήθειες, υπάρχουν πολλές απόψεις καί πολλές ερμηνείες, όπως καί παρερμηνείες, αλλά η αλήθεια μόνο μία μπορεί νά είναι. Καί καθώς η Ιερά Σύνοδος μόνο μέ τήν αλήθεια ταυτίζετε έτσι καί η μοναδική Εκκλησία μόνο μέ τόν Χριστό.
Η οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία δέν είναι Εκκλησία αλλά συναγωγή τού Σατανά, κατά τήν Αποκάλυψη καί έργο τού Αντιχρίστου, έστω καί αν θεωρεί τόν εαυτόν της ώς Εκκλησία.
Πιστεύω νά είναι κατανοητό πώς η Εκκλησία λοιπόν δέν είναι τά ντουβάρια, ακόμη ούτε καί οί εικόνες καί τά προσκυνητάρια, ή τά άμφια τών κληρικών, πολύ δε περισσότερο τό θέατρο τό οποίο προκύπτει από ανθρώπους οί οποίοι χωρίς νά έχουν ιεροσύνη, έχουν μάθει όμως σάν ηθοποιοί καλά τόν ρόλο τους καί επιτελούν θεατρικά τήν θ.λειτουργία καί άλλα μυστήρια. Άμφια φοράνε καί οί Ουνίτες καί μάλιστα Ορθόδοξα, όπως καί οί αιρετικοί καί τά άλλα θρησκεύματα έχουν άμφια, αλλά δέν έχουν Ιεροσύνη, ούτε είναι Εκκλησία τού Χριστού, έστω καί αν έχουν όμορφα ντουβάρια καί όμορφες εικόνες. Τί λοιπόν είναι η Εκκλησία εκτός από όλα αυτά τά υλικά τά οποία δεν είναι πάντα πνευματικά, πού ούτως ή άλλως δέν φαίνονται, διότι σάν πνευματικά δέν είναι καί ορατά.
Τό πρόσωπο τής Εκκλησίας είναι οί Ιεροί κανόνες μάς λέγει ο Ιερός Δοσίθεος. Τά χαρακτηριστικά λοιπόν τής πραγματικής Εκκλησίας τού Χριστού είναι αυτά. Γιά να’χει λοιπόν τό δικαίωμα η Εκκλησία νά λέει πώς είναι Εκκλησία τού Χριστού, πρέπει νά εφαρμόζει τούς Ιερούς κανόνες σέ όλες τίς αποφάσεις καί τίς δραστηριότητες, χωρίς νά παρεκκλίνει επί τό ελάχιστων από τήν Ιερά Παράδοση ήτις είναι καί η ιστορία τής Εκκλησίας τήν οποία σέβεται.
Αν η Εκκλησία δέν σέβεται τήν Ι.Παράδοση καί καταπατεί τούς Ι.Κανόνες δέν είναι Εκκλησία κατά τόν Ιερό Δοσίθεο, είναι Παρασυναγωγή καί Παράταξη πονηρευομένων μικρόψυχων κληρικών, ήτις καθίσταται έν καιρώ Σχισματική καί αιρετική, ουδεμίαν σχέσιν έχουσα μέ τήν πραγματική καί μοναδική Εκκλησία τού Χριστού, η οποία είναι όπως τήν περιγράφει ο Ιερός Δοσίθεος.
Εμείς ως Εκκλησία τών Ιερών Παραδόσεων έχουμε τό δικαίωμα νά ομολογούμε πώς είμαστε αυτό τό οποίο οί άλλοι δέν είναι στήν πράξη (από τών καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς) Δέν συμφωνώ μέ τήν άποψη πώς είμαστε η Εκκλησία τού παλαιού ή πάτριου ημερολογίου, ή τών παλαιόημερολογιτών. Είμαστε η συνέχεια τής διδασκαλίας καί τής παραδόσεως τών Αγίων πατέρων, είμαστε η μοναδική καθολική καί αποστολική Εκκλησία, οί Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΓΟΧ) καί διατηρούμε τήν ακρίβεια τής πίστεως, πού τόσο εκνευρίζει όλους όσους έκ τών πραγμάτων είναι δούλοι τής ανακρίβειας τών Παρατάξεων – Σχισματικών – αιρετικών, θύματα τού Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών) κατ’αλήθειαν τών Εβραιόπληκτων αιρετικών, μέ τούς οποίους εμείς ουδεμίαν σχέσιν έχουμε καί τό ομολογούμε, καί τό δηλώνουμε ενυπογράφως συνταυτισμένοι άπαντες επί τών προκειμένων.
Όλοι όσοι καταχρηστικώς ονομάζονται Ορθόδοξοι, ετοιμάζουν τήν μεγάλη οικουμενική σύνοδο όλων τών αιρετικών τού ΠΣΕ. μέ σκοπό νά καταργήσουν τήν Ορθοδοξία κατά τίς υποδείξεις τής μασονίας τού σιωνισμού καί τής νέας τάξης τού Αντιχρίστου. Η Σύνοδος αυτή είναι ληστρική καί όχι Ορθόδοξη, διότι εμείς οί μοναδικοί καί πραγματικοί Ορθόδοξοι δέν θά συμμετέχουμε, ενώ θά συμμετέχουν όλοι οί αιρετικοί.

Τό Σύνταγμα τής Ελλάδος αναγνωρίζει σάν πραγματική Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνον εκείνη η οποία τηρεί τάς Ι.Παραδόσεις καί δέν καταπατεί τούς Ιερούς κανόνες. Άρα ουδείς εξ΄αυτών θά είναι Ορθόδοξος, καί αυτή η ψευτοσύνοδος, δέν θά είναι η συνέχεια τών Ορθοδόξων Συνόδων καί σέ καμία περίπτωση η 8η Σύνοδος η οποία έγινε επί Μ.Φωτίου, τά πρακτικά τής Συνόδου εκείνης σώζονται στό τόμο Χαράς τού Ιερού Δοσίθεου, καί τό μόνο τό οποίο πρέπει νά πράξη, η μία καί μοναδική Ορθόδοξη καθολική καί αποστολική Εκκλησία τού Χριστού, είναι νά επικυρώσει τούς κανόνες εκείνους, νά τούς εφαρμόσει, αποτειχιζόμενη από όλες τίς αιρέσεις πού δρούν στό ΠΣΕ. πράγμα τό οποίο μόνον εμείς οί Γνήσιοι Ορθόδοξοι τών Ι.Παραδόσεων τό κάνουμε σήμερα. Γιά τόν λόγο αυτόν τό Σύνταγμα τής Ελλάδος σέ μάς αναφέρεται καί όχι στήν Σχισματική Παρασυναγωγή* τών δημοσίων υπαλλήλων τού νέου ημερολογίου… Τό κράτος όμως σήμερα καλείτε νά μάς αναγνωρίσει μέ τόν νόμο περί τών θρησκευτικών κοινοτήτων, ακριβώς γιά αυτό πού ήμαστε στήν πράξη καί θαρραλέα τό ομολογούμε δημοσίως, ως Εκκλησία τών Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών διά υπευθύνου δηλώσεως τής οποίας υπογράφουμε, ώστε νά πάψουν επιτέλους κάποιοι νά μάς αντιμετωπίζουν σάν σωματείο ή αστική εταιρία, μέ τόν τρόπο τού Εβραίου καί καταστροφέα τού Ελληνισμού Ελ.Βενιζέλου, τόν οποίο επινόησε κατ΄εντολή τών μασόνων, ώστε μέχρι καί σήμερα να είμαστε υπό διωγμόν, νά μάς συκοφαντούν καί νά μάς εμποδίζουν στήν ανέγερση κάποιου Ναού, ή νά μάς αρπάζουν Ναούς όλοι αυτοί πού άχνα δέν βγάζουν γιά τήν ανέγερση τού τζαμιού στό Βοτανικό, οί οποίοι καταχρηστικώς λένε πώς είναι Ορθόδοξοι, ενώ ουσιαστικά πάντα ήταν Ουνία τού Πάπα καί όργανα τής μασονίας.
Ο νόμος μέ τόν οποίο μάς αναγνώριζε μέχρι σήμερα τό κράτος είναι καί η αιτία τών πολλών παρατάξεων στόν χώρο τού παλαιού ημερολογίου, και άς γνωρίζουν άπαντες πού είναι τό δένδρο πού είναι ο κορμός καί οί ρίζες τής Εκκλησίας μας. Τά παρακλάδια δέν ήταν ποτέ ο κορμός. Ακόμη καί τό νέο ημερολόγιο είναι ένα παρακλάδι, τό οποίο προέκυψε μετά τό σχίσμα τού 23-24 όταν κάποιοι αποσχίσθηκαν από τήν Ορθόδοξη παράδοση 1900 ετών.
*Είναι απάτη οί ουνίτες νά εκπροσωπούν τήν Ορθοδοξία σέ επίπεδο Οικουμ. Συυνόδου.


Και είναι αισχρό καί παρατάξεις τού παλαιού νά μάς αποκαλούν Σωματειακή Εκκλησία, ενώ ετούτοι είναι μία εκκλησία τών σωματείων, διότι οί ίδιοι επιλέγουν νά εντάσσονται στόν νόμο πού θέλει νά αντιμετωπίζει τήν Εκκλησία σάν Σωματείο, ή Αστική Εταιρεία, διότι διαφορετικά δέν τούς επιτρέπει ο παρών νόμος νά λειτουργήσουν, καί διά τόν λόγο αυτόν πρέπει νά αλλάξει. Είναι ντροπή νά εντάσσετε η Εκκλησία, σέ έναν κατάλογο αχταρμά πολλών άλλων σωματείων, ποδοσφαιρικών, αναπήρων, ομοφυλοφίλων, ηθοποιών, ναρκομανών, κλπ. Επιβάλετε αυτό νά αλλάξει καί μάλιστα μέ ενέργειες πού θά έπρεπε νά κάνει η ίδια η Σύνοδος πρός τήν πολιτεία, καί σήμερα μέ τόν νέο νόμο είναι μία καλή ευκαιρία, Πιστεύω δε ότι μέ τήν πρόνοια τού Θεού τούτο πραγματοποιείτε. Απαίτηση τών καιρών είναι η επιστροφή όλων τών παρατάξεων, στόν κορμό τής Εκκλησίας από τον οποίο απεκόπησαν. Προσωπικά πιστεύω πώς όπως μέ νόμο τού καθεστώτος (Χούντα) τού 1924 επεβλήθη τό σχίσμα, έτσι καί μέ νόμο τού κράτους πού θά επανέφερε τήν Εκκλησία στά πλαίσια τού Συντάγματος, θά είχε λυθεί άπαξ τό Εκκλησιαστικό πρόβλημα, (πράγμα τό οποίο θά έπραττα ως πρόεδρος Δημοκρατίας) αν η πολιτεία ήταν Ορθόδοξη καί όχι ένα χαρτοβασίλειο ή ψεύτικο Ρωμαίικο κατά τόν Άγ.Κοσμά τόν Αιτωλό καί αγαπούσαν οί κυβερνόντες τόν λαό, τόν οποίο τώρα τόν θέλουν στήν διαίρεση, διότι σέ καμία περίπτωση μία ενωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία δέν θά εξυπηρετούσε τά σχέδια τής νέας τάξης τού Αντιχρίστου. Γιά τούς λόγους αυτούς όλα τά σχίσματα καί οί παρατάξεις οφείλουν νά επιστρέψουν στόν κορμό τής Εκκλησίας από τήν οποία αποσχίσθηκαν καί στίς βαθιές ρίζες τής Ι.Παραδόσεως καί τών Ι.Κανόνων, πού ο πατριάρχης τής μασονίας αποκαλεί τείχη τού μίσους. Αυτή είναι η μόνη πραγματική επανάσταση καί αντίσταση κατά τού Αντιχρίστου καί τών υποτακτικών του. Άς πάψουν νά τό παίζουν στά λόγια επαναστάτες όσοι έχουν υποταχθεί στά σχέδια τής νέας εποχής, καί σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά επιτρέψουν τήν ψευδοσύνοδο πού ετοιμάζουν οί αιρετικοί τού οικουμενισμού καί τού συγκρητισμού. Εμείς ως Γ.Ο.Χ. διαχωρίζουμε τήν θέση μας από τήν προδοσία η οποία επιχειρείτε καί από τούς προδότες, οί οποίοι πράγματι κυριαρχούν, εντασσόμεθα μέ τόν νόμο περί Θρησκευτικών κοινοτήτων, απέναντι σέ όλους αυτούς, δέν τούς ακολουθούμε, καί δηλώνουμε πρός τόν Καίσαρα, πώς η δική μας πορεία είναι ο δρόμος τών Ορθοδόξων καί όχι ο δρόμος όλων αυτών πού αρνούνται τόν Χριστό.
Εύχομαι ο Θεός νά μάς φωτίσει όλους ώστε νά ενεργήσουμε Ορθόδοξα. Αμήν…

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Αντιοικουμενιστικό ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Πατριάρχου Ειρηναίου: ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ... *"Ο Οικουμενισμός, είναι ψηφιδωτόν, συντεταγμένον από αιρέσεις και σχίσματα. Ο Οικουμενισμός, είναι ΑΙΡΕΣΙΣ και ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ της ΠΙΣΤΗΣ"! Δι' ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής, θα προτιμήσωμεν (και ήδη προτιμώμεν) την υπακοήν προς τους Πατέρας, πρό τού σχίσματος τού 1923-1924. τας Ίερ. Συνόδους, τους Ίερούς Κανόνες! τήν Ίερά Παράδοσιν, καί όχι τούς μοντέρνους ογδ... περισσότερα »


ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Ότι νεώτερο προκύπτει από τήν δ**ράση **τής Νεορθόδοξης Παρασυναγωγής ...*. Παγκόσμια Συνωμοσία και τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ... *O Πάπας Φραγκίσκος φιλάει το χέρι του Ντέιβιντ Ροκφέλερ.* *Ο φακός δίπλας αποθανάτισε και τα υπόλοιπα κουμάσια Χένρι Κίσινγκερ και John Rothschild!* Καημένε ακόμα δεν κατάλαβες τίποτα – Δείτε ποίον προσκύνησε ο Πάπας Και όμως φίλε που νομίζεις ότι όλα είναι καλά και ήρεμα… Γίνονται πολλά έγιναν και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα κατανοούμε... Μέσα σε αυτά είναι και η φωτογραφία που όπου ... περισσότερα »

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
Η γενοκτονία των Χριστιανών συνεχίζεται ... (βιντεο) *Αυτό το βίντεο το αφιερώνω στα πολιτικά κτήνη Σαμαρά Βενιζέλο και Μητσοτομπακογιάννηδων,καθώς επίσης και στους ψηφοφόρους,τους, για να απολαύσουν τα πολιτιστικά έργα των Ευρωπαϊκών ζώων,που με τόση θέρμη και παρρησία υποστηρίζουν,ενάντια στην Ορθόδοξη Ρωσία.. * *Οι υπόλοιποι παρακαλούνται να μην το δούνε...* *Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του νεομάρτυρα χριστιανού !!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ" ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΜΕ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ! Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ! *Η επίθεση που δέχεται η Ορθoδοξία είναι πλέον μέσ... περισσότερα »

ΗΡΞΑΝΤΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΔΙΚΩΝ

Ανάλυση τής σημερινής ιστορικής συγκυρίας:
«Έξεστιν Κλαζομενίοις ασχημονείν», αυτό το Αρχαίο Ελληνικό ρητό ταιριάζει απόλυτα στη παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση, και στα πιόνια & μαριονέτες αυτής, τους πολιτικούς «ηγέτες» των Η.Π.Α. & χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε.
Οι υπουργοί εξωτερικών τριών δυτικών δυνάμεων, της Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, είχαν σύσκεψη στο Κίεβο, με τον τέως νόμιμο Πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιανούκοβιτς, και συμφώνησαν στο παρόν Status Quo της Ουκρανίας. Η συμφωνία ανετράπη 24 ώρες μετά, που ξέσπασαν οι φονικές διαδηλώσεις στο Κίεβο, και η ανατροπή από τους Σιωνιστές «νέο-Ναζί», του νόμιμου προέδρου της Ουκρανίας.
Οι Δυτικές Σιωνιστικές δυνάμεις, προετοιμάζονταν εδώ και μήνες για τα γεγονότα αυτά της Ουκρανίας.
Τέτοια εμπιστοσύνη (Μπέσα) έχει η παγκόσμια Σιωνιστική κυβέρνηση.
Στο Κίεβο είχε σύσκεψη ο Σιωνιστής ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ κ. John Keri, με τους «νέο-Ναζί» Σιωνιστές πράκτορες της Δυτικής Ουκρανίας.
Η νέα Κυβέρνηση της Ουκρανίας προέκυψε μέσα από πραξικόπημα, των Δυτικών Σιωνιστικών δυνάμεων της Ν.Τ.Π. με πολλούς νεκρούς. Οι Σημίτες Σιωνιστές ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, στηρίζουν τους «αντι-σημίτες» «νέο-Ναζί» νέους ηγέτες του Κιέβου. Όλα τα πιστεύω θυσιάζονται για τα συμφέροντα!!!
Όλα αυτά έγιναν για να εγκαταστήσουν οι Αμερικάνοι πυραύλους στο έδαφος της Ουκρανίας, και να ζώσουν έτσι στρατιωτικά τη Ρωσία.
Η ΥΠ.ΕΞ της Ε.Ε. κυρία Κάθριν Άστον γνωρίζει ότι έγινε προβοκάτσια Σιωνιστών δυτικών πρακτόρων στη κεντρική πλατεία του Κιέβου.
Η ΑμερικανοΕβραία πρώην ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ, και υποψήφια πρόεδρος
των Σιωνιστικών ΗΠΑ, με δηλώσεις κατά της Ρωσίας, υπερέβη πάσαν έννοιαν υποτέλειας προς τους ψυχασθενείς ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας. Tα ίδια και οι δικοί μας ΣαμαροΒενιζέλοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα στους Κοσμοκράτορες.
Η νέα κυβέρνηση των «νέο-ναζί» διορίζει Εβραϊκής καταγωγής πρωθυπουργό τον Arseniy Yatsenyuk. Όλα για τα συμφέροντα.
Επίσης ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας είναι Εβραϊκής εθνικότητος σύμφωνα πάντα με τα διεθνή ΜΜΕ, και πιόνι της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπυ δεν διαμαρτυρήθηκε για τους «νέο-Ναζί» του Κιέβου. Τηρεί άκρα σιωπή! Οι Ισραηλινές υπηρεσίες ανά τον κόσμο, δεν διαμαρτυρήθηκαν. Όλα παίζονται για τα συμφέροντα.
Η ιδεολογία και ο πατριωτισμός «πάει περίπατο» για τα συμφέροντα!!
Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, Εβραίος την εθνικότητα Ισαακασβίλι, (προσέξτε το Ισαάκ), πήγε στο Κίεβο για στήριξη των «νέο-Ναζιστών».
Ο γνωστός και μη εξαιρετέος Αμερικανός Republican Γερουσιαστής Σιωνιστής σκληροπυρηνικός Μακ Κέϊν, πρόσφερε στήριξη στο νέο καθεστώς της Ουκρανίας.
Ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ, ΑμερικανοΠολωνόΕβραίος, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, και τώρα μέλος της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, μαζί με τον διαβόητο Εβραίο μέλος της παγκόσμιας διακυβέρνησης, Kissinger, είπε,
«Η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία παύει να είναι μεγάλη δύναμη». Συνεχίζει να λέει, « Η Νέα Τάξη Πραγμάτων, με πιόνια τις ΗΠΑ & Ε.Ε. είναι εναντίον της Ρωσίας».
Η Ουκρανία είναι το δυτικό φυλάκιο για να μη ξαναγίνει η Ρωσία μεγάλη δύναμη, και να καταστεί χώρα πιόνι των Κοσμοκρατόρων!!!
Υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο Πούτιν!!!
Η κρίση στην Ουκρανία είναι απαρχή επικίνδυνων παγκόσμιων φαινομένων και εξελίξεων. Κατόπιν όλων αυτών η Ρωσία ζήτησε παραίτηση της Κυβερνήσεως των στασιαστών πρακτόρων του Κιέβου, αλλιώς τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.
Τα Δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ οργιάζουν αυτές τις ημέρες σε προπαγάνδα, ότι για τα πολιτικά & πολεμικά γεγονότα της Ουκρανίας
φταίει λένε η Ρωσία, που εισέβαλε στρατιωτικά στη Κριμαία.
Θέλουν να ξεχνούν ποιος άρχισε τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, Γερμανικές & Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, σε πλήρη συνεργασία, οργάνωσαν και υποκίνησαν
τις διαδηλώσεις, και τελικά το πραξικόπημα στο Κίεβο.
Βασικά η Σιωνιστική Δύση, με τις ενέργειες αυτές, κήρυξε το πόλεμο στη Ρωσία.!!! Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό πύραυλο, ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή! Φαντασθείτε ένας τέτοιος πύραυλος να πέφτει στη Νέα Υόρκη, και άλλος ένας στο Σικάγο. Ο Αμερικανικός λαός θα επαναστατήσει εναντίον της Σιωνιστικής κυβέρνησης των ΗΠΑ, των υπηρετών των τρελών Κοσμοκρατόρων. Φαντασθείτε ένας τέτοιος πύραυλος να πέφτει στο Βερολίνο, και στο Λονδίνο…
Ήταν παλιό το σχέδιο της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης-Δικτατορίας, να «βάλουν χέρι» στην Ουκρανία, ώστε να περικυκλώσουν στρατιωτικά τη Ρωσία, και να σπρώξουν αυτήν βορειότερα, μέχρι να την καταλάβουν!!!
Ήταν παλιό σχέδιο των παγκόσμιων Σιωνιστών Δικτατόρων, να ζώσουν τη Ρωσία με στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Η παγκόσμια Σιωνιστική δικτατορία θέλει την Ουκρανία μέσα στην Ε.Ε. στο ΝΑΤΟ, και στο Δ.Ν.Τ. για να την ελέγχει απόλυτα, όπως ελέγχουν την πατρίδα μας, όμως υπολόγιζαν «χωρίς το Ξενοδόχο»!!!
Όλοι γνωρίζουμε πως άρχισαν και που κατέληξαν τα γεγονότα του Κιέβου. Τώρα πηγαίνει εκεί ο Βενιζέλος και καταθέτει στέφανον στο τύμβο των θυμάτων των δυτικών υπηρετών της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Οι «νέο-Ναζί» της Ουκρανίας υποστηρίζονται από τη Σιωνιστική Νέα Τάξη Πραγμάτων με όργανα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.
Ο Μέτερνιχ ΥΠ.ΕΞ. της κυβερνήσεως Σαμαρά δηλώνει ότι είναι μείζον θέμα η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας! Ο Βενιζέλος ενδιαφέρεται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, και όχι της Ελλάδος-Κύπρου!! Οι δηλώσεις αυτές είναι πρωτοφανείς και απαράδεκτες για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος, δηλαδή ο Βενιζέλος θα στείλει Ελληνικές δυνάμεις, (λόγω ΝΑΤΟ), να πολεμήσει στην Ουκρανία, για τα συμφέροντα των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π. & ΗΠΑ – Γερμανίας;; Για τα συμφέροντα των δολοφόνων των Ελλήνων;;;
Αυτός ο υπουργός είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα!!!
Η Ελλάς πρέπει να μείνει ΟΥΔΕΤΕΡΗ σε πιθανή ανάφλεξη, για να τιμωρήσουμε τους «συμμάχους» αυτούς που μας χρεοκόπησαν, και μας εξαθλίωσαν. Οι «νέο-Ναζί» του Κιέβου δεν θα διαρκέσουν για πολύ, αφού έρχεται νέα επανάσταση! Εμείς οι Έλληνες φωνάζουμε, Όχι στην εμπλοκή της Ελλάδος, στους τυχοδιωκτισμούς των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π. του ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-& Ε.Ε. στην Ουκρανία.
Όχι στις πολιτικές των ΣαμαροΒενιζέλων, υπηρετών και υποτελών των ψυχασθενών ηγετών της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης.
Η Ρωσία σήμερα εφαρμόζει τη μέθοδο «Καρότο και μαστίγιο» στη Σιωνιστική Δύση, και λέγει, «Από εμάς εξαρτάται η σταθερότητα της Ευρώπης». Η Ρωσία ομιλεί από θέσεως ισχύος με τη Σιωνιστική Δύση.
Αμερικανικές και Γερμανικές Σιωνιστικές μυστικές υπηρεσίες οργάνωσαν και υποκίνησαν τις φονικές διαδηλώσεις στο Κίεβο.
Oi πολιτικοί της Ε.Ε. & Η.Π.Α. είναι όλοι τους πιόνια & μαριονέτες της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. Στην ουσία η Σιωνιστική Δύση, παρεμβαίνοντας στα εσωτερικά της Ουκρανίας, κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία.
Τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι με τη Ρωσία. Αυτό θα φανεί στο μέλλον στα στενά του Βοσπόρου – Δαρδανελίων και θαλασσίων διαδρόμων του Αιγαίου!!! Ή μήπως η Κυβέρνηση ΣαμαροΒενιζέλων θα πολεμήσουν στο πλευρό της Τουρκίας, για υποστήριξη Τουρκικών συμφερόντων;;; Από αυτούς όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς!
Στη περίπτωση αυτή θα αποδείξουν πόσο Προδότες είναι!
Ο Πούτιν είπε στον ΟΒΑΜΑ, «αν εμπλέξεις τη Τουρκία στο παιχνίδι,
τότε θα φτάσω μέχρι το Αιγαίο»…..
Η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, υπόσχονταν στους Ουκρανούς την είσοδο της Ουκρανίας στη Σιωνιστική Ε.Ε. της Μέρκελ, και ότι θα
«τρώνε με χρυσά κουτάλια», και έτσι ξεσήκωσαν τους αφελείς-αθώους Ουκρανούς. Τα όσα συνέβησαν στο Κίεβο υποκινήθηκαν από τη Σιωνιστική Δύση, για τα Γεωπολιτικά & Γεωστρατηγικά συμφέροντα της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, εις βάρος της Ρωσίας.
Τι να πρωτοθυμηθούμε, τα κορίτσια των «Pussy Riots»;; τη Τζούλια Τιμοσένκο;; τους ακροδεξιούς πράκτορες των Δυτικών «νέο-ΝΑΖΊ»;; τους ελεύθερους δυτικούς σκοπευτές;; τους επιστρατευμένους από τη δύση Ισλαμιστές;; τη «Πορτοκαλί Σιωνιστική επανάσταση» της Τιμοσένκο;; τους πληρωμένους από τη δύση πράκτορες;;;, τους Τσετσένους Ισλαμιστές αντάρτες;; τους μαχητές της «Αραβικής Άνοιξης»;; μέχρι και οι μισθοφόροι πολεμιστές της «Λεγεώνας των Ξένων» ενεργοποιήθηκαν!!! Όλοι αυτοί χρηματοδοτήθηκαν από τη Παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση για να δράσουν στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας!!! Κατόπιν αυτού περιμένατε η Ρωσία να κάτσει με σταυρωμένα χέρια;; Αντέδρασε δυναμικά, όπως θα αντιδρούσε μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της.
Οι ψυχοπαθείς Κοσμοκράτορες κατόπιν όλων αυτών των υπονομευτικών ενεργειών, έφεραν το αποτέλεσμα να διώξουν από την Ουκρανία τον νόμιμα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, και να εγκαταστήσουν «επαναστατική» κυβέρνηση μειοψηφίας των «νέο-Ναζί» πρακτόρων της Σιωνιστικής διακυβέρνησης του πλανήτη!!!
Σημειωθήτω ότι οι ακροδεξιοί «νέο-Ναζί» του Κιέβου, υποστηρίζονται & χρηματοδοτούνται από τις δυνάμεις της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Τώρα οι «νέο-Ναζί» του Κιέβου, παρακαλούν τη Δύση, να τους βάλλουν στο Δ.Ν.Τ. για χρηματοδότηση. Έτσι η κατάσταση στο Κίεβο έφθασε να είναι εκτός ελέγχου. Η Ελλάς σε πιθανή ρήξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ, πρέπει να παραμείνει ΟΥΔΕΤΕΡΗ, και όχι να βοηθήσουμε τους Σιωνιστές δολοφόνους μας της Τρόϊκας, του ΔΝΤ, της Μέρκελ, και των Τούρκων. Για παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κατηγορούν τη Ρωσία, ποίοι;;; Οι Σιωνιστές Αμερικανοί, που εισέβαλαν στη Κορέα, στο Βιετ-Νάμ, στη Κύπρο (μέσω Τούρκων), στο Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, και Συρία, τέτοια υποκρισία, σε στιγμή που αυτοί διέπραξαν αντισυνταγματικό πραξικόπημα, και με τη δύναμη και χρήση των όπλων, ανέτρεψαν το νόμιμο πρόεδρο της χώρας, και εγκατέστησαν τους «νέο-Ναζί», πράκτορες των Σιωνιστών της Ν.Τ.Π.!!
Ο λαός λέει τη φράση, «κοίτα ποιος μιλάει»!!!
Ο ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ John Keri αγκάλιασε τους πράκτορες της Ν.Τ.Π.!
Στήριξη στο Πούτιν πρόσφερε ο Κινέζος Πρόεδρος.
Η Κίνα απειλεί με νομισματικό και οικονομικό Αρμαγεδδώνα τις ΗΠΑ λέγοντας, «Αν επιτεθείτε στη Ρωσία, δώστε μας ως εγγύηση των ομολόγων σας, το χρυσό σας». H δε Ρωσία απειλεί τις Αμερικανικές τράπεζες, με στάση εξωτερικών πληρωμών των δανείων.
Η Ρωσία-Κίνα απειλούν να βγάλουν στην αγορά τα Αμερικάνικα ομόλογα. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Αμερικανική οικονομία θα καταρρεύσει. Είναι που είναι ετοιμόρροπη!!!
Αυτά έγιναν διότι οι παγκόσμιοι Σιωνιστές προέβησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Δηλαδή προέβησαν σε οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, για αντίποινα.
Όπως λένε τα διεθνή ΜΜΕ, λίγες-λίγες οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραδίδονται σιγά-σιγά στη Ρωσία, αφού είναι δημιούργημα των Ρώσων. Η Κριμαία κατελήφθη υπό των Ρωσικών δυνάμεων, χωρίς να ανοίξει μύτη, λέει ο λαός. Η λέξη Κριμαία, πρώην Ταυρίδα, είναι Ελληνική λέξη, με δεκάδες Ελληνικές πόλεις & χωριά που φέρουν Ελληνικά ονόματα, όπως Σεβαστούπολη, Συμφερούπολη, Μαριούπολη.
Θεοδοσία, κ.λ.π. Η πρώην Ταυρίδα, και σήμερα Κριμαία, κατοικήθηκε από τους Αρχαίους Έλληνες τον 5ο και 4ο π.χ. αιώνα, και ίδρυσαν κατά μήκος των ακτών της Κριμαίας, πολυάριθμες Ελληνικές πόλεις.
Σήμερα στη χερσόνησο της Κριμαίας-Ταυρίδας, κατοικούν περίπου 150.000 Έλληνες, σε σύνολο πληθυσμού 2 εκ. κατοίκων ΕλληνοΡώσων γιαυτό η Ελλάς οφείλει ευγνωμοσύνη στη Ρωσία, διότι με την επέμβασή της, διέσωσε τους Ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι επρόκειτο να εξολοθρευτούν από το μελλούμενο Σιωνιστικό καθεστώς της Δύσης.
Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, είναι προέκταση των γεγονότων που συνέβησαν στη Λιβύη, Αύγυπτο, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, κ.λ.π. είναι συνέχεια της «Αραβικής Άνοιξης», της «Πορτοκαλί Επανάστασης» της Τιμοσένκο, των σχεδίων των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων για παγκόσμια Κυριαρχία, σύμφωνα με
«Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών». Αυτό το κάνουν για να στερήσουν από τη Ρωσία, ένα πολύτιμο φίλο, και σύμμαχο, την Ουκρανία, μέσα από τα εδάφη της οποίας περνούν όλοι οι Ρωσικοί αγωγοί ενεργείας που ζεσταίνουν τις χώρες κράτη-μέλη της Σιωνιστικής Ε.Ε. Η Γερμανία της Μέρκελ, θα σπάσει πάλι τα μούτρα της από τη Ρωσική Αρκούδα, όπως τα έσπασε στο Β! Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ελπίζω ύστερα από αυτή τη περιγραφή των γεγονότων, να θυμηθείτε ποίος «Ήρξατο χειρών αδίκων»…
Η Ρωσία έστειλε αυστηρό μήνυμα στους Δυτικούς ότι δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα γεγονότα στην Ουκρανία τύπου Γεωργίας.
Σήμερα η Ουκρανία ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια λίγο πριν πέσει στο ράμφος των γερακιών της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ο Πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας που ξεκίνησε από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, είναι βρώμικος όχι μόνον εναντίον του Λαού της Ουκρανίας, αλλά και εναντίον όλης της ανθρωπότητας.
Πρόκειται για επέλαση της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, της οποίας τα απάνθρωπα σχέδια έφραξε η Ρωσία. Όλοι εμείς οι κάτοικοι του πλανήτη Γη, οφείλουμε χάριτας στη Ρωσία, για την ελευθερία μας.
Οφείλουμε τη καλή μας τύχη στη Ρωσία, αλλιώς τώρα θα είμαστε υπηρέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυριαρχίας-Δικτατορίας.
Μια παροιμία λέει, «Μέσα στη τύχη κρύβεται ο ΘΕΟΣ»………..
Τα δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ, κρύβουν την αλήθεια των γεγονότων, και ποίος τα προκάλεσε. Η Ουκρανία ΄τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με καθαρά εξτρεμιστικές Σιωνιστικές δυνάμεις. Εν όψει αυτής της εισβολής των Σιωνιστικών δυτικών δυνάμεων, μέσω ένοπλων πρακτόρων, ένοπλων ελεύθερων σκοπευτών, και τοπικών «ναζιστικών» Σιωνιστικών δυνάμεων, η Ρωσία δεν μπορούσε να αδιαφορήσει, έπρεπε να προστατεύσει την ειρήνη, και τους Ρωσικούς πληθυσμούς που κατοικούν στις πόλεις της Ουκρανίας.
Ιδιαίτερα στη Κριμαία, όπου βρίσκεται Ελληνο-Ρωσικός πληθυσμός, και ο κεντρικός ναύσταθμος του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι φραστικές απειλές των Δυτικών Σιωνιστικών δυνάμεων, δεν πτόησαν τη Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται το πληθυσμό της, και τα δίκαιά της. Η Ουκρανία ήδη χωρίζεται στα δύο. Πρώτοι παραβίασαν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες της παγκόσμιας διακυβέρνησης, με τα γνωστά γεγονότα του Κιέβου.
Τα Ελληνικά φιλοδυτικά ΜΜΕ, λένε πολλά ψέματα, κάνοντας προπαγάνδα υπέρ της Σιωνιστικής Δύσης, δηλαδή υποστηρίζουν τους δυνάστες, κατακτητές, και δολοφόνους του Ελληνικού Λαού, Σιωνιστές Αμερικανούς, Γερμανούς, ΝΑΤΟ, Τρόϊκα, ΔΝΤ, και όλο αυτό το κακό συναπάντημα του πλανήτη. Επίσης τα δυτικά Σιωνιστικά ΜΜΕ, τάσσονται μονομερώς υπέρ των ενεργειών της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα της Ουκρανίας.
Η Ρωσία χτυπά «καμπανάκι» για Γ! Παγκόσμιο Πόλεμο, εάν οι Δυτικοί δεν σταματήσουν. Εν τω μεταξύ ο Πούτιν αδιαφορεί για τα κροκοδείλια
δάκρυα των μαριονετών Σιωνιστών προέδρων των ΗΠΑ & Ε.Ε.
Οι Γ.Γ. Ο.Η.Ε. & ΝΑΤΟ δυστυχώς και αυτοί απεδείχθησαν πιόνια και μαριονέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής ηγεσίας των ψυχασθενών Κοσμοκρατόρων, από τους οποίους αντλούν τη δύναμή τους, και τη πολυθρόνα. Αφεντικά στη Δύση είναι οι ψυχοπαθείς ηγέτες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, ή αλλιώς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, και οι Πρωθυπουργοί , Πρόεδροι, & Βασιλείς των χωρών κρατών-μελών της Ε.Ε. είναι απλώς πιόνια & μαριονέτες των τρελών ηγετών της παγκόσμιας Σιωνιστικής δικτατορίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
Ο Ο.Η.Ε. , ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ΗΠΑ, Ιαπωνία, κ.λ.π. τελούν υπό τον απόλυτο έλεγχο των τρελών ηγετών της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Από αυτή την εξουσία εκπορεύονται όλα τα κακά της ανθρωπότητας.
Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι προαναγγελία σχεδόν πολέμου, την έκταση του οποίου όλοι υποπτευόμαστε. Προς το παρόν η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε ψυχρό πόλεμο μεταξύ Σιωνιστικής Δύσης & Ρωσίας.
Η Γεωπολιτική & Γεωστρατηγική στο πλανήτη, ευρίσκεται σε ανωμαλία. Η παγκόσμια ειρήνη ευρίσκεται σε κίνδυνο!!
Η Ουκρανική κρίση δυνατόν και πιθανόν να εξελιχθεί σε θερμή σύγκρουση Σιωνιστικής Δύσης & Ρωσίας-Κίνας.
Γι’αυτό βλέπετε τον ΟΒΑΜΑ διστακτικό.
Αυτά που κάνουν σήμερα στην Ουκρανία, τα ίδια κάνανε στην Ελλάδα
οι κλέφτες και δολοφόνοι του Ελληνικού Λαού, ηγέτες της Ν.Τ.Π.
Μετά το Σιωνιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία, η μόνη ελπίδα για τη Δύση να αποφύγει το πόλεμο, είναι η διπλωματική μαεστρία του Πούτιν
και οι αμφιβολίες και διστακτικότητα του ΟΒΑΜΑ, στις εντολές των ψυχασθενών ηγητόρων της Ν.Τ.Π.
Τώρα καλούμεθα εμείς οι Έλληνες-λόγω αναξίων και ανικάνων πολιτικών- να θυσιαστούμε για τους κλέφτες και δολοφόνους του Ελληνικού Λαού, για εκείνους τους ψυχασθενείς ηγέτες της Ν.Τ.Π. και παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, που μας χρεοκόπησαν, και γέμισαν τη πατρίδα μας με Ισλαμιστές λαθρομετανάστες.
Κανείς στο καθεστώς των ΗΠΑ, και κανείς των ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν είχε αρκετό μυαλό για να δεί το προφανές αποτέλεσμα της αυτάρεσκης επέμβασής τους, στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας. Οι «νέο-Ναζί» πράκτορες της Ν.Τ.Π.
που ανέλαβαν την εξουσία στο Κίεβο, είναι ανδρείκελα και ορντινάντσες της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης.
Εάν κυβερνάται κύριοι της Ν.Τ.Π. με τέτοιο τρόπο το πλανήτη, έτσι εξηγείται το φαινόμενο των επικίνδυνων πολιτικών και πολεμικών καταστάσεων, και τη δυστυχία των Λαών του πλανήτη.
Κύριοι της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. αποτύχατε!!!
Συγχαρητήρια για τις επιλογές Σας, κύριοι, κύριοι, ROTHSCHILD & ROCKEFELLERS. Το όνομά σας θα μείνει με «χρυσά» γράμματα στας δέλτους της παγκόσμιας Ιστορίας, προς διδαχή των επιγενομένων.
Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε
του Αντώνη Ι. Γρυπαίου – Διεθνολόγος

ΟΙ 154 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού;

 Οι Άγιοι Τόποι. Χάρτης του 1759 ("Terra Sancta sive Palæstina").

Ποιες ήσαν οι 154 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης κατά την εποχή του Ιησού Χριστού;

Διαβάστε τις μέχρι τούδε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία, σύμφωνα με χάρτη του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης!.. 
Η Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού.
Χάρτης του κ. Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος έγινε ειδικά για το έργο μας: "Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός".
ΟΙ 154 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Κατωτέρω παραθέτουμε έναν αλφαβητικό πίνακα του κ. Κων/νου Γεωργακόπουλου, Καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης, ο οποίος εμφανίζει τις μέχρι τούδε ανευρεθείσες 154 Ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, κατά την εποχή του Ιησού Χριστού, η οποία περιλάμβανε τα σημερινά κράτη Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία.
Περιττό να πούμε ότι τις πόλεις αυτές μνημονεύουν πάρα πολλοί αρχαίοι Έλληνες, Λατίνοι και Ιουδαίοι ιστορικοί και συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο Πλούταρχος, ο Παυσανίας, ο Στοβαίος, ο Βιργίλιος , ο Ιώσηπος και άλλοι.
Ο πίνακας έχει ως ακολούθως:
1. Αβέλα Βαταναίας
2. Αβίλη (Ιορδάνης)
3. Αβίλη (Φοινίκη)
4. Αγκάλη
5. Άδρα
6. Άδουρα (Ιδουμαία)
7. Άζωτος (Ashdod: Πεντάπολις Φιλισταίων)
8. Αιαλών
9. Αιλία (Eyiat)
10. Αινών (Σαμάρεια)
11. Αίρη (Πεντάπολις Φιλισταίων)
12. Άκη
13. Ακκαρών (Πεντάπολις Φιλισταίων)
14. Ακράβατα
15. Αμάθη
16. Αμαθούς (Ιουδαία)
17. Ανθηδών (πλ. Γάζα)
18. Αντιόχεια η προ Ίππου (πλ. Τιβεριάς)
19. Αντιόχεια (Γέρασα)
20. Αντιπατρίς (Ιουδαία, ΒΔ Ιόππης)
21. Απολλωνία (μετ. Ιόππης-Καισαρείας )
22. Άραδος (εκβ. Ελευθέρου /ομοσπονδία: Τύρος, Σιδών, Άραδος)
23. Άρβηλα (Γαλιλαία)
24. Αρέθουσα (Ιδουμαία)
25. Αρέθουσα (Ιουδαία)
26. Αρεόπολις (επί Αρνώνος)
27. Αρίνδηλα (Ιτουραία)
28. Άρκη (Φοιν)
29. Αρχελαϊς (Ιουδαία)
30. Αρχελαίς (μετ. Ιεριχούς-Σκυθοπόλεως / Πτολεμαίος / Δ. Ιουδαία)
31. Ασκαλών (Asguelon /ΒΔ Γάζας)
32. Άστυρα
33. Βαιταρρούς
34. Βαλανέαι (: Λευκάς)
35. Βάλδας (Φοιν.)
36. Βάσηρα (Φοιν.)
37. Βηθανία (Δεκάπολις)
38. Βερενίκη – Πέλλα
39. Βόστρα
40. Βότρυς (Φοιν Β. Βύβλος .)
41. Bουκόλων πόλις
42. Γάβα (Ιουδαία / Α. Καισάρειας )
43. Γάβαλα (Φοιν.)
44. Γάδαρα (Δεκάπολις)
45. Γάδαρα (Ιουδαία /ΝΑ Ιόππης)
46. Γάδωρα (Δεκάπολις)
47. Γάζα (Φιλιστ. /τέως Καδύτις)
48. Γαζαίων Λιμήν (Επ. Nazle)
49. Γάζωρος
50. Γέθη (Φιλιστ. Tel – Es - Safi)
51. Γέραρα (Φιλιστ. / έδρα βασιλέων)
52. Γέρασα (Πολύβιος/30χιλ. β. Αman)
53. Γιγγλυμώτη (Φοιν)
54. Γίππα (ή Γίττα ;)
55. Γάαρα
56. Γυναικόσπολις
57. Δάβειρα (Γαλιλ. Τ. Φιλωτέρεια)
58. Δαμασκός (Δεκάπολις)
59. Δημητριάς (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ)
60. Δίον (Δεκάπολις / Husn)
61. Διόσπολις (τ. Λύδδα / ΝΑ Ιόππης)
62. Δίφροι (Φοιν)
63. Δώρος (Φοιν.)
64. Έβοδα
65. Εκρών (Φιλιστ)
66. Ελαία (Φοιν. Μετ. Τύρου –Σιδώνος)
67. Ελευθερόπολις (μετ. Ιεροσόλυμα –Ασκαλόν)
68. Ελούσα (πλ. Αραβίας)
69. Έμεσα (Φοιν.)
70. Έμμαθα
71. Εσεβών
72. Επτάπηγον (Ettarga / B. λίμνης Γεννησαρέτ)
73. Ζόρα
74. Ηλιούπολις (Δεκάπολις)
75. Θήβαι
76. Θήνα (Σαμάρεια )
77. Ιάμνεια (Φιλιστ. Μετ. Αζωτη-Ιόππης/5 χιλ. ακτή / Iebna)
78. Ιεριχός (-ώς)
79. Ιήνυσας (λιμήν /Ηρόδοτος/ μετ. Γάζας –Αιγυπτ. συνόρων)
80. Ίμυρα
81. Ίνα (Δεκάπολις)
82. Ιόππη (Yafa)
83. Ιουλιάς (Βηθσαϊδά)
84. Ιππόνη (Δεκάπολις)
85. Ίππος (Δεκάπολις / πα. Γαλιλαία)
86. Ιτύκη
87. Ιωτάπατα (Γαλιλαία)
88. Κάδυτις (πλ. Θαλάσσης > Γάζα > Ιεροσόλυμα)
89. Καισάρεια (μετ. Ιόππης –Τύρου /τ. Στρατωνίς)
90. Καισάρεια η Φιλίππου (πηγές Ιορδάνου / τ. Πανιάς)
91. Κάναθα
92. Καναλά (Δεκάπολις)
93. Καπιτωλιάς
94. Κάρνη (= Κάρνιον /Φοιν.)
95. Κορεαί (Β. Ιουδαία, δεξ. Παραποτ. Ιορδάνου .Β. Ιεριχούς / Kurana)
96. Κροκοδείλων πόλις
97. Κρομμύων πόλις (πλ. Ασκαλών)
98. Λάρισα (Ιδουμαία)
99. Λαχίς
100. Λεοντόπολις (Φοιν. / μετ. Βηρυτ. – Σιδώνος)
101. Λήγιον (Leggio, πλ. Θαβώρ / 15 χιλ. Ναζαρέτ)
102. Λίσα
103. Λύδδα (Σαμάρεια (< Διόσπολις)
104. Μάζαινα
105. Μάμυις
106. Μαριαμμία (Φοιν)
107. Μάρμη
108. Μάρσιππος (Φοιν)
109. Μαρσύα (Μάρισα).
110. Μαχαιρούς (Ιουδαία / Mukawir / 60 σταδ. Ν. Θαλ.)
111. Μέδεβα
112. Νάζαρα (Ναζαρέτ / El Nazira)
113. Νεάπολις ( Nablus / Σαμάρεια)
114. Νέσσοινα
115. Νικόπολις (Emaus)
116. Νίειβις (Περαία, πλ. Τίγρητος)
117. Νόμβα (Ιουδαία)
118. Πανεάς (= Πάνειον /Φοιν)
119. Πάφανα (Δεκάπολις)
120. Πέλλα (Δεκάπολις)
121. Περιστερή (Φοιν)
122. Πέτρα (Περαία, πλ. Ιορδάνου)
123. Πέτρα (Ιδουμαία, πλ. Αραβίας)
124. Πηγαί
125. Πλάτανος (Φοιν.)
126. Πορφυρών (Φοιν,)
127. Πτολεμαίς (τ. Άκκα)
128. Πύργος Στράτωνος ( > Καισάρεια)
129. Ραφάνεια
130. Ραφία
131. Σαμουλίς
132. Σάρηπτα
133. Σεβάστεια (<Σαμάρεια / όρος Somer = Σαμάρειον)
134. Σέκελλα
135. Σελεύκεια (τ. Άβιλα /Περαία / Ιδρ. Σέλευκος Νικ.)
136. Σεπφωρίς (Γαλιλαία /Sefuri / Δοκαισάρεια)
137. Σίκυμα (Σαμάρεια)
138. Σκυθόπολις (Beth – Shan /Δεκάπολις / 600 σταδ. Ιεροσόλυμα, αρ. Ιορδάνου)
139. Σόανα (Δεκάπολις)
140. Συκαμίνων (Φοιν)
141. Σύναγγος (Φοιν.)
142. Σώζουσα
143. Τάβαι (Περαία)
144. Ταριχέαι (- εία) (Ιουδαία /Λίμνη Γεννησαρέτ)
145. Τιβεριάς (Tiberiya /Γαλιλαία)
146. Τύρος
147. Φαινά
148. Φάραθος (Γαλιλαία)
149. Φασαηλίς (Ιουδαία)
150. Φιλαδέλφεια (Δεκάπολις)
151. Φιλωτέρεια (Ν. λίμνης Γεννησαρέτ)
152. Χάλκη
153. Χαλκίς (Ιδουμαία)
154. Χαράκμωβα (Μουβουχάραξ).

Αναρτήθηκε: 26/04/11 17:59

ΝΟΘΕΙΑ των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ

Όταν έχεις στά χέρια σου όλη τήν τράπουλα τήν ανακατεύεις εσύ...
καί όπως σέ εξυπηρετεί κάθε φορά...

Κυκλοφορούν φήμες και ψίθυροι, αλλά και δημοσιεύματα των ΜΜΕ, ότι επίκειται ΝΟΘΕΙΑ των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ, όπως σε κάθε εκλογή.
Η Παγκόσμια Κυβέρνηση-Δικτατορία δεν θα αφήσει τη «μπουκιά-Ελλάς, να φύγει από το στόμα της».
Προς ενημέρωση του Ελληνικού Λαού παραθέτουμε τα κάτωθι, παρμένα από τα ΜΜΕ.
Άλλα ψηφίζουμε το πρωϊ, και άλλα βγαίνουν το βράδυ.
Πράγματι είναι περίεργη η ύπαρξη της εταιρείας ηλεκτρονικών υπολογιστών SINGULAR LOGIC
μέσα στο Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Κατελήθη πάσα έννοια ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ!!!
Δεν υπάρχει ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ούτε στα υπουργεία μας. Παντού κάνουν κουμάντο οι δανειστές της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του Λόρδου Μεγιστάνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Την εταιρεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών SINGULAR LOGIC την αγόρασε ο Λόρδος Ολιγάρχης ΡΟΤΣΙΛΝΤ πρόεδρος της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι παμφάγον όν, τίποτα δεν αφήνει να πέσει κάτω, είναι αρπακτικό πρώτης επιλογής, όλα τα αγοράζει, «όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει» λέει ο Λαός.
Η εταιρεία SINGULAR LOGIC είναι αυτή που μέσω των Η/Υ εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα, και εμείς οι αφελείς τα πιστεύουμε. Σιγά μην άφηνε ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ τους εφιάλτες πολιτικούς, πιόνια του, απροστάτευτους.
Ο Λόρδος Επικυρίαρχος, Μεγιστάνας και Ολιγάρχης Βαρώνος ΡΟΤΣΙΛΝΤ βγάζει ότι αποτελέσματα θέλει. Βγάζει ότι κόμματα επιθυμεί. Βγάζει τους βουλευτές που είναι υπάλληλοί του, και έχουν συγγενικότητα με την δική του Εθνότητα. Ο Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ σκέφθηκε, «Δώσμου το λογισμικό των Η/Υ, και θα κυβερνάω εγώ την Ελλάδα».
Σαν το Παππού του με το δολάριο.
Αυτό το πράττει μέσω των Η/Υ του Ελληνικού (υποτίθεται) Υπουργείου Εσωτερικών, για να εξασφαλίσει-σαν δανειστής και Κοσμοκράτορας- την ψήφιση όλων των Μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, που προστατεύουν τα συμφέροντά του. Ο Ελληνικός Λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, πλιν Ρωσίας.
Ο αφελής Λαός ψηφίζει κατά 80% Μνημόνιο, απληροφόρητος ών!!!
Πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών, να εξασφαλίσει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ από τον οποίον πληρώνεται, και ΟΧΙ τον Κοσμοκράτορα Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Χρόνια τώρα η εταιρεία SINGULAR LOGIC των Η/Υ, Σιωνιστικών συμφερόντων-ιδιοκτησίας ΡΟΤΣΙΛΝΤ, έχει αναλάβει την διεξαγωγή των εκλογών, μέσω των προδοτών
πολιτικών αχυρανθρώπων του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται όλα τα εκλογικά αποτελέσματα.
Έτσι ο Κοσμοκράτορας ΡΟΤΣΙΛΝΤ κάνει HACKING, - μέσω Η/Υ και ελέγχει την Ελληνική Δημοκρατία.
Έγκλημα κατά της πατρίδος έκαναν οι προδότες πολιτικοί εκείνοι που επέτρεψαν να πωληθεί στον Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ η εταιρεία των Η/Υ των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Αρχικά η SINGULAR LOGIC ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας MIG, αυτή η εταιρεία την πούλησε στη Τράπεζα Πειραιώς, και η Τράπεζα τη πούλησε στο παμφάγον όν Μεγιστάνα και Παντοκράτωρα Λόρδο ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Αυτά τα γνωρίζουμε από τα ΜΜΕ.
Έπρεπε η τότε Ελληνική Κυβέρνηση να αγοράσει την SINGULAR LOGIC, να την κάνει Δημοσίου συμφέροντος, και όχι να αφήνει τον κάθε επιχειρηματία να κάνει κουμάντο, και να βάζει στο χέρι στα εκλογικά αποτελέσματα.
Από κοντά και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες προσγειώνουν το Λαό, για το εκλογικό αποτέλεσμα......
Εμείς ο Λαός, σαν εκλογικοί αντιπρόσωποι, φροντίζουμε να μην κλαπεί ούτε μία ψήφος από τα κόμματα, ή από τους υποψηφίους βουλευτές, και ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ κάνει ότι θέλει!!! Βγάζει τα δικά του αποτελέσματα!!!!
Μας ενδιαφέρει η SINGULAR LOGIC διότι συνοψίζει τις καταμετρημένες ψήφους, και το αποτέλεσμα που βγάζει
ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, και ο Λαός το πιστεύει. Τουλάχιστον το 1/3 των βουλευτών είναι της απολύτου εκλογής και επιλογής του Επικυρίαρχου Κοσμοκράτορα Λόρδου, Βαρώνου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Το παράλογο είναι ότι μια ιδιωτική εταιρεία εκδίδει τα αποτελέσματα, εν απουσία αντιπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που αγωνίσθηκαν στις εκλογές.
Ποίος νόμος δίνει το δικαίωμα στο Υπουργείο Εσωτερικών να δίνει το πλέον νευραλγικό πόστο των εκλογών σε μιά ιδιωτική εταιρία;;;
Ο Ελληνικός Λαός ερωτά, είναι αξιόπιστα τα εκλογικά αποτελέσματα, ή ο Παντοκράτωρας Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ εκλέγει τους βουλευτές, και την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση;;; για εξασφαλίσει το παράνομο ΧΡΕΟΣ & τα Μνημόνια;;;(παράνομο και επαχθές το χαρακτήρισε πρόσφατα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής).
Να σκεφθείτε ότι την εταιρεία αυτή την πληρώνει ο Ελληνικός Λαός εκ του υστερήματος, για να εκλέγει ο Μεγιστάνας Επικυρίαρχος ΡΟΤΣΙΛΝΤ τους εκλεκτούς.
Πολιτικό συμπέρασμα.
-----------------------------

Ο Επικυρίαρχος Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ δεν θα αφήσει να εκλεγεί μια κυβέρνηση του Λαού, Πατριωτική. Πάντα θα εκλέγει μνημονιακές κυβερνήσεις συνεργασίας, μνημονιακών κομμάτων και επίορκων πολιτικών.
Oι εφιάλτες πολιτικοί πούλησαν στον ΡΟΤΣΙΛΝΤ την εταιρεία Η/Υ υπολογισμού εκλογικών αποτελεσμάτων, ώστε ο Λόρδος ΡΟΤΣΙΛΝΤ να ελέγχει Κοινοβούλιο και Κυβέρνηση, εκλέγοντας υπουργούς-βουλευτές πολιτικούς ορντινάντσες δικές του.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ.
ΟΧΙ στην κατοχή, ΝΑΙ στην ρήξη, * ήταν το μήνυμα της μαζικής αποχής στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Την ώρα που το 44,8% των 9.840.525 εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους είπε ΝΑΙ στην ξενόδουλη κατοχή, ένα 55,20% βροντοφώναξε ΟΧΙ στην νομιμοποίηση των μνημονίων και των κοτσαμπάσηδων. Η λαϊκή πλειοψηφία αποφάσισε να βγεί από το 41χρονο λήθαργο της, να ‘ρθει σε ρήξη με το σύστημα και να αναθέσει τώρα σε Έλληνες την διακυβέρνηση της χώρας.* *Στις τελευταίες εκλογές της μεταπολίτευσης πρυτάνευσε πνεύμα πολιτικής αναισθησίας, ανθελληνισμού και ψεύδους, διεξήχθηκαν δε σε ατμόσφαι... περισσότερα »

H Ορθόδοξη Ελλάδα, Σε καθεστώς σιωνιστικής αιχμαλωσίας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Δόγμα Ζόνενφελντ : Αυτό είναι το σχέδιο γενοκτονίας του Ελληνικού Έθνους ]*Βαρύτατα και αδιάλειπτα τα πλήγματα που δέχεται η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και δη τα τελευταία χρόνια. Χτυπήματα, τα οποία προέρχονται από τον προαιώνιο εχθρό του Ελληνισμού, τον Εβραϊσμό-Σιωνισμό. * **Κυριότερος στόχος τους η εξόντωση οποιουδήποτε Ελληνικού στοιχείου στον πλανήτη Γη και η οριστική επικράτησή τους, σε κάθε επίπεδο. Για την εκπλήρωση των επαίσχυντων αυτών στόχων λειτουργούν με υποχθόνιες μεθοδεύσεις και ύπουλες τακτικές,* κάτι που φαίνεται από τα ανθε... περισσότερα » ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ... περισσότερα »

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
«Και οι κύνες αναιδείς τη ψυχή, ουκ ειδότες πλησμονήν και εισί πονηροί ουκ ειδότες πάντες εν ταις οδοίς αυτών εξηκολούθησαν, έκαστος κατά το εαυτού» (Ησαΐα νστ΄10). Ένα προδοτικό πολιτικό κατεστημένο, μια ξεπουλημένη οικονομική ελίτ που ποτέ δεν αισθάνθηκε ελληνικά, μια εγκληματικά αναίσθητη τραπεζιτική ολιγαρχία που είναι όργανο ξένων ανθελλήνων τοκογλύφων και μια οικουμενιστική νεοταξική θρησκευτική ηγεσία, έφεραν την μοναδική χώρα στον κόσμο με τόσους ήρωες στην ιστορία της, στην σημερινή άθλια κατάσταση και μνημονιακή σκλαβιά. Η Νέα Τάξη είχε οργανώσει καλά τα σχέδια της για την... περισσότερα »SCIENTOLOGY ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΆΚΤΟΡΕΣ

TΩΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΑΙΕΝΤΟΛΟΓΟΥΣ: “ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ Η CIA ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”!

*Τώρα που αρχίζει να μην τους είναι χρήσιμος, τον βγάζουν αργά αλλά σταθερά στη “σέντρα” μέχρι να τον τελειώσουν. Η αντίστροφη μέτρηση, άρχισε για τον στραπατσαρισμένο ηγεμόνα της ΝΔ που στηρίζεται πια σε γυάλινα πόδια και το σύστημα της διαπλοκής αρχίζει να τον αδειάζει. Μία από τις γνωστές ιστορίες στους “μυημένους” αλλά άγνωστη στο ευρύ κοινό είναι όλα όσα υποστήριζαν στη μυστική τους αλληλογραφία τα μέλη των Ελλήνων Σαιεντολόγων, αποκρυφιστική και παραθρησκευτική οργάνωση για την επίσημη θρησκεία του Ελληνικού Κράτους. Στα αρχεία που αναδύονται(για ποιο λόγο άραγε σήμερα;)υπενθ... περισσότερα » 

ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για την παραθρησκευτική οργάνωση που “ενέκρινε” τον Ανδρέα Λοβέρδο! Γι’ αυτό δεν λείπει από καμμία κυβέρνηση;

ΑΣΥΛΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ! Εάν απορείτε πως είναι δυνατόν κάποιοι πολιτικοί να φαίνονται “παντός καιρού”, διαβάστε ένα απίστευτο ιστορικό δράσης παραθρησκευτικής οργάνωσης, που δεν έχει καμμία σχέση με συνωμοσιολογικές τερατολογίες. Αντίθετα το άρθρο είναι άκρως αποκαλυπτικό αφού δείχνει ότι ... μία σκοτεινή παρεΐτσα είχε την δύναμη ακόμα και να προκαλέσει παρέμβαση της CIA, για να απενεργοποιηθεί σχετική υπηρεσία της ΕΥΠ! Με το πρόσχημα προστασίας της “ανεξιθρησκείας”, την στιγμή που οι ΗΠΑ δίνουν λεφτά σε χώρες που δολοφονούν εγκύους επειδή αλλαξοπί... περισσότερα »
Μία νέα διάσταση στο θέμα της διαπλοκής θα δείτε εδώ. Διαπλοκή δεν υπάρχει μόνο με επιχειρηματικά συμφέροντα για μπίζνες στον οικονομικό τομέα. Ίσως η χειρότερη διαπλοκή είναι η πολιτικοστρατηγική με εξτρεμιστικές οργανώσειςκαταδικασμένεςαπό τη Δικαιοσύνη.  Τα πρόσωπα (πολιτικοί οι περισσότεροι) στις φωτογραφίες και στο παρακάτω σχήμα έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην εξτρεμιστική και ρατσιστική οργάνωση της Scientology με διάφορους τρόπους που περιγράφουμε συνοπτικά στη συνέχεια ή γενικά θεωρούνται ως ενάντιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τους οποίους η οργάνωση μπορεί να συνεργαστεί. Επιπλέον, πολιτικοί-δημοσιογράφοι με προσεκτικά διαμορφωμένο "πατριωτικό" προφίλ παρεμπόδισαν την αποκάλυψη μερικών από όσα βλέπετε σε αυτό το αρχείο (περισσότερα στην αρχή τηςιστοσελίδας) και φυσικά, ούτε κουβέντα για σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
Πριν τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις, είχαν υποστηρίξει με διάφορους τρόπους τη δράση της εξτρεμιστικής και ρατσιστικής οργάνωσης Scientology, η οποία, μεταξύ άλλων, κατά τηνΕπταετία φλερτάριζε με τους δικτάτορες και εξακολούθησε στις μέρες μας με τον Στυλιανό Πατακό ακριβώς την περίοδο που ο τ. Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων και τ. Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου καθηγητής Ιωάννης Κονιδάρης έδωσε στη Σαηεντόλοτζυ (επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη) τη δομή της επίθεσης εναντίον της Εκκλησίας και εξέφρασε την επιθυμία συμμετοχής σε σχετικές δραστηριότητες.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη, το 1997, έκλεισε το παράρτημα της Scientology στην Ελλάδα, το περιβόητο ΚΕΦΕ,  με την αμετάκλητη απόφαση 10493/1997 του Εφετείου Αθηνών, τμήμα της οποίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  «... απεδείχθη με πληρότητα, ότι το καθού και εκκαλούν είναι μία οργάνωση με ολοκληρωτικές δομές και τάσεις, πού στην ουσία περιφρονεί τον άνθρωπο, ενώ ενεργεί ελεύθερα και μόνον κατ' επίφαση προκειμένου και αποκλειστικά να προσελκύσει μέλη, τα όποια στη συνέχεια υφίστανται, με όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες και θεωρίες, πλύση εγκεφάλου, με ανώτερο σκοπό τη δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης, αλλά και την ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων (βασικές θέσεις των θεωριών του ιδρυτή), έτσι ώστε να βρισκόμαστε πλέον ενώπιον  άβουλων όντων, τα όποια έχουν χάσει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων ως καταστάλαγμα της ελεύθερης βούλησης τους, εφόσον έχουν ήδη περάσει από όλα τα στάδια των διδασκαλιών της και με την κατάλληλη περαιτέρω επεξεργασία γίνονται πλέον δεκτικά στις «αλήθειες», πού εφαρμόζει, χωρίς όμως, να έχουν τα κίνητρα για να τις εξετάσουν και αξιολογήσουν. Ενόψει αυτών, το εκκαλούν σε καμμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται να επικαλείται παραβίαση των δικαιωμάτων τόσο της θρησκευτικής ελευθερίας...». 
... 
«Το σωµατείο πρεσβεύει τις θεωρίες του ιδρυτή της Σαηεντολογίας Λ. Ρον Χάµπαρντ,  των οποίων στόχος αλλά και κεντρικός πυρήνας είναι η εξουσία και το χρήµα, όπως ο ίδιος (ο Λ. Ρον Χάµπαρντ) αναφέρει: Το να είσαι ικανός να ελέγχεις έναν άνθρωπο σε κάνει ικανόν να ελέγχεις πολλούς και κανείς δεν θα µπορούσε να είναι επαγγελµατίας σαηεντολόγος, εκτός άν μπορούσε να ελέγξει ένα άλλο άτοµο (ΤΗΕ AUDITOR, τ. 234,η σελ. 2). Στο άρθρο του δε "ΗΟΜΟ NOVIS" ισχυρίζεται, ότι οι ισχυροί θα επιβιώσουν, μόνον οι αδίστακτοι μπορούν να κατακτήσουν ... (εννοεί το Σύµπαν)» … 
 
«Κατά την τελευταία (Σαηεντολογία) ηθικό και δίκαιο είναι ό,τι συµβάλλει στην εξάπλωση και διάδοση θεωριών της, αλλά και ό,τι δεν αντιτίθεται σ' αυτήν». 
 
«Για ο,τιδήποτε το αρνητικό απέναντι στην όλη θεωρία της Σαηεντολογίας και τη πραγµάτωση των σκοπών της ενεργοποιείται αµέσως η πολιτική της "νέκρωσης πράκτορα", µε την έννοια της διάβρωσης της υπόληψης και της επίθεσης, προκειµένου µε αυτή να καµφθούν οι προβληθείσες αντιδράσεις» … 
 
«Η ακολουθούµενη αυτή από το εκκαλούν πρακτική, που είναι συνέπεια της θεωρiας, που αυτό πρεσβεύει, αίρει οπωσδήποτε κάθε έννοια ελευθερίας του ατόµου σχετικά µε την (ελεύθερη) έκφραση της γνώµης του» …
Τα γεγονότα
Τα πρόσωπα που ακολουθούν στις φωτογραφίες, έχουν ένα κοινό σημείο. Υποστήριξαν τη Scientology σε κρίσιμες περιόδους και μετά από μερικά χρόνια, τοποθετήθηκαν σε ζωτικές κυβερνητικές θέσεις κυρίως στην κυβέρνηση Σημίτη την περίοδο του διχασμού με το θέμα των ταυτοτήτων.
Υπάρχει στενή σχέση των κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Πέτρου Ευθυμίου και του Γεωργίου Μαύρου (που σκοτώθηκε στο ατύχημα με το Σινούκ) με τη Scientology. Στις 10 και 11 Μαΐου 1999 ο Γεώργιος Μαύρος, μαζί με τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο (πρώην υφυπουργό Εξωτερικών)υπερασπίστηκαν μέλη της Scientology, τα οποία κατηγορούνταν για τα γνωστά φακελώματα πολιτικών, δημοσιογράφων, κληρικών, δικαστικών, κλπ. Συνοπτικά, οι κατηγορίες ήταν ότι έκαναν συστηματική παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών που αφορούσαν την ιδιωτική, κοινωνική, επαγγελματική, υπηρεσιακή ζωή, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες σημαντικών προσώπων της δημόσιας ζωής της πολιτικής, εκκλησιαστικής και δικαστικής αρχής, της δημοσιογραφίας και στη συνέχεια ότι ταξινομούσαν και καταχωρούσαν  αυτές τις πληροφορίες σε έγγραφα και ατομικούς φακέλους, στοιχεία τα οποία έστελναν σε ξένα κέντρα πληροφοριών. Ο μετέπειτα υπουργός Παιδείας κ. Πέτρος Ευθυμίου, εξ αγχιστείας συγγενής κορυφαίων μελών της Scientology κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισηςδηλώνοντας ότι αν καταδικαστούν θα είναι ιδεολογική η καταδίκη τους. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκαν πολλά σχετικά με τις μεθοδεύσεις για ταυτότητες, χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, συκοφάντηση της Ελλάδας για παραβιάσεις θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,εμπλοκή δημοσιογράφωνκλπ
Το δικαστήριο βρήκε μεν 
ενόχους
 τους Σαηεντολόγους, αλλά δεν επέβαλε ποινή διότι είχε παρέλθει η προθεσμία υποβολής εγκλίσεως. Δηλαδή, αποδείχθηκε ότι η Scientology έκανε τις παρακολουθήσεις και φακελλώματα, αλλά για να επιβληθεί ποινή στα μέλη της που βρέθηκαν ένοχοι, έπρεπε να είχε ασκηθεί δίωξη μέσα σε τρεις μήνες, κάτι πρακτικά αδύνατο λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και του όγκου των εγγράφων που κατασχέθηκαν από τρεις εισαγγελικές εφόδους (δύο καμιόνια χρειάστηκαν για τη μεταφορά των κατασχεμένων). Το σκάνδαλο της υπόθεσης (που συνέβαλε καθοριστικά στην μη υποβολή ποινής) είναι ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ούτε ενημερώθηκανσημαντικά πρόσωπα που φακελώθηκαν από την οργάνωση όπως οι κ.κ. Μιλτιάδης Έβερτ, Αντώνης Σαμαράς, δεκάδες κληρικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί και άλλοι. Το Συμβούλιο  Εφετών είχε ρητά αποφασίσει να κληθούν όλοι όσοι φακελώθηκαν. Βολικότατη ... σύμπτωση;  O πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Λοβέρδος ήταν συνήγορος υπεράσπισης της Scientology στη δίκη  και χαρακτήρισε τη δίκη ως «σύγκρουση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας». Υπογράμμισε επίσης ότι η συμμετοχή και υποστήριξη των Συνεδρίων που οργάνωσε ο σύμμαχος της Σαηεντόλοτζυ και αυτοχαρακτηριζόμενος «δερβίσης του τάγματος των Μεβλεβί και Μπεχτασί» κ. Τάκης Αλεξίου (Πρόεδρος της ΠΑΝΙΦΕ - Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρία ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό) δείχνει ότι σε αυτά συντελέστηκε θετικό έργο. Ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής που έκανε τις εφόδους στα Γραφεία του Σαηεντολογικού ΚΕΦΕ, έγραψε στην Αναφορά του ότι το ΚΕΦΕ χρηματοδότησε τέτοια Συνέδρια.  
Σε αυτά τα Συνέδρια εκτελέστηκε ψυχολογική ζύμωση των συμμετεχόντων από πολλούς πολιτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, σε συγκεκριμένα θέματα (θρησκευτική ελευθερία, «πολυπολιτισμικότητα», κλπ) που σήμερα αποτελούν την κύρια δέσμη αξόνων της «εκσυγχρονιστικής» επίθεσης εναντίον της ελληνικής κοινωνίας.Ο τ. Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλος έπαιξε συντονιστικό ρόλο τουλάχιστον σε ένα από αυτά τα Συνέδρια. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σε 
έγγραφο του 1993 οι Ευρωβουλευτές  Εφραιμίδης, Αλαβάνος και Παπαγιαννάκης περιγράφονται ως αντιορθόδοξοι με τους οποίους η οργάνωση μπορεί να συνεργαστεί. Από τότε ο στρατηγικός χώρος της Scientology γνώριζε τους προσανατολισμούς του Προέδρου τουΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του άλλου σημαντικού στελέχους του. Ο κ. Πέτρος Κουναλάκης, επίσης περιλαμβάνεται σε λίστα συμμάχων. Είναι πραγματικά αποκρουστική η τόσο μακρόχρονη εμπλοκή τουΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ με τον στρατηγικό χώρο αυτής της οργάνωσης, την οποία βοήθησε η ίδια η CIA και είχε συνεργασία δεκαετιών μαζί της, με την NSA και τη DIA σε ερευνητικά προγράμματα κατασκοπείας τα περιβόητα Remote Viewing (Όραση εξ΄Αποστάσεως).
Ίσως, όταν αυτοπροσδιορίζονται ως "Αριστεροί" να εννοούν προσανατολισμένοι στην αριστερή πλευρά του Ατλαντικού;-)
Είναι σύμπτωση επίσης ότι οι κ.κ. Ευθυμίου, Λοβέρδος, Κονιδάρης και Σταθόπουλος τοποθετήθηκαν σε κομβικά Υπουργεία στην κυβέρνηση Σημίτη κατά την περίοδο των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για τις ταυτότητες και της επίθεσης εναντίον της Εκκλησίας;
Είναι επίσης σύμπτωση που στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εκτός από τον κ. Σταθόπουλο) και στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπήρξαν και υπάρχουν (;) ως μέλη δικηγόροι των Μαρτύρων του Ιεχωβά (ο κ. Φραγκάκης) και υποσηρικτές της Σαηεντολογίας (οι κ.κ. Κονιδάρης καιΘεοδώρου); Μάλιστα, ο κ. Κονιδάρης επί ΠΑΣΟΚ και ο κ. Θεοδώρου επί ΝΔ ουσιαστικά εξασφάλισαν την αδιάκοπη παραμονή-διαδοχή ανθρώπων που βοήθησαν τον στρατηγικό χώρο της Scientology. Οι μη εχθροί της Scientology συμπτωματικά βρίσκονται διαρκώς σε αυτούς τους φορείς; Τί αξιοπιστία μπορεί να έχουν αυτοί οι φορείς όταν δεν ελέγχουν ποιός μπαίνει σε αυτούς; Είναι σύμπτωση που αυτοί οι φορείς αποτελούν την αιχμή του δόρατος του νεοταξίτικου πολέμου κατά της Ελλάδας (με ταυτότητες, αντιπατριωτισμό κλπ); Είναι σύμπτωση που από το 1994 τουλάχιστον η Scientology ζητούσε ένα "εθνικό σώμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων" μέσω του οποίου να πετύχει όσα με νόμιμο τρόπο δεν μπορούσε; Από τότε τουλάχιστον η Scientology είχε ανθρώπους της στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός ο στρατηγικός χώρος κατόρθωσε να επιβιώσει και επί ΝΔ, λόγω της αδράνειάς της ή για άλλους λόγους;
Όλα αυτά αποδεικνύουν βαθύτατη διείσδυση σε πολιτικά κόμματα και στους χώρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η δημοσιογραφίαεπίσης ίσως είναι σε χειρότερη κατάσταση δεδομένου ότι σε μεγάλο βαθμό είναι Συνασπισμοκρατούμενη.
Λίστα ελέγχου πρόσληψης δικηγόρων
Θα ήταν εκτός πραγματικότητας να θεωρήσουμε αυτά τα γεγονότα ως επαγγελματική σύμπτωση ή και ως φυσικό γεγονός! Η επιλογή των δικηγόρων της Scientology δεν έχει τίποτα το τυχαίο. Οι δικηγόροι περνούν από σαράντα κύματα... ή ακριβέστερα από λίστα ελέγχου (Lawyer Hiring Checklist) σαράντα σημείων!
Στις 13 Φεβρουαρίου 1994 και στις 10.19 μ.μ. ο Διευθυντής Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦΕ Ηλίας Γρατσίας έλαβε από τον αξιωματούχο Marlis του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων, ένα έγγραφο (με κωδικό αποστολής 1402005 OSAEU), στο όποιο υπήρχαν αναλυτικές οδηγίες για την πρόσληψη δικηγόρων. Ο ξένος αξιωματούχος (ονομαζόταν Marlis και ήταν από το ευρωπαϊκό Τμήμα Επιχειρήσεων (ΟPS) της Σαηεντόλοτζυ στην Δανία: Α/ΟΡS ΑΙDΕ ΟSΑ ΕU) επεσήμανε ότι «Είναι στάνταρ ενέργεια να γίνεται μία λίστα έλεγχου πρόσληψης».
Μερικά από τα αξιοπρόσεκτα σημεία του εγγράφου είναι τα έξης:
Εξετάζεται αν ο δικηγόρος θα είναι ικανός "να αναπαράγει και υιοθετήσει τις επιθετικές στρατηγικές μας". "Αν είναι χαμηλά στην κλίμακα των τόνων θα έχουμε διακοπές και κακή αναπαραγωγή στίς γραμμές μας".
Εξετάζεται επίσης αν ο δικηγόρος «έχει χειριστεί κυβερνητικές υποθέσεις», αν έχει «επαφές με κυβερνητικές Υπηρεσίες» και αν «συνδέεται με κάποιον γνωστό ανταγωνιστή της Σαηεντολογίας».
Αξιοσημείωτο είναι ότι εξετάζεται αν έχει «οποιεσδήποτε επαφές με τον Τύπο» και «αν συμφωνεί με τη σημασία του να φέρουμε τον Τύπο με το μέρος μας».
Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το σημείο που εξετάζεται αν ο δικηγόρος «Γνωρίζει τον δικαστή ή για τον δικαστή».
Ο κ. Λοβέρδος, αφ΄ότου υπερασπίστηκε τους Σαηεντολόγους επιτιθέμενος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τοποθετήθηκε στη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά από την παραίτηση/απομάκρυνση του προκατόχου του στη γνωστή υπόθεση, όπου ο προκάτοχος του φέρεται να μην συμβιβαζόταν με τις επιθυμίες ηγετικών κύκλων του Υπουργείου σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων σε διάφορες αμαρτωλές «Μη κυβερνητικές οργανώσεις». Πώς είναι δυνατόν να είναι μη κυβερνητικές και να χρηματοδοτούνται με κυβερνητικά κονδύλια; Αυτό όμως είναι άλλο θέμα.
Ταυτότητες Made by Mitsotakis 
Όπως φαίνεται σε 
κατασχεμένο έγγραφο
 που ακολουθεί μεταφρασμένο,  ο Νομικός Σύμβουλος των Μαρτύρων του Ιεχωβά, Νίκος Φραγκάκης, είπε στη Σαηεντόλοτζυ ότι το ... Υπουργείο Εξωτερικών (και ειδικότερα η κα Βιργινία Τσουδερού με εντολή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη) είχε αρχικά αναλάβει να περάσει το θέμα των νέων ταυτοτήτων «ενάντια στις επιθυμίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας», αλλά χρειαζόταν «οι ενδιαφερόμενες ομάδες να αρχίσουν μία καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων για να ενημερώσουν το κοινό και να του αλλάξουν τη στάση σ’ αυτά τα θέματα».  
Το μεταφρασμένο κείμενο:
Αυτή την εβδομάδα η Αγγελική και εγώ [Ηλίας Γρατσίας]  επισκεφθήκαμε τον κ. Φραγκάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα και μέλος της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημιούργησε ο κ. Βεγλερής. Μας άκουσε. Είπε ότι γνωρίζει τη σκηνή πολύ καλά. Δεν εντυπωσιάστηκε από την παρουσίασή μας και είπε ότι αυτός μαζί με άλλες ομάδες, συναντήθηκε πρόσφατα με την Υφυπουργό Εξωτερικών [μάλλον με την κα Τσουδερού] που προωθεί το θέμα για τις ταυτότητες. Η Υφυπουργός του είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της ζήτησε να κλείσει αυτό το θέμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ενάντια στις επιθυμίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [ποιά σχέση μπορεί να έχει μία αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών στο (καθαρά εσωτερικό θέμα) των αστυνομικών ταυτοτήτων των Ελλήνων πολιτών; Μήπως αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι εξωτερικοί παράγοντες έχουν δημιουργήσει το θέμα της υποχρεωτικής μη αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες;]. Όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολύ ισχυρές ρίζες στο κοινό και επηρεάζει βουλευτές από όλα τα κόμματα, έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκτός αν οι ενδιαφερόμενες ομάδες αρχίσουν μία καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων να ενημερώσουν το κοινό και να του αλλάξουν τη στάση σ' αυτά τα θέματα. 
 [Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι κάποιοι μέσα στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, άρα πιθανότατα και άλλοι στην κυβέρνηση, ζήτησαν από τέτοιες εξτρεμιστικές οργανώσεις να δημιουργήσουν κίνηση εναντίον της Ελλάδας, ώστε αυτοί υπό το πρόσχημα των "εξωτερικών πιέσεων" να εκτελέσουν το εξωτερικά επιβαλλόμενο πρόγραμμα νέων ταυτοτήτων]. 
Έτσι ο κ. Φραγκάκης συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί μας σ' αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε [τα υπόλοιπα βρίσκονται σε άλλη μη διαθέσιμη σελίδα, που πιθανότατα δεν ήταν δυνατόν να αποκρυπτογραφηθεί από τα Εργαστήρια της Κρατικής Ασφάλειας, αλλά πρέπει να εννοεί η Scientology να αναλάβει τη συνένωση αυτών των ομάδων και την καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων κάτι που το έκανε με τη βοήθεια του Τάκι Αλεξίου].
Αυτά που ξεκίνησαν επί Μητσοτάκη, συνεχίστηκαν επί Σημίτη και είναι αυτό ακριβώς που γράφει: "καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων να ενημερώσουν το κοινό και να του αλλάξουν τη στάση σ' αυτά τα θέματα". Δεν είναι αυθόρμητη επιθυμία για κάτι καλύτερο. Είναι συγκαλυμμένη, συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών από μία απειροελάχιστη μειοψηφία (χωρίς έρεισμα στην κοινωνία) που έχει όμως επιτύχει έλεγχο προσώπων και καταστάσεων, υπό τον εκσυγχρονιστικό μανδύα. Ουσιαστικά είναι ένας άξονας "Μητσοτάκης με ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμό" που έχει ισχυρή παρουσία και μέσα στη ΝΔ.
Πάνος Παναγιωτόπουλος 
Για τον βουλευτή 
Πάνο Παναγιωτόπουλο έχει καλλιεργηθεί ένα πατριωτικό προφίλ. Από τη συμμετοχή μου, όμως σε δύο εκπομπές του το 2002, άλλοι παράγοντες (ή δεσμεύσεις;) φαίνεται να είχαν ουδετεροποιήσει το πατριωτικό στοιχείο του. Όλα όσα διαβάσατε πιο πάνω, αλλά και πολλά επιπλέον που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, ήταν στοιχεία που έδωσα για να περιληφθούν στα  περιεχόμενα των εκπομπών που ετοίμασαν οι συνεργάτες του κ. Παναγιωτόπουλου και είχαν δωθεί ακόμη και εικόνες στον σκηνοθέτη για να προβληθούν σε σχετικά πλάνα. Λίγο πριν από την μαγνητοσκόπηση της πρώτης εκπομπής (οι εκπομπές ήταν μαγνητοσκοπημένες), όταν συζητούσαμε στο στούντιο, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε να κινηθεί η εκπομπή "χωρίς εξάρσεις και κατηγορίες". Τόσο εγώ όσο και άλλοι προσκεκλημένοι, συμπεριλαμβανομένων ιερέων) ρωτήσαμε τί εννοούσε, χωρίς όμως να πάρουμε απάντηση παρά μόνο ένα από τα ακαθορίστου περιεχομένου βλέματα και μορφασμούς του κ. Παναγιωτόπουλου. Είχε ήδη προηγηθεί μία περιληπτική αναφορά των προαναφερθέντων σχετικά με τη σαηεντολογική διείσδυση στον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο και στην Εκκλησία, κλπ και ο κ. Παναγιωτόπουλος γνώριζε.
Το σημείο που φάνηκε αρχικά ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε βάλει όρια πέρα από τα οποία δεν επέτρεπε αποκαλύψεις, ήταν ηδιαπλοκή του Ιού της "Ελευθεροτυπίας" και ιδιαίτερα του Γ.Γ. της ΕΣΗΕΑ Δημήτρη Τρίμη με τη Scientology. Διέκοψε την ανάγνωση κατασχεμένων εγγράφων, εκφράζοντας θαυμασμό για την έρευνα του Ιού σχετικά με την Έκθεση Σπράου!!! Δεν επέτρεψε άλλη αναφορά αποδεικτικών εγγράφων και μάλιστα με απαξιωτικό ύφος. Στην εκπομπή υπήρχε και ένας, κατά δήλωσή του, πρώην Σαηεντολόγος ο οποίος δεχόταν την αυθεντία, καλοσύνη κλπ του ιδρυτή της Scientology, Ron Hubbard και έλεγε ότι τα στελέχη της οργάνωσης έφταιγαν για όλα! Φυσικά, όλοι στη Scientology κάνουν μόνο αυτά που έγραψε ο ιδρυτής της και αυτός ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος. Ο κατά δήλωσή του πρώην Σαηεντολόγος έκανε εκρηκτικές διακοπές τόσο όταν μιλούσα εγώ όσο και άλλοι καλεσμένοι σε σημείο που να μην μπορούμε να μιλήσουμε για περισσότερο από πέντε μέχρι δεκαπέντε δευτερόλεπτα το μέγιστο.
Οι εκκλήσεις μας στον κ. Παναγιωτόπουλο να συντονίσει πραγματικά τη συζήτηση και να σταματήσουν τα πυροτεχνήματα έπεσαν στην μπλαζέ απάντηση "Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ". Ο κ. βουλευτής ήθελε να εμπλακούμε στις γνωστές κοκορομαχίες που βλέπουμε στα "παράθυρα" των καναλιών και να θαφτεί όλη η ουσία και φυσικά οι αποκαλύψεις. Έφτασε μάλιστα σε σημείο λεκτικής επίθεσης εναντίον μου αντί να την κατευθύνει στον, κατά δήλωσή του, πρώην Σαηεντολόγο που διέκοπτε εκρηκτικά κάθε πέντε με δεκαπέντε δευτερόλεπτα (κυριολεκτικά). Τόσο η αντίδρασή μου (όσο και άλλων προσκεκλημένων) απέναντι στους χειρισμούς του κ. Παναγιωτόπουλου και της συμπεριφοράς του, δεν ακούστηκε όταν προβλήθηκε η εκπομπή. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη. Είχαμε την εντύπωση ότι θα συμμετείχαμε σε σοβαρή δημοσιογραφική εκπομπή  ερευνητικής και αποδεικτικής δημοσιογραφίας με επαγγελματία συντονιστή στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Τελικά, ο κ. βουλευτής επιθυμούσε ένα reality show όπου η αξιοπρέπεια και αξιοπιστία ήταν στόχοι πληγμάτων και τα ζωτικά στοιχεία θα θάβονταν.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος, με το πατριωτικό προφίλ, συνειδητά επέλεξε να "θάψει" την αντεθνική και αντικοινωνική δράση της Scientology. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Η επιφανειακή αντιμετώπιση του θέματος από τον κ. Παναγιωτόπουλο υπογραμμίζεται και από την απροθυμία του ως βουλευτή να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί δεν κατέθεσε τουλάχιστον μία ερώτηση στο Κοινοβούλιο ή δεν κινήθηκε ως μέλος της κυβέρνησης Καραμανλή να αντιμετωπιστούν εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως η Scientology; Είναι το ίδιο «πατριωτική» η λειτουργία του κ. Παναγιωτόπουλου σε άλλους χώρους που πιθανόν λειτουργεί ή δίνει εξετάσεις στο Συνασπισμό;