Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή.
Ειρήνη βεβαίως έχουν μόνον όσοι ταυτίσθηκαν μέ τόν Χριστό, αντίθετα είς όσους ταυτίσθηκαν μέ τόν πονηρό ανήκουν οί συγκρούσεις. Παράλογος ο πονηρός, λογικός ο Χριστός, διά τούτο καί τό λογικό στοιχείο τής Ψυχής διά τού οποίου ο άνθρωπος έχει λόγο – είναι έλλογος ζητάει καί συνομιλεί μέ τόν Θεό, επιδιώκοντας νά θεολογήσει.
Τό νοερό στοιχείο τής ψυχής, νούς και οφθαλμός εστί τής ψυχής, μέ δυνατότητα θεώρησης τού Ακτίστου Φωτός, διά τής θεωρίας – αποκάλυψης αναζητάει τόν Πατέρα Νού, ο οποίος γεννά τόν Λόγο, καί ο λόγος – λογικό τού ανθρώπου εκεί αναπαύεται.
Τό επιθυμητό – συναισθηματικό είναι αυτό τό οποίον αναζητάει διά τής εμπειρίας τήν παρουσία τού Θεού, έκ τής χάριτος - φωτίσεως τού Αγίου Πνεύματος, τήν οποίαν όταν συναισθανθεί ο άνθρωπος θεραπεύεται. Πάσα έρευνα τού ανθρώπου αποβλέπει είς τούτο καί μόνον, διότι ο άνθρωπος λαχταράει νά ξεδιψάσει μέ τήν καθαρή γνώση τής θεολογίας, τήν οποία όταν στερείται, στρέφεται στήν φιλοσοφία καί στήν επιστήμη.
Ανάγκη δε είναι, ως θεολογία νά εννοήσομε, τήν πατερική διδασκαλία καί εμπειρία τής άσκησης, καί όχι τήν πανεπιστημιακή καί προτεσταντική διαδικασία τής μάθησης, η οποία προάγει συγκρητισμό καί αίρεση. Διότι έκ τών πραγμάτων παράγουν εντελώς διαφορετική γνώση, τό κελί τού μοναστηριού από τό θρανίο τού πανεπιστημίου. Είς τούτο δε έγκειται ο ανεπανάληπτος καί βαθύς θησαυρός τής Ιεράς μας Παράδοσης.
Άλλωστε ποίος ημπορεί νά αμφισβητήσει τό γεγονός, πώς τό ανεπανάληπτο διά τήν ψυχή μυστήριον τής αναγεννήσεως ενεργείται μόνον είς ανθρώπους τής Εκκλησίας, καί πώς είς ανθρώπους μακράν τής Εκκλησίας είναι όντως αδιανόητο. Ο κόσμος εκτός Εκκλησίας στερείται τού αγαθού τούτου, τό οποίον πλεονάζει διά τά παιδιά τού Θεού.
(όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοίς πιστεύουσιν είς τό όνομα Αυτού, οί ούκ έξ’ αιμάτων, ουδέ έκ’ θελήματος
σαρκός, ουδέ έκ’ θελήματος ανδρός, αλλ’ έκ’ Θεού εγεννήθησαν.)
Δέν είναι λοιπόν ζήτημα εκπαίδευσης, αλλά ζήτημα αποκάλυψης καί ενέργειας τού Θεού, διά τούς έν ταπεινώσει διάγοντας τήν χρηστοήθεια. Μακράν τού Χριστού είναι μωρία γιά κάποιον νά μέμφεται εαυτόν, αλλά είς τούτο ακριβώς έγκειται η δυνατότητα αναγεννήσεως τού ανθρώπου, η οποία βασίζεται είς τήν εσωτερική καί διαρκή άσκηση τής αυτομεμψίας. Αυτό βεβαίως θέλει ταπείνωση καί πνεύμα αγαθής προαιρέσεως.
Σήμερα πολλοί δυστυχώς επιδίδονται είς τήν κατάκριση τού πλησίον, πράγμα πού τούς κολάζει. (Μή κρίνετε καί δέν θά κριθείτε, καί μέ τό ίδιο μέτρο τό οποίο κρίνετε θά κριθείτε καί εσείς.) Αλλά η αυτοκατάκριση είναι αυτή η οποία μάς υποδεικνύει τόν δρόμο τής παλιγεννεσίας. Η αυτομεμψία είναι η μάνα τών τεσσάρων αρετών. Τής φρονήσεως, τής σωφροσύνης, τής ανδρείας καί τής δικαιοσύνης. Αυτή η τετράδα είναι τό θεμέλιο τής κατά Χριστόν ζωής, τήν οποία ουδείς δύναται νά παρακάμψει, όσοι δε αγνόησαν τήν παραπάνω κλίμακα – πορεία, καί δέν καλλιέργησαν τούτο είς την πνευματική τους ζωή, τήν μίμηση τού Χριστού δέν επέτυχαν. Είναι δε τραγικό θέαμα σήμερα, είς καιρούς τού εσχάτου πειρασμού, νά κυκλοφορούν δυστυχώς ακόμη καί κληρικοί, δίχως τό παραπάνω ένδυμα. Ο συνεχής αυτοέλεγχος σκοπό έχει τήν εσωτερική κάθαρση, η οποία παράλληλα διά τής εμπράκτου αρετής ο μαθητής τού Χριστού καί τής ευσεβείας, αποκτά σταδιακά καί τήν προσωπική εμπειρία, τής παρουσίας τού Θεού είς τήν ζωήν του.
Πολλοί θέλουν νά λέγουν ότι δέν είδαν τόν Θεό άρα δέν υπάρχει Θεός. Εγώ θά τούς απαντήσω, ακολουθήστε τόν δρόμο αυτόν, διότι δέν ημπορεί ουδείς νά αντιληφθεί τόν Θεό μέ άλλον τρόπο, είναι σάν νά αναζητάει ιπτάμενο αετό είς τό βάθος τού ωκεανού.
Εάν δέν καθαρθή ο νούς τού ανθρώπου δέν φωτίζεται, καί αφώτιστος νούς, όχι μόνο Θεό δέν βλέπει, αλλά μένει καί αθεράπευτος. Τά πάθη είναι η ασθένεια τής ψυχής, καί όταν αυτά δέν καθαρίζονται, ο άνθρωπος τότε οδηγείται στά ψυχολογικά προβλήματα.
Διά νά μή πέσει στό δράμα αυτό είναι ανάγκη εγκαίρως νά αναζητήσει πνευματικό οδηγό, ο οποίος δέν θά είναι απλά εξομολόγος, αλλά μάλλον ψυχοθεραπευτής, ο οποίος θά βιώνει καί θά εκφράζει τήν Πατερική Παράδοση, η οποία είναι ψυχοθεραπευτική.
Οί σχισματικοί καί μοντέρνοι καινοτόμοι είναι μακριά από τήν Ιερά Παράδοση, καί δέν είναι δυνατόν νά διδάξουν καί νά εφαρμόσουν κάτι τό οποίον δέν κατέχουν. Έτσι δυστυχώς φθάσαμε σήμερα στό δυσάρεστο νά βλέπουμε καί μέσα στόν χώρο τής Εκκλησίας ανθρώπους οί οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα καί όχι μόνον. Όλα αυτά προέρχονται από τόν χώρο τής σχισματικής νεοημερολογίτικης παρασυναγωγής, η οποία δέν τηρεί τήν πατερική διδασκαλία καί έχει κηρύξει πόλεμο στούς Ιερούς κανόνες, υποκριτικά δε ισχυρίζονται ότι είναι Εκκλησία, αλλά ψεύδονται διότι δέν είναι εκκλησία, είναι μάλλον συναγωγή τού σατανά. (Αποκάλυψη γ΄9) Επιεικώς τούς ονόμασα κάποτε τουρίστες καί όχι πιστούς, οί οποίοι έχουν περίσσια ταπεινολογία δίχως όμως ταπεινό φρόνημα, ομιλούν γιά τήν ταπείνωση αλλά δέν ενεργούν καί μέ
τρόπο ταπεινό.
Είς τούτο ακριβώς έγκειται σήμερα τό δράμα τού κόσμου. Διότι οί αφώτιστοι καί οί αθεράπευτοι θέλουν νά εμφανίζονται ως καθοδηγητές καί αυτόκλητοι σωτήρες, είναι δε μεγάλη αφέλεια νά έχουμε τήν εντύπωση, ότι ημπορούν νά μάς οδηγήσουν στόν Χριστό άνθρωποι οί οποίοι δέν γνωρίζουν πού είναι ο Χριστός.
Τό Εκκλησιολογικό ζήτημα –αν καί λυμένο από τούς Ιερούς κανόνες τής Εκκλησίας γιά όσους βέβαια τούς τηρούν–, προβάλει σήμερα μεταξύ τών ακατήχητων ως άλυτο μυστήριο, καθ’ ότι όλοι οί αιρετικοί καί οί σχισματικοί, παρουσιάζονται σάν εκκλησία καί ισχυρίζονται πώς είναι εκπρόσωποι τού Χριστού. Εγώ δε λέγω, ότι μέσα στήν σύγχυση πού επικρατεί καί ο αντίχριστος, θά ισχυρίζεται ότι τάχα είναι ο Χριστός καί θά τόν πιστεύουν. Ο δε απόστολος τού Χριστού όλος αγωνία προτρέπει τούς πιστούς, (Αδελφοί δοκιμάζεται τά πνεύματα.) πού πάει νά πεί, τούς εκπροσώπους τού Χριστού, τούς πνευματικούς καί τούς κληρικούς τής Εκκλησίας, οίτινές λέγουν ότι είναι τού Χριστού αλλά δέν είναι πάντες τού Χριστού, καθώς εκτεταμένα έχω αναλύσει στό βιβλίο μου «ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ. ΑΘΗΝΑΙ 2003».
Επιστρέφοντας στό θέμα μας, πρέπει νά τονίσω πώς ανάγκη είναι ο πνευματικός νά διαθέτει τά τρία (Α) άλφα. Τουτέστιν νά είναι κατά τό πρώτον Αναγεννημένος, διότι αν δέν έχει βρεί καί ο ίδιος τόν Χριστό, πώς θά μέ οδηγήσει στόν Χριστό;
Δεύτερον θά πρέπει νά είναι Ανιδιοτελής, νά μήν γνωρίζει μόνον τό συμφέρον του καί νά υπηρετεί πραγματικά τόν Χριστό καί όχι τό πορτοφόλι του. Τρίτον νά είναι Αποκαλυπτικός, πού πάει νά πεί νά είναι φωτισμένος καί νά ζεί αυτό πού διδάσκει, διότι διά νά διδάξει, ανάγκη είναι νά διαθέτει λόγο αγιοπατερικό καί παραδοσιακό καί ποτέ οί απαντήσεις του δέν πρέπει νά αφήνουν ερωτηματικά, νά στηρίζονται δε πάντα στόν Λόγο τού Θεού, αναλύοντας κατά περίπτωσιν ποίο είναι τό θέλημά Του.
Αυτά τά τρία είναι τόσο απλά, πού ο καθένας μπορεί νά τά ξεχωρίσει, φτάνει νά αποβάλει τήν αφέλειά του. (Αδελφοί δοκιμάζετε τά πνεύματα.) διότι από αυτά τά τρία απλά πράγματα εξαρτάται καί η δική σας πνευματική πορεία. Όταν τά στερείται ο πνευματικός είναι ένα μουλάρι κατά τόν Άγιο Κοσμά τόν Αιτωλό, διότι τό μουλάρι δέν ημπορεί νά τεκνοποιήσει καί ένας ακατάλληλος κληρικός δέν ημπορεί νά έχει πνευματικά παιδιά διότι ούτε καί πνευματικός πατέρας είναι, πέραν τού ότι μέ μαθηματική ακρίβεια εγκυμονεί καί σκάνδαλο, τό οποίον σύντομα θά τό προβάλει η τηλεόραση. Η αφελής άποψη η οποία ακούγεται «μά καί αυτός άνθρωπος είναι» δέν τόν απαλλάσσει. Άνθρωπος είναι γι’ αυτόν, τήν γυναίκα του καί τά παιδιά του, ποτέ όμως καί γιά τό ποίμνιο, τό οποίο στό πρόσωπό του πρέπει νά βλέπει τόν Χριστό.
Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας διά τήν Μίμηση τού Χριστού, διότι τό πνευματικό παιδί ανάγκη είναι νά ομοιάσει μέ τόν πνευματικό του πατέρα, ο οποίος αυτός πρώτος πρέπει νά είναι καί εικόνα Χριστού. Άν τόν πνευματικό σου τόν οποίον βλέπεις δέν ημπορείς νά τόν ομοιάσεις, τόν Χριστό πού δέν είδες πώς ζητάς νά τόν ομοιάζεις;
Άν όμως από τήν άλλη, είναι ακατάλληλη η εικόνα η οποία παρουσιάζει, γιατί εσύ λοιπόν τόν ακολουθείς; Η πνευματική ζωή καί πορεία δέν είναι παιχνίδι, ώστε νά αντιμετωπίζεται μέ επιπολαιότητα. Είναι η μεγαλύτερη επιστήμη στήν οποία πρέπει νά σπουδάσουμε καί μάλιστα μέ μεγάλη ακρίβεια, διότι είς τήν ακρίβεια αυτή όλοι θά εξετασθούμε ώστε ή νά προβιβασθούμε είς τόν παράδεισο, ή νά υποβιβασθούμε είς τήν κόλαση. Ορθά λοιπόν λέγουν οί άγιοι ότι (δίχως πνευματικό οδηγό η ψυχή χάνεται)
Όμως δέν χάνεται τότε μονάχα, όταν υπάρχει καί αναπτύσσεται αυτή η σχέση τής αντιγραφής, διότι μόνον έτσι εκπληρώνεται ο λόγος καί η εντολή τού Κυρίου μας. (παράδειγμα σάς έδωσα, ότι έκανα εγώ κάντε κι’ εσείς, καθώς καί εγώ έκανα τό θέλημα τού Πατρός μου.)
Ήταν κάποτε ένας καλός ηγούμενος ο οποίος παρακαλούσε τόν Θεό νά αξιωθούν όλοι οί υποτακτικοί του τής ουράνιας βασιλείας, γιά νά είναι μαζί μέ τά παιδιά του εκεί καί νά μήν χωρισθούν όταν θά φύγουν από ετούτη τήν ζωή. Είχαν δε τήν συνήθεια νά μεταβαίνουν είς τήν πανήγυριν τής γειτονικής σκήτης κατ’ έτος καί νά τιμούν τόν Άγιό τους. Έτσι τήν παραμονή της πανηγύρεως λόγω τού ότι ο ίδιος ήταν πλέον υπερήλικας αλλά καί ασθενής, έστειλε τούς υποτακτικούς του, καί ο ίδιος έκανε προσευχή νά τόν δυναμώσει ο Θεός ίσως καί καταφέρει μέχρι τήν ώρα τής λειτουργίας νά αξιωθεί, ώστε νά μπορέσει νά μεταβεί είς τό προσκύνημα. Πραγματικά μετά από δύο μέ τρείς ώρες ξεκίνησε καί ετούτος μέ τήν βοήθεια τού Θεού κάνοντας κατά τήν διαδρομή αδιάλειπτον νοεράν προσευχή. Στά μισά τής διαδρομής βρέθηκε στόν δρόμο του ένας βαριά πληγωμένος καί άρρωστος γέροντας ο οποίος είχε ξεκινήσει νά πάει είς τήν πόλη γιά νά βρεί τόν γιατρό του, αλλά στά μισά τής διαδρομής κάτι τρόμαξε τό γαϊδουράκι πού τόν μετέφερε, πού αφού τόν πέταξε κάτω τόν άφησε εκεί αβοήθητο. Καί σάν νά μήν έφτανε αυτό, - παραπονέθηκε δικαιολογημένα ο γέροντας - πρίν από δύο ώρες δέκα μοναχοί πέρασαν από εκεί, αλλά δυστυχώς είχαν άλλον προορισμό καί ούτε χρόνος τούς περίσσευε γιά νά τόν βοηθήσουν. Τότε ο ασθενής καί υπερήλικας ηγούμενος μέ πολύ κόπο φόρτωσε τόν γέροντα στήν πλάτη του καί ο ίδιος μέ τά πόδια ξεκίνησε γιά τήν πόλη καί άς ήξερε μέσα του πώς δέν θά τά καταφέρει. Είς τήν σκήτη δε όπου γινόταν η πανήγυρις συνέβαινε τό εξής παράδοξο. Όλοι οί παρευρισκόμενοι, κατά τήν ώρα τής λειτουργίας έβλεπαν τόν βασιλέα Χριστό νά συλλειτουργεί μαζί μέ τόν Άγιο ηγούμενο καί περισσότερο από όλους βέβαια χαίρονταν οί δέκα υποτακτικοί του.
Τήν άλλη ημέρα τό πρωί καί ενώ η αγρυπνία είχε τελειώσει, ο καλός ηγούμενος πλησίαζε έξω από τήν πόλη, αλλά τότε αντιλήφθηκε, πώς δέν ήταν κουρασμένος αλλά καί ο ασθενής τόν οποίο είχε είς τούς ώμους του, ήταν ελαφρύς σάν πούπουλο.
Θέλοντας νά εξετάσει τόν άρρωστο γέροντα αν είναι καλά, επιχείρησε προσεχτικά νά τόν κατεβάσει, αλλά ξαφνικά βλέπει μπροστά του έναν άγγελο, ο οποίος τόν πληροφόρησε πώς ο Δεσπότης Χριστός, τού παραγγέλλει, ότι αν ήθελε μαζί του τούς υποτακτικούς του είς τόν παράδεισο, πρέπει νά διδαχθούν όχι μόνον τήν προσευχή, αλλά καί τήν πράξη τού γέροντά τους, καί ως πραγματικοί υποτακτικοί οφείλουν νά ακολουθήσουν τόν ίδιο δρόμο – συμπεριφορά, τού γέροντά τους, καί νά κοπιάσουν αν θέλουν νά θεραπευθούν από τά πάθη τους γιά νά αξιωθούν τής βασιλείας.

στό επόμενο τεύχος, Θεού θέλοντος η συνέχεια. Τού επόμενου κεφαλαίου
Εάν τίς λαλεί, άς λαλεί ώς λαλών λόγια Θεού, εάν τίς υπηρετεί, άς υπηρετεί
ώς υπηρετών έκ τής δυνάμεως τήν οποίαν χορηγεί ο Θεός

Περί Μυστικής Θεολογίας καί Ορθόδοξης Ψυχοθεραπείας

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΕΘΟΡΙΟ ΚΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ *Ἁγιορείτης ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ὑμνητές τῆς Παναγίας, ἀναφέρει μέ τή θεολογικότατη γλῶσσα του: «Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τά μεγαλεῖα σου Παρθένε Θεομῆτορ; Ἕνωσες τόν νοῦ μέ τόν Θεό, ἕνωσες τόν Θεό μέ τήν σάρκα· ἔκαμες τόν Θεό υἱό ἀνθρώπου καί τόν ἄνθρωπο υἱό Θεοῦ. Συμφιλίωσες τόν κόσμο μέ τόν ποιητή τοῦ κόσμου...». Καί συμπεραίνει ὁ θεῖος Πατήρ: «Ἑπομένως ἡ Παρθενομήτωρ εἶναι ἡ μόνη μεθόριο κτιστῆς καί ἄκτιστης φύσεως. Ὅσοι βέβαια γνωρίζουν τόν Θεό, θά ἀναγνωρίσουν καί αὐτήν ὡς χώρα τοῦ ἀχωρήτου κ... π...περισσότερα »

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ :8

Η ψυχοθεραπευτική ενέργεια της πίστεως…
πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος... Πρωτοπρεσβύτερος-Πνευματικός-Συγγραφέας 
Είχε έρθει πολύς λαός καί τό σούρουπο ήτο προχωρημένο, επλησίαζε νά βραδιάσει καί ο λαός επεινούσε. Οί μαθηταί είπαν στόν Κύριο νά δώσει εντολή νά διαλυθούν καί νά πάνε στό κοντινότερο χωριό κάτι νά φάνε. Ο φιλάνθρωπος όμως καί θεραπευτής τών ψυχών καί τόσων ασθενειών, είπε είς τούς μαθητάς Του. Δέν έχουν ανάγκην τοιούτου πράγματος καί άδικου κόπου. Δώστε τους εσείς από τά δικά σας καί τούτο αρκεί.
Οί μαθηταί εξεπλάγησαν, διότι είχαν μόνο πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια. Τό εγνώριζε τούτο ο Κύριος, ήθελε όμως νά δοκιμάσει τήν πίστη τους καί νά τούς φανερώσει τήν καλοσύνη καί τήν στοργή Του πρός τό πλάσμα του, καί νά τούς διδάξει, τήν ελπίδα καί τήν εμπιστοσύνη τήν οποίαν οφείλουν νά έχουν είς τήν πρόνοια τού Πατρός… πράγμα τό οποίον δυστυχώς έχουν απολέσει οί νεοέλληνες στούς έσχατους τούτους καιρούς.
Οί ελπίζοντες είς τόν Θεόν δέν στερούνται ουδενός αγαθού. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος ο έχων τήν ελπίδαν του είς τόν Θεόν. Μεγάλο είναι τό δώρο τής ελπίδας, σάν ενέργεια τού Αγ.Πνύματος πρός τόν πιστό. Η απελπισία είναι ένα από τά αίτια τού ψυχολογικού προβλήματος. Η δύναμη τής ελπίδας πρός τόν Θεόν είναι θαυματουργική καί σωτήριος. Αυτή στηρίζει τήν καρδιά τού ανθρώπου, καί είναι η κινητήριος αυτού δύναμις διά τήν σωτηρία τής ψυχής του. Είναι παρηγοριά καί ενίσχυσις τής τεθλιμμένης ψυχής του καί η θεραπεία, ήτις ενεργεί ψυχοθεραπευτικά. Είναι θείον δώρον, φυτευθέν υπό τού Χριστού, είς τήν καρδίαν τού ανθρώπου, καί καλλιεργούμενη υπό τών ποιμένων τής Εκκλησίας. Μέ τήν βοήθειαν αυτής βαδίζουμε πρός τήν τελειότητα καί αυτή είναι η κλίμαξ η σωτήριος πού από τήν γή μάς ανεβάζει στούς ουρανούς.
Χωρίς αυτήν θά φτάναμε στήν απόγνωση καί στό χάος. Είναι η πυξίδα η οποία κατευθύνει τήν πορεία τής ζωής μας. Είναι ο πιό πιστός φίλος καί συμπαραστάτης τού ανθρώπου. Είναι αρετή, ήτις πηγάζει από τόν Θεόν όστις είναι η αυτοαρετή, άρα είναι ο Θεός μέσα μου, πού κυριαρχεί στήν ψυχή μου. Είναι άγκυρα τής ψυχής κατά τόν Απ. Παύλο, ασφαλής καί βεβαία. Χωρίς τήν ελπίδα αυτή ο άνθρωπος νεκρώνεται καί παράλυτος όλος καθίσταται καί από τής αδρανείας πρός τήν μελαγχολία χειραγωγείται.
Η ελπίς πρός τόν Θεόν είναι εκείνη η οποία μάς δίνει κουράγιο νά υπομένουμε τίς θλίψεις τών πειρασμών καί νά ζούμε κατά τήν διδασκαλία τού Κυρίου μας – τών Αποστόλων – τών Πατέρων, κατέχοντες τήν απόλυτον εμπιστοσύνη τής προνοίας τού Θεού έχοντας απόλυτον ελπίδα είς τήν δικαιοσύνην Αυτού διά πάσαν ημών μέριμνα..
Οί άνθρωποι τού κόσμου τούτου είναι θύματα τού ένστικτου τού θανάτου όπως τό εκλαμβάνει ο Φρόϋντ, ο πιστός άνθρωπος τού Θεού απαλλάχθηκε από αυτό διά τού λόγου τού Θεού όστις μάς βεβαιώνει διά τού Απ. Παύλου, Καί απαλλάξει (ο Χριστός) αυτούς (τούς πιστούς του) όσοι φόβω θανάτου διά παντός τού ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Διά τούτο κατά τήν ταπεινή μου άποψη σάν ψυχολόγος, εκεί πού τελειώνει η ψυχανάλυση, αρχίζει η Ορθόδοξη Αναλυτική ψυχοθεραπεία. Ήτις δέν λειτουργεί διά τούς άπιστους καί διά τούς ασεβείς, παρά μόνον είς όσους κατέχουν τήν Ορθότητα τής πίστεως. Τουτέστιν ούτε είς τούς αιρετικούς, ούτε είς τούς σχισματικούς. Διότι η Ορθόδοξη αναλυτική ψυχοθεραπεία ήτις πηγάζει από τήν μυστική θεολογία τών πατέρων (μυστικών) Απαιτεί τήν εφαρμογή τής Παραδόσεως καί κατ’επέκτασιν τήν ακρίβεια τής πίστεως, πράγμα τό οποίον έχουν απολέσει από πολλού οί αιρετικοί καί οί σχισματικοί οί οποίοι καταπατούν τούς Ιερούς κανόνες καί τήν Ιερά Παράδοση.
Διά τούτο καί πολλοί πιστοί οί οποίοι ευρίσκονται – ανήκουν είς τόν χώρον τής ανακρίβειας (σχίσμα) δέν θεραπεύονται καί έχουν ψυχολογικά προβλήματα..
Η ελπίς τής αιωνίου ζωής επιπλέον, είναι εκείνη πού μάς κάνει νά μή φοβόμαστε τόν θάνατον, διότι θεωρούμε αυτόν ώς προθάλαμον τής ουρανίου βασιλείας. Αυτή μάς καθιστά ανίκητους στόν αγώνα μας, κατά τού ανθρωποκτόνου διαβόλου. Μέσα της, κρύβει όλες τίς δυνάμεις – προϋποθέσεις τής προόδου, τής χαράς, καί τής ευημερίας, πού όταν τά στερείται ο άνθρωπος, απειλείται από νευρώσεις καί άλλα ψυχολογικά προβλήματα, διά τά οποία θά κάνουμε λόγο ώς πρός τήν θεραπείαν τους είς τά επόμενα κεφάλαια. Πάντα βέβαια υπό τό φώς τής Ορθόδοξης Αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Ήτις τήν αρχή της έχει, στήν εξομολόγηση καί είς τήν πνευματική καθοδήγηση. Απαιτεί η διαδικασία της, ταπείνωση καί υπακοή. Αρετές οί οποίες καί από μόνες τους σάν τρόπο ζωής, είναι ψυχοθεραπευτικές, καί οί οποίες στερούνται οί άνθρωποι τού κόσμου τούτου.
Αίτιον τών ψυχολογικών προβλημάτων κατά τήν Ο.Α.Ψ. είναι Α)ο εγωϊσμός, Β)η υπερηφάνεια, Γ)καί η φαντασία, τά οποία παράγουν, εκνευρισμό, καχυποψία, καί λογισμούς (έμμονες ιδέες) πλεονεκτήματα πάντων τών ακατήχητων, τών άθεων καί τών αλλοθρήσκων. Διά τούτο καί οί μόνοι οί οποίοι θεραπεύονται κατά τούς μυστικούς Πατέρες είναι αυτοί οί οποίοι έχουν, πίστιν πρός τόν Θεόν, φόβον είς τόν Θεόν καί αγάπην διά τόν Θεόν, τά οποία στερούνται, οί ακατήχητοι, οί άθεοι καί οί αλλόθρησκοι. Καί σάν συνέπεια τής παραπάνω απώλειας δέν ενεργείται η ψυχοθεραπευτική Ορθόδοξη διαδικασία είς αυτούς, οί οποίοι αντίθετα πρός τούς πιστούς έχουν, αγάπη διά τόν εαυτόν τους, πίστιν είς τόν κόσμον καί φόβον τού διαβόλου – θανάτου.
Η ευσεβής ψυχή καί αγαπώσα τόν Κύριο, δέν στηρίζει τήν ελπίδα της στήν αρπαγή καί στήν αδικία, διότι έχει αγάπη Θεού ήτις επιβεβαιώνεται διά τής αγάπης πρός τούς αδελφούς του, καί διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι δίκαιος καί τιμωρός κάθε αδικίας.
Ούτε στηρίζει τήν ελπίδα της στόν πλούτο, τής οποίας η φύσις είναι ρευστή καί πρόσκαιρη, διά τούτο καί πρόσκαιρη είναι καί η χαρά τού κόσμου τούτου όστις επί τού πλούτου ελπίζει καί ουχί είς τόν Θεόν. Ούτε στηρίζεται στούς ανθρώπους, όσο ισχυροί καί άν φαίνονται αυτοί. Όλοι οί θησαυροί τής γής δέν αξίζουν τής ελπίδας τού ανθρώπου διότι είναι φθαρτοί καί ολισθηράν έχουσιν τήν παρουσίαν, διά τούτο η στέρησις πάντων τούτων είς τούς πιστούς αυξάνει τήν ελπίδα… είς δέ τούς απίστους αυξάνει τήν απελπισία. Κατά τήν ταπεινή μου έποψιν αίτιον τών αυτοκτονιών εσχάτως.
Η ευσεβής ψυχή στηρίζει τήν ελπίδα της είς τόν ουρανό, είς τόν γλυκύτατον Ιησούν καί μεσίτη καί υπερασπιστή τών ψυχών καί τής ζωής ημών. Αύτη εστί η πίστις ήτις από μόνη της, υπερεντυγχάνει μεγάλης ψυχοθεραπευτικής ωφελείας.
Ο πιστός έχει μία μοναδική ελπίδα τήν οποίαν στερείτε ο άπιστος. Ο Θεός είναι πού μέ τήν πρόνοιάν Του είναι δίπλα στούς πιστούς του, στίς δοκιμασίες τους, στίς ανάγκες τους, είναι Αυτός ο δημιουργός καί συντηρητής τού Σύμπαντος κόσμου, τόν ποιούντα κρίμα τοίς αδικουμένοις, τόν διδόντα τροφήν τοίς πεινώσι, Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος σοφοί τυφλοίς, Κύριος ανορθοί κατερραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσει τούς προσηλύτους, ορφανόν καί χήραν αναλήψεται καί οδόν αματρωλών αφανιεί. (ψαλμ. Ρμε’7-9) Η εκδήλωσις τού ψυχολογικού προβλήματος είς ανθρώπους εντός τής Εκκλησίας λοιπόν, έχει νά κάνει μέ τήν ελλειπεί πνευματική ζωή τού ασθενούς καί τό ακατήχητον καί τό ολιγόπιστον τού ανθρώπου.
Ο Αγ.Ιωάννης ο Χυσόστομος τονίζει επί τού θέματος… Η απελπισία καί η αδιαφορία είναι ολέθριες. Διότι η μέν απελπισία δέν αφήνει τόν πεσμένο κάτω νά σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία κάνει καί εκείνον ο οποίος στέκεται όρθιος νά πέσει.
Έχοντας τήν ελπίδαν μου είς τόν Θεόν, γίνομαι φίλος τού εαυτού μου, οί επιλογές μου δέν στρέφονται εναντίον μου (ένστικτο τού θανάτου) δέν αντιμάχομαι τόν αδερφόν μου καί δέν τόν κατηγορώ γιά τά δικά μου λάθη, διά τά οποία πρέπει νά μετανοήσω καί νά αλλάξω έν τή πράξη, άμεσα τήν συμπεριφοράν μου. Έκ’τούτου απορρέει πώς η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, είναι κατ’ανάγκην Ευθύνοκεντρική εμπεριέχουσα τήν ανάλυση τής αυτογνωσίας.
Μεγίστη λοιπόν η ωφέλεια καί η σπουδαιότης, όχι μόνον διά τήν πρόληψη τού ψυχολογικού προβλήματος, αλλά καί διά τήν σωτηρία τής ψυχής μας, είναι η πρός τόν Θεόν ελπίδα. Είναι γέννημα καί καρπός τής πρός Αυτόν πίστεώς μας. Διά τής πίστεως μέν επικαλούμεθα είς τάς δυσκόλους στιγμάς τής ζωής μας τήν βοήθεια παρά τού Θεού, διά δε τής ελπίδος προσμένομεν μετά βεβαιότητος αυτήν, καί έτσι η ελπίς γίνεται τό βάλσαμον καί τό σωτήριον φάρμακον τής τεθλιμένης καί πονούσης καρδίας ημών.
Ο πιστός αδικούμενος καταφεύγει είς τόν Θεόν, ελπίζων ότι συντόμως ο δίκαιος Θεός θά βοηθήσει καί θά λυτρώσει τήν ψυχήν αυτού από τήν τυραννούσαν αδικίαν
Η ελπίς αυτή γίνεται ο ιατρός τής οδύνης αυτού καί ο λυτρωτής ψυχής του…
στό επόμενο τεύχος, Θεού θέλοντος η συνέχεια. Τού επόμενου κεφαλαίου

Εάν τίς λαλεί, άς λαλεί ώς λαλών λόγια Θεού, εάν τίς υπηρετεί, άς υπηρετεί
ώς υπηρετών έκ τής δυνάμεως τήν οποίαν χορηγεί ο Θεός

πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος... Πρωτοπρεσβύτερος-Πνευματικός-Συγγραφέας
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Τά έντυπα είς τό εξής μέ τήν ένδειξη 3η περίοδο θά αφορούν τόν άμβωνα
Τά έντυπα μέ τήν ένδειξη 2η περίοδο θά αφορούν τόν Λόγο περί τών εσχάτων. ΤΟΜΟΣ Β.
Τό πρώτο μέρος έχει κυκλοφορήσει σέ βιβλίο. « Λόγος περί τών εσχάτων » ΤΟΜΟΣ Α.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ «ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 1Ο ΕΥΡΩ

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΟΙ ΠΟΥ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Ο Άγιος Ισίδωρος και οι 72 μάρτυρες.Τους έπνιξαν οι ρωμαιοκαθολικοί την ημέρα των Θεοφανείων

Ο Άγιος Ισίδωρος και οι 72 μάρτυρες
Στις περιοχές όπου τα Θεοφάνεια το νερό παγώνει η διαδικασία αγιασμού των νερών είναι διαφορετικη.Πρώτα κόβεται ένα κομμάτι πάγου,συνήθως σε σχήμα σταυρού και έπειτα βυθίζεται ο σταυρός από τον επίσκοπο ή τον ιερέα.

Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και ο ιερέας Ισίδωρος στον ποταμό Ομόβζχα(σήμερα Εμαζόγκι)στο Γιούριεβ της Εσθονίας.
Μόλις αγίασε τα ύδατα του ποταμού κατά την ημέρα των Θεοφανείων συνελήφθη μαζί με τους ενορίτες που παρεβρέθηκαν στην ακολουθία.Σύνολο 73 άτομα.Η αιτία που τους συνέλαβαν ήταν ότι δεν ήθελαν να γίνουν ρωμαιοκαθολικοί.
Ο ιερέας Ισίδωρος είχε από καιρό μπει στο στόχαστρο,επειδή  ενίσχυε τους ορθοδόξους για να μην προδώσουν την πίστη τους ακόμη και αν τους βασανίσουν.
Αφού τους φυλάκισαν τους έδωσαν ένα μικρό χρονικό περιθώριο.Εν τω μεταξύ ήρθε και η δικαστική απόφαση η οποία πάρθηκε στο Γιούριεβ παρουσία του ρωμαιοκαθολικού επισκόπου Ανδρέα και των ευγενών της πόλης.Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο π.Ισίδωρος είχε ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πίστη των ενορίτών τους οποίους και κοινώνησε με τα τίμια δώρα που έφερε επάνω του.Μεταξύ τους βρισκόνταν και πολλές γυναίκες και παιδιά.

Αφού είδαν την σταθερότητα της πίστης των ορθοδόξων,αποφάσισαν να τους πνίξουν.Τους χτύπησαν και τους έσυραν στο ποτάμι στο οποίο είχαν τελέσει τον αγιασμό και τους έσπρωξαν μεσά στην τρύπα σε σχήμα σταυρού που είχαν ανοίξει.
Την άνοιξη,όταν οι πάγοι έλιωσαν εμφανίστηκαν τα λείψανα των 73 μαρτύρων τα οποία οι πιστοί άρχισαν να τιμούν.Η αγιοκατάταξή τους έγινε το 1897.
Όλα αυτά συνέβησαν το 1472.
Η μνήμη τους τιμάται στι 8 Ιανουαρίου.

Σημείωση-Παρότι το 1463 ο μεγάλος πρίγκηπας Ιωάννης ο 3ος της Μόσχας είχε υπογράψει ένα σύμφωνο με τους ιππότες της Livonia το οποίο έλεγε όπως να σεβαστούν την ελευθερία των ορθοδόξων και να μην τους επιβάλλουν τον ρωμαιοκαθολικισμό,οι γερμανοί καθολικοί ιππότες δεν το σεβάστηκαν.Απείλησαν και βασάνισαν τον ορθόδοξο λαό.Και ο πιο μεγάλος προστάτης της Ορθοδοξίας ήταν ο Άγιος ιερομάρτυρας Ισίδωρος.


Καί διά τούς νεοημερολογίτας οἱ ὁποῖοι ξεχνοῦν, ὅτι τό νέο ἡμερολόγιο ἔχει καταδικασθῆ τελεσιδίκως ὑπό Πανορθοδόξων Συνόδων καί φτάνουν εἰς τό ἔσχατον σημεῖον τῆς ἀσεβείας, νά χαρακτηρίζουν τούς ἐμμένοντας εἰς τάς Πανορθοδόξους ἀποφάσεις τῆς 'Εκκλησίας ὡς ἡμερολάτρας, ὐπενθυμίζομεν ὅτι κατά τούς ὅρους τῆς συμφωνίας τοῦ Μπρέστ Λιτόφσκ (Οὐνία 1596) οἱ Οὐνῖται διεκρίνοντο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους μόνον κατά τήν ἀποδοχήν τοῦ Γρηγοριανοῦ νέου ἡμερολογίου, οὐδέ κἄν τοῦ νέου Γρηγοριανοῦ Πασχαλίου, τά ὁποῖα οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἀλληλένδετα...
Πηγη

Η Ορθοδοξία απέναντι στήν αίρεση... καί η ώρα τής ομολογίας...

Οι εχθροι της Πιστεως με την βια, τα ΜΑΤ και τα ΡΟΠΑΛΑ κατελαβαν ενα κονακι της Κανονικης Μονης Εσφιγμενου

*ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟΝ ΤΟΥΣ, ος εστιν ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ * *O AΡΧΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΑΦΡΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΡΟΠΑΛΑ.* Εφερε κατι ξενοφερτους απο το πουθενα και τους ονομασε πραξικοπηματικα "μονη Εσφιγμενου". Και τα τσιρακια του οι ηγουμενοι και τα κοπελια του της Κοινοτητας του ποτε Αγιου Ορους, εκλιναν την κεφαλη και εκυψαν την μεση τους...περισσότερα »

Αυτή η Δικαιοσύνη θα πρέπει να ξηλωθει εκ βάθρων!

*Εμείς δεν είμαστε παρανοϊκοί, ώστε να αμφισβητούμε τον Ιερό ρόλο της Δικαιοσύνης για τη λειτουργία μιας κοινωνίας και ενός κράτους. * * Εμείς δεν είμαστε φασίστες, ώστε να αμφισβητούμε το Σύνταγμα, το οποίο την αναγνωρίζει ως μία από τις τρεις κυρίαρχες Εξουσίες του κράτους. Εμείς αμφισβητούμε τα ΠΡΟΣΩΠΑ, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταλάβει όλα τα πόστα της και την έχουν μετατρέψει στο πιο αποτελεσματικό "εργαλείο" της χειρότερης συμμορίας στον τόπο.* * Εμείς αμφισβητούμε τους διεφθαρμένους και ανίκανους "ιερείς" ενός αναμφισβήτητου "Θεού"

 Η παρασυναγωγή τών οικουμενιστών στήν Ελλάδα είναι μία Εκκλησία πού έχει αγάπη γιά όλους τούς αιρετικούς... καί παράλληλα έχει μίσος γιά τήν ιστορική μονή Εσφιγμένου... θεωρεί αδελφούς όλους τούς αιρετικούς, καί παράλληλα τούς ζηλωτές τού αγίου όρους τούς αντιμετωπίζει ώς άσπονδους εχθρούς...!
η διαίρεση αυτή στό Α.Όρος είναι σημείο τών καιρών!τέτοια δημοκρατία ούτε στήν περίοδο τής χούντας δέν είχαμε... νά χαίρεστε λοιπόν ψευτορωμιοί τό μασονικό σας καθεστώς... όπως καί τήν ψευτοεκκλησία τού μίσους ρέ γιαούριδες.... 

Πανικόβλητο το σύστημα από τη «στάση πληρωμών» των πολιτών.

Η στάση των Αγίων έναντι των αιρετικών και η στάση των σύγχρονων ψευδεπισκόπων

*Ὑπάρχει στὰ* Πρακτικὰ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ποὺ δείχνει, πῶς οἱ ἀληθινοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐφαρμόζουν τὴν Ἐντολὴ τῆς διαφυλάξεως τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πίστεως καὶ τῆς καθαρότητος τοῦ Δόγματος. Δὲν ἐπέτρεπαν οἱ Ἅγιοι καὶ δὲν ἄφηναν περιθώριο στοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες νὰ ρυθμίζουν τὰ τῆς Πίστεως, δὲν ὑπέκυπταν σὲ συναδελφικοὺς συναισθηματισμοὺς καὶ «φιλάδελφες» καταστάσεις, δὲν ἐφάρμοζαν τὴν Οἰκονομία ἐκεῖ ποὺ χρειαζόταν ἡ Ἀκρίβεια, δὲν γνώριζαν τὴν οἰκουμενιστικὴ "*ἀρετὴ*" τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς "*διακρίσεως*" εἰς τὰ τῆς Πίστεως. *Οἱ ἄρχο...περισσότερα »

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Σχόλιον **τού Πατρός **Ιωάννου Γλιόγκου **Πρωτοπρεσβυτέρου Πνευματικού Συγγραφέως *Όταν πρέπει νά βγάλουμε τά κάστανα από τήν φωτιά, ανάγκη είναι γιά νά μή καούμε νά έχουμε γνώση καί κατάλληλο εργαλείο, πόσο μάλλον όταν πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν ακρίβεια από τήν ανακρίβεια σέ θέματα δογματικά – εκκλησιολογικά – πνευματικά, δεδομένου πώς δέν είναι υλικής φύσεως όπως τά κάρβουνα καί τά κάστανα ώστε νά βλέπεις τί δέν μπορείς νά αγγίξεις καί πιό από τά δύο είναι τό ωφέλιμο… Αυτό πού κατά πρώτον πρέπει νά τονίσω είναι, πώς η Εκκλησία τού Χριστού είναι μία, καί όχι δύο – τρείς κατά τό τ...περισσότερα »


Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΚΛΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.  
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ;   
ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΡΕΙΩΝ ΙΠΠΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΤΙΚΩΝ 
ΣΕΡΒΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΨΕΥΤΟΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε...  

 

Συμπροσευχή, του συμμετοχου της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ του Βελιγραδιου, Ζεν Πρεμιε και εκατομυριουχου μητρ. Ερζεγοβινης Γρηγοριου, τεκνου του Σατανασιου Γιεφτιτς, μετά των Φραγκολατινων, στην Εβδομάδα Προσευχής για την ....Σατανική Ενότητά τους.   - Δεν αρκούν οι συμπροσευχές, χρειάζονται και τα αρχιερατικά άμφια;
- Από τον Σατανάσιο (οπως τον αποκαλουν στην Σερβια) Γιέφτιτς, διαμένοντα άλλωστε μαζί με τον νύν Ερτζεγοβίνης, ούτε μία φωνή διαμαρτυρίας; Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Προσευχής για τη Σατανική Ενότητα (Ιανουάριος 2013) στον ορθόδοξο ναό του Ευαγγελισμού (Μητρόπολη Ερζεγοβίνης) στην πόλη Dubrovnik, πραγματοποίηθηκε συμπροσευχή Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο ορθόδοξος επίσκοπος Ερτζεγοβίνης Γρηγόριος και oρωμαιοκαθολικός "επίσκοπος" του Dubrovnik Mato Uzinic. 
Ύστερα από περσινή συμπροσευχή για την ενότητα η οποία έγινε σε παπικό ναό του Dubrovnik, η φετινή διεξήχθη μέσα σε ορξόδοξο ναό. Και οι δυό όμως αυτή τη φορά φορούσαν το αρχιερατικόωμοφόριο κατά τη διάρκεια της συμπροσευχής. 
Χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής με ποιό τρόπο ονόμασε ο επίσκοπος Γρηγόριος τον εαυτό του, κάτι που ακούγεται ξεκάθαρα στο σχετικό βίντεο. 
Γνωστόν τυγχάνει ότι στη Σερβία, και γενικά στις πρώην Γιουγκοσλάβικες χώρες, ο ορθόδοξος επίσκοπος, προσφωνείται με τον τίτλο episkop ή vladyka, ενώ ο ρωμαιοκαθολικός με τον τίτλο biskup. Και μια ματιά στους τίτλους ειδήσεων που αναφέρονται σ΄ αυτό το γεγονός συμπροσευχής να ρίξει κανείς θα διαπιστώσει το λεγόμενο. Μόλις ακουστεί η λέξι biskup σε κανέναν δεν χωράει αμφιβολία ότι λόγος γίνεται για το ρωμαιοκαθολικό "επίσκοπο". Και το αντίστροφο.
 Ο νύν Ερτζεγοβίνης όμως σε δήλωσή του τόνισε ότι ο Mato Uzinic ώς "biskup του Dubrovnik και εγώ ως biskup της Ερτζεγοβίνης", δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την ένωση των Εκκλησιών. 
Από τον πρώην Ερτζεγοβίνης Σατανασιο Γιέφτιτς εντούτοις, που άλλωστε μένει μαζί του στην Μητρόπολη από την παραίτησή του το 1999, δεν ακούστηκε ούτε μια φωνή διαμαρτυρίας ποτέ μέχρι τώρα, παρόλο που τέτοιες ασχημίες του επ. Γρηγορίου σαν την τελευταία δεν είναι σπάνιες. Εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει ότι ούτε συμβουλές πρός την κατεύθυνση αποχής από τον οικουμενισμό, με το κύρος που βέβαια έχει και ειδικά με την ιδιότητα του πνευματικού πατρός, δεν του δίνει, αλλά μάλλον συμφωνεί, καλύπτει (προτρέπει;) και ευλογεί τον οικουμενιστικό δρόμο που πήρε το τέκνο του.. 
Κοινή πεποίθηση όλων στην Σερβική Εκκλησία είναι πώς ο πνευματικός του πατέρας Σατανασιος Γιέφτιτς είναι ο κυριώτερος εμπνευστής και διδάσκαλος της οικουμενιστικής του ολίσθησης. 
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το πιο σκανδαλώδες και το πιο προκλητικό για τους Ορθοδόξους πιστούς της Σερβικής Εκκλησίας είναι το γεγονός ότι ο επίσκοπος Ερζεγοβίνηςαποκαλεί τον εαυτό του biskup! 
Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές και πρωτάκουστο στη Σερβική Εκκλησία, και ήδη προκάλεσε μεγάλο σάλο. 
Τι άλλο μπορεί να σημαίνει και πως άλλιώς να το εκλαμβάνουν οι πιστοί παρά να συγκαταλέγει τον εαυτό του ο νύν Ερτζεγοβίνης με τους Παπικούς.
***********************************
"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς". Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240)

ΑΠΛΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ...
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.232577463504778&type=1

Τά μαθηματικά, Ένας υπολογιστής, Καί απόδειξη τής"ύπαρξης του Θεού"

Η Βίβλος έργο του Θεού με μαθηματική απόδειξη !

Πολλά από τα αδιάσειστα στοιχεία της μαθηματικής δομής της Βίβλου εντοπίστηκαν στο 53ο κεφάλαιο του “Ησαΐα”, το οποίο συνδέεται με προφητείες για την έλευση του Ιησού…. Κάθε μεγάλη θρησκεία της – σύγχρονη ή παλιότερη – στηρίζει την υπόστασή της σε κάποιο θείο πρόσωπο ή θεότητα καθώς επίσης και σε κάποιες Ιερές Γραφές, κείμενα δηλαδή στα οποία αποδίδεται θεία προέλευση. Στη σύγχρονη ορθολογιστική νοοτροπία μας, που θέλει να βασίζεται σε αυστηρά “επιστημονικά δεδομένα” κάτι τέτοιο ακούγεται σαν μια απλή παρομοίωση. Όμως ένας σύγχρονος μαθηματικός, ο Edwin Sherman... περισσότερα »
Δύο επιστήμονες απέδειξαν την ορθότητα ενός θεωρήματος του Gödel
Δύο επιστήμονες απέδειξαν με τη βοήθεια ενός υπολογιστή ένα θεώρημα αναφορικά με την ύπαρξη του Θεού, που πίστευε ακράδαντα ο μαθηματικός Kurt Gödel.


Ωστόσο, αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν είναι τόσο η άποψή τους για την ύπαρξη ή όχι του Θεού, αλλά για το πώς οι υπολογιστές κάνουν απλούστερη την επιστημονική πρόοδο, αναφέρει σε άρθρο του στο Spiegel ο David Knight.
"Επιστήμονες αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού". Ο τίτλος στη γερμανική εφημερίδα "Die Welt" ήταν πολύ πιασάρικος, σχολιάζει ο αρθρογράφος.
Ωστόσο, υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό, προσθέτει.
Στην πραγματικότητα, αυτό που απέδειξαν οι επιστήμονες ήταν ένα θεώρημα που είχε αναπτύξει ο διάσημος αυστριακός, μαθηματικός Kurt Gödel.
Η πραγματική είδηση δεν αφορά "το υπέρτατο ον", αλλά αυτό που μπορεί να καταφέρει κανείς σε διάφορους τομείς της επιστήμης με τη χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας.
Όταν πέθανε ο Gödel το 1978 άφησε πίσω του μια "σκανδαλιστική" θεωρία, η οποία βασιζόταν στις αρχές της τροπικής λογικής, και η οποία υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο ανώτερο ον.
Οι μαθηματικές πράξεις που χρησιμοποίησε ο Gödel στην οντολογική απόδειξή του για την ύπαρξη του Θεού ήταν περίπλοκες, ωστόσο η ουσία αυτών που υποστήριζε ήταν ότι "ο Θεός υπάρχει".
Δεν ήταν φυσικά ο πρώτος που ισχυρίστηκε και προσπάθησε να αποδείξει κάτι τέτοιο. Επί αιώνες, πολλοί προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την αφηρημένη σκέψη για να αποδείξουν την πιθανότητα ή αναγκαιότητα ύπαρξης του Θεού.
Όμως το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξε ο Gödel πρότεινε και μια απόδειξη για την ιδέα αυτή. Τα θεωρήματα και τα αξιώματά του –παραδοχές που δεν μπορούν να αποδειχθούν- εκφράζονται ως μαθηματικές εξισώσεις. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποδειχθούν.
Η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού με ένα MacBook
Κι εδώ είναι που υπεισέρχονται οι επιστήμονες Christoph Benzmüller από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ο Bruno Woltzenlogel Paleo από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης.
Χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο MacBook απέδειξαν, ότι η... απόδειξη του Gödel ήταν σωστή – τουλάχιστον σε μαθηματικό επίπεδο – μέσω ανώτερης τροπικής λογικής.
Ο τίτλος της έρευνάς τους ήταν ο εξής: "Formalization, Mechanization and Automation of Gödel's Proof of God's Existence".
"Το γεγονός ότι η επισημοποίηση τέτοιων σύνθετων θεωρημάτων μπορεί να γίνει με τη χρήση υπολογιστών, ανοίγει ένα ευρύ τομέα δυνατοτήτων" είπε στο Spiegel Online ο Benzmüller.
"Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι από τον ισχυρισμό του Gödel, όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν αυτόματα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τη βοήθεια ενός απλού notebook" πρόσθεσε.
Κι ενώ το όνομα Gödel μπορεί να μη λέει πολλά στους πολλούς, ο αυστριακός μαθηματικός είναι πολύ "διάσημος" στους κύκλους των επιστημόνων, και απολαμβάνει φήμη ισάξια εκείνης του Albert Einstein, με τον οποίο μάλιστα ήταν στενοί φίλοι.
"Δεν περίμενα να προκαλούσε τόσο πολύ το ενδιαφέρον του κοινού, όμως η οντολογική απόδειξη του Gödel ήταν ένα πολύ καλύτερο παράδειγμα, από κάτι απρόσιτο στα μαθηματικά ή την τεχνητή νοημοσύνη" είπε ακόμη και συνέχισε: "Θα υπάρχουν κι άλλα πράγματα που χρησιμοποιούν παρόμοια λογική. Μπορούμε άραγε να αναπτύξουμε συστήματα πληροφορικής, που να ελέγχουν κάθε ξεχωριστό βήμα και να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστά;".
"Μια φιλόδοξη εκφραστική λογική"
Οι δύο επιστήμονες πιστεύουν ότι η εργασία τους μπορεί να έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές σε τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η επαλήθευση software και hardware.
Ο Benzmüller τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες, οι οποίες μελετούν παρόμοιους τομείς.
Ο ίδιος εμπνεύστηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό από ένα βιβλίο του Melvin Fitting με τίτλο "Types, Tableaus and Gödel's God".
Η χρήση υπολογιστών για τη διευκόλυνση των μαθηματικών δεν είναι καινούρια, παρότι δεν είναι ευπρόσδεκτη από όλους τους τομείς.
Ο Αμερικανός μαθηματικός Doron Zeilberger χρησιμοποιεί το όνομα Shalosh B. Ekhad στα επιστημονικά έγγραφά του και τις δημοσιεύσεις του από τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με το ίδρυμα Simons Foundation, χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο αυτό για τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί προκειμένου να αποδεικνύει θεωρήματα σε ελάχιστο χρόνο, που διαφορετικά απαιτούσαν πολλούς μαθηματικούς συλλογισμούς από σελίδα σε σελίδα.
Ο Zeilberger είχε πει ότι χρησιμοποιεί ένα "ανθρώπινο όνομα" για τον υπολογιστή, "για να δηλώσει ότι πρέπει να αναγνωρίζεται και η συμβολή των υπολογιστών". "Η ανθρωποκεντρική μισαλλοδοξία στο χώρο των μαθηματικών, δεν έχει βοηθήσει και πολύ στην πρόοδο" είπε ακόμη.
Σε τελική ανάλυση, καταλήγει το δημοσίευμα, η επισημοποίηση της οντολογικής απόδειξης του Gödel είναι απίθανο να αναγνωριστεί από τους άθεους, ούτε θεωρείται πιθανό ότι θα προσφέρει παρηγοριά στους θρησκευόμενους, οι οποίοι άλλωστε υποστηρίζουν ότι η ιδέα μιας ανώτερης δύναμης αψηφά τη λογική εξ ορισμού.
Για τους μαθηματικούς όμως που αναζητούν τρόπους για ανοίξουν "νέους ορίζοντες", η είδηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια... απάντηση στις προσευχές τους.

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ

Ελαβα την ακόλουθη επιστολή από τον κ. Ανδρέα Κυριακού, Γενικό Γραμματέα του Παγκυπρίου Συλλόγου Ορθοδόξου Παραδόσεως “Οι φίλοι του Αγίου Ορους” και εκδότη του περιοδικού “Ορθόδοξη Μαρτυρία”: Οντως το θράσος ή μάλλον η θεολογική αφασία των οικουμενιστών είναι άνευ όρων και ορίων. Το Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων “Ρομφαία” μας πληροφορεί ότι στις 22 Μαίου στο Τορόντο - προεξάρχοντος της πανηγύρεως του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καναδά κ. Σωτήριου - έγινε συναγελασμός Ορθόδοξων ιεραρχών και ιερέων μετά εσμού μονοφυσιτών. Προηγήθηκε η “απαραίτητη” συμπροσευχή (όρθρος στην Μητρόπολη Τορόντο) και ακολούθησαν συνομιλίες για ποιμαντικά θέματα. Συνεχίζονται οι συμπροσευχές με κοπτικό εσπερινό στις 30 Μαίου παρακολουθούντων των “ημετέρων”. Ο οικουμενιστικός οίστρος δεν περνά εύκολα. Εχουν βάλει το μικρόβιο βαθιά μέσα στην ψυχή τους. “Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου”. Κάτι ήξερε ο προφήτης. Οι Εβραίοι δεν περνούσαν από τη Σαμάρεια για να μή διασχίσουν χώρα αιρετικών. Σήμερα ο συναγελασμός μετά αιρετιζόντων είναι must που λένε στα καλά Ελληνικά!!! Δυστυχώς. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα αναλύει ο κ. Κυριακού. Δεν έχουμε καν την αυτοσυνειδησία των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Οχι μόνον με τους αιρετικούς αλλά και με τους αλλόθρησκους και με τους σαμανιστές και με τους ειδωλολάτρες είναι πρόθυμοι πολλοί εκκλησιαστικοί ταγοί μας να συμπροσεύχονται! Πάντως μην πολυπαίρνεις κατάκαρδα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στον Καναδά. Ο Σεβασμιότατος Καναδά και οι ορθόδοξοι επίσκοποι άλλων Εκκλησιών έχουν δώσει πολύ χειρότερα δείγματα οικουμενιστικής γραφής στο παρελθόν. Τώρα τηρούν και κάποια προσχήματα. Εξακολουθεί βεβαίως η συμπεριφορά τους να είναι επιεικώς απαράδεκτη, αλλά πίστεψε με ότι στο παρελθόν γίναμε μάρτυρες πολύ χειρότερων οικουμενιστικών ασχημιών. Ρωτούμε συγκεκριμένα τον Σεβασμιότατο και τους άλλους Ορθόδοξους που συμμετείχαν στις συμπροσευχές: Αν η συζήτηση μεταξύ Ορθοδόδων και Μονοφυσιτών είναι χρήσιμη για να καθιερωθούν ορισμένα προνόμια για την παιδεία και για να εξασφαλιστεί η επιδότηση από την Κυβέρνηση του Καναδά, γιατί χρειαζόταν να επενδύσουν το σενάριο με οικουμενιστική μουσική συμπροσευχών; Για να σκανδαλίσουν τον κόσμο; Για να εμπεδώσουν τον “λαικό Οικουμενισμό;” Για να παραβούν τους Ιερούς Κανόνες; Θα μπορούσαν κάλλιστα σε κοινή σύσκεψη να σχεδιάσουν με ποιο τρόπο θα προωθούσαν τα αιτήματά τους χωρίς τα παρατράγουδα των συμπροσευχών.

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

H Παθολογική Ψύχωση καί πώς τήν χειριζόμαστε

Δείτε πως θα απαλλαγείτε από τους εφιάλτες!

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Είναι τόσο έντονοι που ξυπνάτε συχνά αναστατωμένοι; Διακόπτουν τον ύπνο σας σε τακτική βάση; Αν ναι, είναι σημαντικό να καθοριστεί τι τους προκαλεί και να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να απαλλαγείτε από αυτούς. Διαβάστε στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί όλα όσα θέλετε να μάθετε για να απαλλαγείτε από τους εφιάλτες. Της Χριστίνας Ι. Μπουντούρη Γενικού – Οικογενειακού Ιατρού Εφιάλτης είναι το ενοχλητικό και άσχημο όνειρο που συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και φόβος. Αν και αποτελούν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο δεν είναι ανησυχ... περισσότερα »

Έχεις αϋπνίες; Κάνε αυτή την άσκηση πριν πέσεις στο κρεβάτι!

*Η αυπνία είναι ένα κοινό πρόβλημα , το οποίο όμως δεν είναι διαταραχή από μόνο του αλλά συνήθως σύμπτωμα κάποιου άλλου προβλήματος. Όταν κάποιος υποφέρει από αυπνία, αδυνατεί να κοιμηθεί τις ώρες που χρειάζεται για να ξυπνήσει νιώθωντας ανανεωμένος. Καθένας από εμάς, χρειάζεται διαφορετική ποσότητα ύπνου γι’αυτό και η αυπνία ορίζεται κυρίως από την ποιότητα του ύπνου και το πώς αισθανόμαστε αφού ξυπνήσουμε παρά από τον αριθμό των ωρών που κοιμόμαστε ή το πόσο γρήγορα κάνουμε ν’αποκοιμηθούμε.* *Γράφει η Μαρία Μεραμβελιωτάκη Simon MSc. Συμβουλευτική ψυχολόγος, Πρακτικός Νευρογλωσσικ... περισσότερα »
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΣ...  
Πολύ συχνά όταν ένα μέλος της οικογένειας πάσχει, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή κρίση. Όταν συμβεί αυτό μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να μειώσουμε ή να αποφύγουμε μια καταστροφή. Ιδανικά, χρειάζεται να αντιστρέψουμε την επιδείνωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων και να 
παράσχουμε άμεση προστασία και στήριξη στο άρρωστο άτομο.

Συχνά, ένα άτομο, ξαφνικά, χάνει τον απόλυτο έλεγχο των σκέψεών του, των συναισθημάτων του και της συμπεριφοράς του. Η οικογένεια και οι φίλοι αντιλαμβάνονται κάποιες συμπεριφορές που τους ανησυχούν: αϋπνία, επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, καχυποψία, απρόβλεπτες εκρήξεις. Σ' αυτά τ' αρχικά στάδια η κρίση μπορεί, κάποιες φορές, ν' αποφευχθεί.
Πολύ συχνά το άτομο έχει διακόψει την φαρμακευτική αγωγή. Αν υποψιάζεστε κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να το ενθαρρύνετε να πάει στο γιατρό. Αν δεν δεχτεί, πρέπει εσείς να επικοινωνήσετε με το γιατρό τηλεφωνικά για συμβουλή. Μην κάνετε κάτι που θα ταράξει περισσότερο τον ασθενή.

Να θυμάστε ότι και το ίδιο το άτομο είναι πολύ φοβισμένο από την έλλειψη ελέγχου του στα συναισθήματα και στις σκέψεις του. Δεχτείτε ότι το άτομο βιώνει μια «παραποιημένη πραγματικότητα». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το άτομο αντιδρά στις παραισθήσεις του (π.χ. κλείνει παράθυρα κλπ). Πρέπει να μείνετε ήρεμοι. 

Είναι άμεση η ανάγκη του για ιατρική φροντίδα. Όση ώρα περιμένετε το γιατρό σας προτείνουμε τα εξής:
• Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να συζητήσετε λογικά με τον ασθενή.
• Μην εκφράζετε εκνευρισμό ή θυμό.
• Μην απειλείτε. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί σαν παιχνίδι εξουσίας και ν' αυξήσει την επιθετική συμπεριφορά του ασθενή.
• Μην φωνάζετε. Αν ο άρρωστος φαίνεται να μην ακούει, δεν οφείλεται στην κακή του ακοή, περίεργες σκέψεις παρεμβαίνουν και τον εμποδίζουν ν' ακούσει.
• Μην κριτικάρετε. Θα χειροτερέψετε τα πράγματα.
• Μην μαλώνετε με άλλα μέλη της οικογένειας για το ποιος φταίει. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
• Μην πιέζετε τον ασθενή να φτάσει στα άκρα. Μπορεί ν' αποβεί τραγικό.
• Μην στέκεστε από πάνω του αν είναι καθιστός. Αντίθετα καθίστε εσείς.
• Αποφύγετε να τον κοιτάτε συνέχεια στα μάτια ή να τον ακουμπάτε.
• Αν έχει κάποια λογικά αιτήματα, συμμορφωθείτε.
• Μην φράζετε την πόρτα. Όμως προσπαθήστε να βρίσκεστε μεταξύ του συγγενή σας και της εξόδου.
• Μειώστε άμεσα άλλες περισπάσεις ( κλείστε το ραδιόφωνο, την ΤV κλπ. ).
• Εκφράστε κατανόηση γι' αυτό που περνάει ο συγγενής σας.
• Μιλάτε ήσυχα, σταθερά και απλά.
• Αν γίνει βίαιος, μην διστάσετε να καλέσετε την αστυνομία. Εξηγείστε ότι ο συγγενής σας είναι σοβαρά άρρωστος. Αν είστε μόνοι φωνάξτε κάποιο φίλο ή συγγενή να κάτσει μαζί σας μέχρι να έρθει η βοήθεια.
• Ειδοποιείστε τον γιατρό σας το γρηγορότερο δυνατόν.
• Έχετε πάντα κοντά σας τα τηλέφωνα ανάγκης.
Όταν περάσει η κρίση, η οικογένεια προσπαθεί να βρει 
τους λόγους γι' αυτήν την κατάσταση. Είναι λογικό να θέλουμε εξηγήσεις. Είναι όμως σημαντικό, η οικογένεια να μην κατηγορεί τον εαυτό της ή άλλους για την συμπεριφορά του ασθενή.
Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το τι δημιουργεί μια κρίση και γιατί η βίαιη συμπεριφορά είναι τόσο απρόβλεπτη. Ένας παράγοντας όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικός: η συνεχής λήψη των φαρμάκων ελαττώνει σημαντικά την περίπτωση υποτροπής και μια πιθανή κρίση.

Ποιες ασθένειες προκαλεί ο χαρακτήρας μας στον οργανισμό μας;

[image: diaforetiko.gr : 590 228f58bfd96a7a8bcc7439a000a3dd823 600x370 Ποιες ασθένειες προκαλεί ο χαρακτήρας μας στον οργανισμό μας;]*Οι αρχαίες επιστήμες της υγείας Ayurvedic δεν αποδεικνύουν μόνο την ύπαρξη των ψυχοσωματικών ασθενειών, αλλά και παρουσιάζουν έναν κατάλογο ειδικών ασθενειών που προκαλούνται από συγκεκριμένα γνωρίσματα του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου.* *Σύμφωνα με την επιστήμη της Αγιουβέρδα τα παρακάτω χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ασθένειες:* *- Ζήλια: προκαλεί ογκολογικές παθήσεις, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
• Υπερβολική κούραση και υπνηλία ή αϋπνία.

• Κοινωνική απόσυρση, μοναχικότητα και απομόνωση.
• Επιδείνωση των κοινωνικών σχέσεων.
• Ανικανότητα για συγκέντρωση κι έλλειψη ικανότητας διαχείρισης ακόμα και μικρών προβλημάτων.
• Εμφανής αδιαφορία ακόμα και σε ιδιαίτερα σημαντικές καταστάσεις.
• Αποχή από συνήθης δραστηριότητες ( π.χ. σχολείο - εργασία ).
• Μείωση ακαδημαϊκών ή αθλητικών επιδόσεων.
• Παραμέληση προσωπικής υγιεινής ( καθαριότητα κλπ ).
• Συχνές μετακινήσεις ή ταξίδια χωρίς προορισμό.
• Κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά ).
• Αδικαιολόγητα αυξημένη ενασχόληση με πνευματικά / μεταφυσικά ή θρησκευτικά θέματα.
• Περίεργη συμπεριφορά.
• Αδικαιολόγητα γέλια.
• Ασυνήθης στάση του σώματος.
• Χαμηλή αντοχή στον εκνευρισμό.
• Υπερβολική ενασχόληση με το γράψιμο χωρίς σαφές νόημα.
• Αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων.
• Παράλογοι ισχυρισμοί.
• Περίεργη χρήση λέξεων και σύνταξη προτάσεων.
• Συζήτηση που φαίνεται βαθυστόχαστη αλλά δεν είναι λογική και είναι χωρίς συνοχή.
• Απλανές βλέμμα.
• Ασυνήθης ευαισθησία στα ερεθίσματα ( θόρυβος, φως ).
• Λήθη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
1. Κάντε ότι μπορείτε με ήρεμο και λογικό τρόπο, ώστε να πείσετε τον συγγενή σας να παίρνει κανονικά τα φάρμακά του.
2. Προνοήστε ώστε η ατμόσφαιρα να είναι ήρεμη, στηρικτική, χωρίς άγχος κι ένταση.
3. Προσαρμόστε τις προσδοκίες σας σε ρεαλιστική βάση.
4. Αποφύγετε περιττές προστριβές, ιδιαίτερα όταν αφορούν τις παραληρητικές ιδέες του ατόμου. Πρέπει να κάνετε σαφές ότι γνωρίζετε ότι το άτομο είναι ειλικρινές σ' αυτά που πιστεύει, παρόλο που εσείς δεν μοιράζεστε αυτά τα συναισθήματα.
5. Προσπαθήστε να λειτουργείτε πάντα σε χαμηλούς τόνους. Το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται να συνεργαστεί μαζί σας αν είστε πολύ ενθουσιώδεις ή θυμωμένοι για καθημερινά γεγονότα.
6. Στηρίξτε μια δομή στη ζωή του ατόμου: κανονικό ωράριο ύπνου, προσωπική υγιεινή κλπ.
7. Θυμηθείτε ότι αυτά που δεν σας αρέσουν στον άνθρωπο σας είναι συμπτώματα μιας αρρώστιας.
8. Προσπαθήστε να τον ενεργοποιήσετε αναθέτοντάς του απλές δουλειές του σπιτιού, μία κάθε φορά.
9. Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις είναι πολύ δύσκολες για ανθρώπους με αυτά τα προβλήματα. Στηρίξτε μια συμμετοχή του όταν υπάρχουν ένα ή δύο άτομα.
10. Συχνά το άτομο είναι μόνο του γιατί τα συμπτώματα τον εμποδίζουν να συνεχίσει παλιές φιλίες. Τα μέλη της οικογένειας είναι συνήθως οι μόνοι φίλοι του / της.
11. Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες, είναι ωφέλιμο να συμμετάσχετε σε ομάδες στήριξης ανθρώπων με παρόμοια προβλήματα. Το μοίρασμα των εμπειριών συχνά μας δίνει ελπίδα και δύναμη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ... περισσότερα »