Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Απόφαση τής Ιεράς Συνόδου... καί αντιδράσεις...

«Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν Θεµατικὴ Ἑβδοµάδα

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἡ Ἐκκλησία µας ἐπὶ τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα» Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ.Καλλινίκου, ἐνηµερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, µὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγµατοποίηση στὰ Γυµνάσια τῆς Πατρίδος µας, ἐντὸς τοῦ 2017, µιᾶς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ τίτλο «Σῶµα καὶ Ταυτότητα». Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεµατικῆς Ἑβδοµάδος, µὲ θέµα «Ἔµφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐ... περισσότερα »


Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06 / 19 - 10 - 2017), ὡς πρὸς τὴν διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.
Δεδομένου, ὅτι στὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ὑπάρχουν μόνον αἱ ἀπαντήσεις, ἀκολούθως παρατίθενται τὰ ἐρωτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα κατ’ ἀντιστοιχίαν ἀπαντῶνται. Προσετέθη καὶ μία περίληψις τῶν ἀπαντήσεων, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτενεῖς, καθὼς ἀναφέρονται εἰς τὴν σχετικὴν νομολογίαν. Οἱοσδήποτε ἐπιθμεῖ ἐπιπλέον διασαφήσεις, δύναται νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν Γενικὴν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Τὸ ἀπαντητικὸν ἔγγραφον ἐστάλη ἐκ τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Πιτταδάκην.

1. Ὁ Ν.4301 ἔγινε μόνον γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους;
Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει, ὅτι ἔγινε γιὰ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν χρῆσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες: α) τὰ κλίματα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, β) τὶς Μουφτεῖες τῆς Θράκης καὶ γ) τὶς Ἰσραηλιτικὲς Κοινότητες.

2. Παλαιότερα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου σας ἀνέφερον, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν εἶναι οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι. Ἔχει τώρα μεταβληθῆ αὐτὴ ἡ θέσις;
Ἡ ἀπάντησις ἐπαναλαμβάνει τὴν σχετικὴν νομολογίαν καὶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν θεωροῦνται οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι.

3. Ἂν ὄχι, τότε οἱ ΓΟΧ ἀνήκουν εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἢ ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν κατηγορίαν;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι, ὅτι οἱ ΓΟΧ ἀπολαμβάνουν πλήρως τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγματος (τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς γνωστὲς θρησκεῖες) καὶ ὅτι δὲν ὑπάγονται στὶς προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 3 Σ (περὶ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας).

4. Ποῖον γραφεῖον τοῦ Ὑπουργείου σας ἀσκεῖ τὴν κατὰ τὸν νόμον ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ; Τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιον διὰ τοὺς ΓΟΧ γραφεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι: Ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.

5. Τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν διὰ τὴν σύστασιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
Βεβαιοῦται, ὅτι εὑρίσκονται στὸ ἀρχεῖον τῆς Ὑπηρεσίας (τοῦ Ὑπουργείου). Εἶναι προφανές, ὅτι τὰ Τμήματα τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἔχουν ἀποθηκευτικοὺς χώρους γιὰ τέτοιες ἀρχειοθετήσεις.

6. Τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων καὶ τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
Διευκρινίζεται, ὅτι εἶναι ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα, ἄρα ἡ «φυσική» τους παρουσία εἶναι μὲ μαγνητικὴ μορφὴ στοὺς διακομιστὲς (σέρβερς) τοῦ Ὑπουργείου.

7. Ἄν τὰ μητρῶα αὐτὰ εἶναι ἠλεκτρονικά, ἡ εἰσαγωγὴ δεδομένων εἰς αὐτὰ θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων, ἢ καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ γραφείου, τὸ ὁποῖον ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ;
Ἀπαντᾶται, ὅτι οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ὑπάλληλοι τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (οἱ ὁποῖοι χειρίζονται τὰ ζητήματα τῶν ΓΟΧ) ἔχουν πρόσβαση στὰ Μητρῶα αὐτά.

Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις τῆς ΓΓΘ... ΕΔΩ

Παραινετικὰ σχόλια διὰ τὸν Νόμο 4301 περὶ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων

*«ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,* * ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός»* * (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 1848)* Αὐτὲς τῆς ἡμέρες ἀκοῦμε διάφορες συζητήσεις διὰ τὸ ζήτημα τοῦ Νόμου 4301 περὶ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα: «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴν Ἑλλάδα» Ὑπάρχουν διαφωνίες ὡς πρὸς τὸ ἐὰν πρέπει ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. νὰ ἀξιοποιήσει τὸν ἐν λόγω Νόμο. *Πρωτίστως* θὰ πρέπει οἱ Ἐπίσκοποι της Ἐκκλησίας νὰ θέσουν τὸ ζήτημα εἰς μία *Κληρικολαϊκὴ Σύναξη* εἰς τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ γίνουν οἱ *ἀπαρ...περισσότερα »

Απόφαση τής Ιεράς Συνόδου διά τό άκυρον τών αγιοποιήσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς Ἐπικρατείας
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 10/23 Ὀκτωβρίου 2013, συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν προβαλλομένων ψευδοαγίων τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ κινδύνου παραπλανήσεως τῶν πιστῶν ἐκ τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν εἰς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας, διὰ νὰ μὴ πίπτουν θύματα τῆς τοιαύτης προπαγάνδας. Οὐδεὶς τελευτήσας ἐν τῷ σχίσματι καὶ κοινωνῶν ἐν τῇ αἱρέσει τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δύναται νὰ τιμηθῇ ὡς ἅγιος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος τὰ ὁποῖα ἀνέκαθε ἐδέχετο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἀσφαλῶς, τὸ ἐσβεσμένον πλέον Φανάριον ἀνακηρύσσει συνεχῶς ὡς ἁγίους πολλούς νεοφανεῖς γέροντας, προκειμένου νὰ κατωχυρώσῃ τὴν πλάνην ὅτι δύνανται καὶ οἱ κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἁγιάζουν καὶ νὰ καθίστανται παραδείγματα πρὸς μίμησιν, ὁπότε οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει πρὸς ἀποτείχισιν τῶν ἀντιτιθεμένων εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διὰ νὰ γίνῃ πλέον εὔπεπτος ἀπὸ κοινόν ἡ ἀντίληψις αὕτη, συναναμιγνύειν κατὰ τὰς συνοδικάς των πράξεις ἀνακηρύξεως ἁγίων, ὁμοῦ μετὰ τῶν ψευδῶν ἁγίων τῶν ἐσχάτων χρόνων καὶ ἀληθεῖς Ἁγίους παρελθόντων αἰώνων, ὅπως τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην καὶ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Ἡμεῖς ὅμως, διαχωρίζοντες ὀρθῶς τὸ ἀγαθὸν ἐκ τοῦ πονηροῦ, τοὺς μέν παλαιούς καὶ ὄντως ἁγίους δεχόμεθα καὶ δίχως τὰς πατριαρχικάς των ἀποφάσεις, τοὺς δὲ νεοφανεῖς γέροντας ἀπορρίπτομεν. Εὑχόμεθα νὰ ἔχουν εἰσέλθει εἰς τὸν Παράδεισσον, ἀλλὰ δὲν ἀποτελοῦν ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν ἀπὸ τοὺς πιστούς.
Τὸ αὐτό ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἀνακηρυττομένους ὡς ἁγίους νεοφανεῖς γέροντας ἀπὸ τὰ λοιπά Πατριαρχεῖα τὰ ἐξ ἴσου βαρυνόμενα διὰ τῆς Οἰκουμενιστικῆς πλάνη ςἢ καὶ τῆς Σεργιανιστικῆς, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας. Ὅθεν προσκηνυματικά ταξίδια καὶ ἐνοριακαί ἐκδρομαί διά προσκήνυσιν λειψάνων τοιούτων νεοφανῶν ψεοδοαγίων δὲν ἐπιτρέπονται, ὅπως οὔτε καὶ ἡ κατ’ ιδίαν τιμή αὐτῶν ὡς πραγματικῶν Ἁγίων διὰ τῆς ἱστορήσεως εἰκόνων καὶ τελέσεως ἀκολουθιῶν δι’ αὐτούς.
Ἅγιαι μορφαὶ ὑπῆρξαν κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας, ἀλλ’ ὅσοι ἡγίασαν ἀνῆκον εἰς τὰς τάξεις τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τῶν τῆς καινοτομίας τοῦ παπικοῦ ἑορτολογίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Περὶ αὐτῶν, θὰ ὑπάρξῃ προσεχῶς καὶ Συνοδικὴ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπὶ τούτοις εὐχόμεθα ὅπως διέλθητε πάντες τὴν περίοδον τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἐν κατανύξει καὶ προσευχῇ.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος
Ἀναγνωσθήτω ἐπί Ἐκκλησίᾳ
(καὶ νὰ ἀναρτηθῇ εἰς τὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ)